23 August, 2017

Procedura care trebuie urmată pentru restituirea taxei pe poluare pentru autoturisme

În prezent, restituirea taxei pe poluare se face în justiţie simplu, uşor şi fără cheltuieli (însemnate), singura condiţie este de a se întreprinde procedura legală de către persoanele care au plătit această taxă.

Persoanele care au dreptul la restituirea taxei pe poluare, dar care nu au solicitat restituirea acesteia, nu au făcut acest lucru din mai multe cauze, precum:

1) nu cunosc faptul că au dreptul să solicite restituirea acesteia;

2) chiar dacă „au auzit” că „s-ar restitui taxa pe poluare”, nu sunt informate corect cu privire la:

- certitudinea restituirii taxei:

-  procedura de urmat, care este simplă, uşoară şi fără cheltuieli (însemnate).

Numeroase dintre persoanele care au de restituit o taxă pe poluare de până la 200 – 300 de euro consideră că cheltuielile (în special cele cu avocaţii), stresul şi pierderile de timp, generate de acţiunile care trebuie întreprinse, sunt aproape de nivelul taxei plătite, sau chiar mai mari.

Într-adevăr, dacă se apelează la un avocat, cheltuielile sunt destul de mari, fiind de 400 – 500 de lei, pentru sume de restituit mai mici, şi de până la 10% din suma de restituit, dacă suma de restituit este mare, în general de peste 5.000 de lei.

Foarte important este a se reţine faptul că restituirea taxei pe poluare se poate face, şi se va obţine, de orice persoană, fără angajarea unui avocat, urmând procedura prezentată în cele ce urmează.

Scopul acestui material este de a prezenta acţiunile care trebuie întreprinse (= procedura de lucru) de orice persoană, direct şi personal, fără a mai apela la avocaţi sau la alte persoane, pentru a obţine restituirea taxei în discuţie.
______________________________

CONSULTAŢI ŞI:

______________________________


Procedura de urmat în cadrul organului fiscal, în faza iniţială

Fiecare persoană care solicită restituirea taxei pe poluare pentru autoturisme trebuie să se adreseze prima dată (în prima fază) organului fiscal la care a plătit taxa cu o „Cerere de restituire a taxei pe poluare pentru autoturisme”.

Modelul de „Cerere de restituire a taxei pe poluare pentru autoturisme”, care trebuie depusă în cadrul organului fiscal, în faza iniţială, este redat în Anexa nr. 2.2.1.

Descarcă Anexa nr. 2.2.1! Click AICI!

La această cerere trebuie anexate, obligatoriu, următoarele documente:

1. Copie de pe Cartea de identitate.

2. Chitanţa de plată a taxei, în original.

3. Copie de pe Decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autoturisme.

4. Copie de pe Certificatul de înmatriculare al autoturismului.

5. Copie de pe Cartea de identitate a autoturismului.

6. Copie de pe Contractul de vânzare – cumpărare al autoturismului. Având în vedere  că (1) acest document nu are nicio relevanţă cu restituirea taxei, şi (2) a mai fost depus la organul fiscal când s-a plătit taxa, considerăm că este iraţională solicitarea acestuia şi de această dată..

Aşa cum era de aşteptat, numeroase persoane nu mai deţin, în original, fie „Chitanţa de plată a taxei”, fie „Decizia de calcul a taxei”, în original, fie pe ambele.

Aceste persoane trebuie să se adreseze organului fiscal la care au plătit taxa cu câte o cerere, distinctă pentru fiecare, în cazul în care au fost pierdute ambele, prin care să solicite o copie „Duplicat” de pe aceste documente, pe care să le anexeze la cererea de restituire a taxei.

Asemenea cereri se rezolvă, conform prevederilor legale în vigoare, în termen de 45 de zile.

În general, organele fiscale (ne referim la cele corecte) rezolvă aceste cereri în câteva zile, chiar în aceeaşi zi, în cazuri de urgenţă.

Solicitarea, de către organul fiscal, a celor 6 documente menţionate mai sus, demonstrează un alt grav fenomen de birocraţie: cu toate că organul fiscal are o evidenţă clară şi completă cu documentele care stau la baza calculării şi încasării taxei pe poluare, unele dintre aceste documente au fost şi sunt solicitate de 3 ori de organul fiscal:

1) o dată când s-a calculat şi s-a plătit taxa;

2) a doua oară spre a fi anexate la această „Cererea de restituire” (care este respinsă dacă nu este însoţită de toate aceste documente);

3) a treia oară, în faza finală,  când se depune „sa de punere în executare a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile privind restituirea taxei de poluare pentru autoturisme, după ce s-a finalizat şi s-a respins recursul de Curtea de Apel”.

Conform prevederilor legale în vigoare, aceste cereri se rezolvă în termen de 45 de zile.

Numărul cererilor fiind foarte mare, iar organele fiscale sufocate efectiv şi cu numeroase alte probleme, rezolvarea acestor cereri durează, chiar dacă se face „pe bandă rulantă”, „mecanicist”, ca urmare a faptului că în toate cazurile soluţia este cu ”NU”.

Procedura de urmat la Tribunal

Pe baza refuzului organului fiscal de restituire a taxei pe poluare, se introduce la Tribunal Cererea/acţiunea de restituire a taxei pe poluare pentru autoturisme conform modelului din Anexa nr. 2.3.1. la prezenta.

Modelul de Cerere/Acţiune de restituire a taxei pe poluare pentru autoturisme, care se introduce la Tribunal este redat AICI!

Acţiunea se taxează (1) cu taxă judiciară de timbru, de 39 de lei, şi (2) cu timbru judiciar de 3 lei.

Deoarece restituirea taxei pe poluare pentru autoturisme a devenit „o soluţie unică pentru toate Tribunalele şi Curţile de Apel”, acţiunile introduse în justiţie se judecă fără a mai fi necesară prezenţa persoanelor care solicită restituirea taxei.

Totuşi, acest lucru trebuie solicitat în acţiunea introdusă prin formula „În temeiul art. 242 alin. (2) din Codul de procedură civilă, solicit judecarea cauzei în lipsă”.

Totodată, trebuie să se solicite şi acordarea de „dobânzi fiscale” şi de „cheltuieli de judecată”, prin formula „Solicit acordarea de dobânzi fiscale şi a cheltuielilor de judecată pe care le-am efectuat”.

La cererea/acţiunea introdusă la Tribunal trebuie anexate, obligatoriu, iarăşi aceleaşi documente care au fost anexate la Cererea depusă la organul fiscal.

La primul termen de judecată de la Tribunal, organul fiscal depune întâmpinare, prin care susţine că nu este de acord cu restituirea taxei.

La termenul al II-lea:

a) se discută probele;

b) organul fiscal solicită introducerea în cauză şi a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

La termenul al III-lea:

a) se judecă respectiva cauză;

b) instanţa pronunţă o Hotărâre.

În termen de 45 de zile de la data pronunţării Hotărârii se va redacta Hotărârea, care se comunică părţilor.

În cadrul Tribunalelor se admit acţiunile introduse de persoanele fizice şi juridice pentru restituirea taxei pe poluare pentru autoturisme, inclusiv cu plata „dobânzilor fiscale” şi a „cheltuielilor de judecată”, dacă acestea au fost solicitate.

Procedura de urmat la Curtea de Apel

Urmează Recursul la Curtea de Apel depus de organul fiscal. La Curtea de Apel se mai dau unul sau două termene de judecată. Curtea de Apel va emite o „Decizie irevocabilă”, care nu se comunică părţilor.

Persoanele interesate, parte în proces, trebuie să depună o Cerere la Curtea de Apel pentru a obţine o copie de pe „Decizie irevocabilă”, cerere care se taxează (1) cu taxă judiciară de timbru, de 2 lei, şi (2) cu timbru judiciar de 0,15 lei.

Procedura de urmat cadrul organului fiscal, în faza finală

După obţinerea unei copii de pe „Decizia irevocabilă” de la Curtea de Apel, procedura pentru încasarea, de la finanţe, a taxei pe poluare plătite, este următoarea:

1. DepunereaCererii de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin Decizii definitive şi irevocabile

Deosebit de important sunt de reţinut următoarele aspecte în legătură cu această cerere.

Formularul de „Cererea de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri definitive şi irevocabile”, care are regimul de formular tipărit şi tipizat,  este prevăzută prin Anexa nr. 4 din „Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 85/19.01.2012 şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 62/19.01.2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, art. 9 şi art. 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile”, publicat în Monitorul Oficial  nr. 50 din 20 ianuarie 2012.

În Anexa nr. 2.5.1 se prezintă formularul de „Cererea de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri definitive şi irevocabile”, prevăzut prin Anexa nr. 4 din „Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 85/19.01.2012 şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 62/19.01.2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, art. 9 şi art. 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile”, care efectiv nu poate fi folosit efectiv în activitatea practică (datorită modului foarte prost în care a fost conceput), iar

În Anexa nr. 2.5.2 se prezintă acelaşi formular de „Cererea de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri definitive şi irevocabile”, dar care este adaptat necesităţilor practice.

În cazul în care această „Cerere de restituire” nu se face pe formularul respectiv, tipărit şi tipizat, taxa nu se restituie.

Descarcă Anexa nr. 2.5.1.! Click AICI!

Descarcă Anexa nr. 2.5.2.! Click AICI!

Aşa după cum se poate constata cu uşurinţă, acest formular tipizat, prevăzut prin Anexa nr. 4 din Ordinul menţionat mai sus, este conceput şi realizat în modul cel mai prost mod posibil, respectiv cu spaţii insuficiente (şi înghesuite) pentru înscrierea datelor solicitate şi acesta în condiţiile în care (1) circa 30% din pagina respectivă este nefolosită, (2) pagina a doua (pe verso) nu este folosită în totalitate.

Ori, este cunoscut faptul că, în cazul unui formular prevăzut (printr-o reglementare) în format A4, tot o coală de hârtie se consumă (format A4), chiar dacă textul pe formularul respectiv este conceput în modul cel mai prost (cu font mic, de 10, rând la rând, cu spaţii insuficiente pentru înscrierea datelor strict necesare).

Cu toate că este cunoscut faptul că numeroase reglementări conţin asemenea formulare, concepute în modul cel mai prost, care generează mari neajunsuri în activitatea practică, nu se întreprind măsurile care se impun.

De subliniat şi indiferenţa, lipsa de preocupare, formalismul, birocraţia şi alte asemenea neajunsuri care existentă în instituţiile statului, atât la nivelul personalului de execuţie, cât şi la nivelul personalului de conducere, în sesizarea şi lichidarea neajunsurilor generate în activitatea practică de aplicarea prevederilor legale în discuţie.

Edificatoare în acest sens este şi existenţa, şi folosirea acestui formular (dintre numeroase altele asemănătoare) care generează numeroase neajunsuri, dintre care unele sunt prezentate în cele ce urmează.

Neajunsuri generate, la nivelul personalului de execuţie  din instituţiile statului, de depunerea „Cererii de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin Decizii definitive şi irevocabile”

a) se admite „folosirea formularului prevăzut prin lege”, chiar dacă există convingerea unanimă că respectivul formular este conceput total necorespunzător;

b) nu s-a procedat la adaptarea formularului respectiv conform necesităţilor practice, în care să se poată înscrie complet, corect şi citeţ datele strict necesare prevăzute prin acesta;

c) organele de execuţie nu sesizează aceste neajunsuri şi nu intervin, pe scară ierarhică, cu propuneri concrete de rezolvare.

Faptul că nu se intervine, pe scară ierarhică (a) pentru sesizarea neajunsurilor legislative, şi (b) cu soluţii concrete de rezolvare, are mai multe cauze, precum:

c1) slaba pregătire profesională, în special a persoanelor cu funcţii de conducere;

c2) indiferenţa faţă de bunul mers al activităţii, în special a persoanelor cu funcţii de conducere; numirea în funcţii de conducere nefiind după criteriul valorii, ci după criterii politicianiste, clientelare, face ca aceste peroane (care sunt conştiente de faptul că ocupă respectiva funcţie numai pe perioada de guvernare a partidului care le-a numit în funcţie) să nu fie preocupate de bunul mers al activităţii viitoare, ci de realizarea intereselor personale, de grup, politicianiste etc.);

c3) pentru a nu deranja superiorii, care îi mai pot eticheta în diferite feluri (în funcţie de gradul de pregătire profesională şi de educaţie al acestuia), precum: „rebeli”, „se dau dăştepţi, vor să ajungă şefi” etc.

Neajunsuri generate, la nivelul personalului de conducere din instituţiile centrale ale statului, de depunerea „Cererii de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin Decizii definitive şi irevocabile”

Este cunoscut faptul că, în general, personalul de conducere din instituţiile centrale, şi chiar din cele locale ale statului, (1) este numit după criterii politice, (2) nu are o autentică pregătire profesională în domeniul de activitate pe care îl conduce, (3) în numeroase cazuri sunt persoane cu modeste posibilităţi intelectuale (şi cu serioase carenţe în educaţie), (4) îşi dedică cea mai mare parte a activităţii altor activităţi decât celei pur profesionale (însuşi actul de conducere nemaifiind unul autentic profesional, ci politic), (5) nu au avut şi nu au un contact direct cu activitatea practică pe care o conduc (cu realitatea profesională în care trăiesc efectiv).

Acestea sunt cauzele pentru care, în activitatea pur profesională, personalul de conducere din instituţiile centrale şi din cele locale ale statului „se bazează pe cei de jos” cu cunoaşterea amănuntelor şi cu oferirea de soluţii, atunci când li se cere acest lucru, în special în de perfecţionarea reglementărilor.

Completarea formularului cu „Cerere de restituire” generează numeroase efecte negative, precum stres, cheltuieli şi întârzieri în restituirea taxei, din următoarele cauze:

* Textul scris rând la rând, cu spaţii înghesuite, insuficiente (unele de numai 25 – 30% faţă de necesar) nu permite înscrierea clară şi în mod citeţ a datelor esenţiale, strict necesare pentru restituirea taxei.

Ca urmare a acestui fapt, au loc frecvente erori în completarea sa, ceea ce face ca numeroase persoane să folosească 2 – 3 formulare până să completeze unul corect;

* Întârzierile în restituirea taxei au loc şi din cauză că, în formularul cu „Cerere de restituire”, unele dintre dateleor esenţiale nu sunt înscrise clar, în mod citeţ, şi aceasta din următoarele cauze:

a) formularul este conceput total necorespunzător;

b) organele fiscale nu admit decât formularul în forma în care este prevăzut prin Ordinul menţionat mai sus, adică fără adaptările necesare înscrierii corecte, complete şi în mod citeţ a datelor.

Spaţiile sunt de numai 25 – 30% din necesar pentru înscrierea corectă şi în mod citeţ a celor mai multe dintre elementelor esenţiale pentru restituirea taxei.

Spre exemplu, spaţiul pentru înscrierea numărului contului bancar (care este compus din 24 de semne grafice (cifre şi litere), este de numai 20 – 25% faţă de necesar, ceea ce cauzează frecvente erori în înscrierea corectă şi în mod citeţ al acestuia şi, pe cale de consecinţă, în virarea banilor în contul bancar corect.

Acesta este considerentul pentru care organele fiscale solicită câte un extras de cont bancar de la persoanele care solicită restituirea taxei prin cont bancar.

Deci, în loc să se intervină (1) fie pentru adaptarea acestui formular conform necesităţilor practice, (2) fie prin a se admite folosirea sa, cu respectarea întocmai a modelului, prin prelucrarea acestuia cu datele specifice fiecărei persoane fizice şi juridice, se mai solicită încă un document, neprevăzut prin procedura de restituire a taxei, ceea ce generează alte neajunsuri pentru ambele părţi, precum pierderi de timp etc.

Problema este bine cunoscută de mai mulţi ani (şi nu este singura de acest fel) şi, cu toate că generează multiple şi serioase neajunsuri în activitatea practică, nu-şi găseşte rezolvarea.

2. Documentele care trebuie anexate la „Cererea de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri  definitive şi irevocabile”

La Cererea de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti, prin hotărâri definitive şi irevocabile, trebuie anexate următoarele documente:

a) copie de pe Cartea de identitate;

b) copie de pe Cartea de identitate a autoturismului;

c) sentinţa/Hotărârea Tribunalului;

d) decizia curţii de apel.

După cum se poate constata cu uşurinţă, „Copia de pe Cartea de identitate” (a persoanei) şi „Copia de pe Cartea de identitate a autoturismului” se depun şi de această dată la organul fiscal, adică a treia oară (prima oară depunându-se când s-a calculat şi s-a plătit taxa, iar a doua oară când s-a solicitat restituirea taxei).

Depunerea, la „Cererea de restituire”, atât a Hotărârii Tribunalului, cât şi a Deciziei Curţii de Apel, este justificată de organele fiscale prin următoarele:

Prin Sentinţa/Hotărârea Tribunalului se dă o anumită soluţie, iar prin Decizia Curţii de Apel soluţia respectivă este schimbată uneori.

Chiar dacă aceste cazuri sunt rare, organele fiscale nu au de unde să ştie cazurile în care soluţia dată de Curtea de Apel este aceeaşi cu cea dată de Tribunal, fapt pentru care, în mod justificat se solicită atât Sentinţa/Hotărârea Tribunalului, cât şi Decizia Curţii de Apel.

Spre exemplu, printr-o Sentinţă a Tribunalului Dolj se Hotărăşte:

[…]Obligă pârâta Administraţia Finanţelor Publice Craiova să plătească reclamantei suma de  … lei reprezentând taxă de poluare la care se adaugă dobânda fiscală calculată conform art. 124 alin. 2 Cpr.fiscală.

Obligă Administraţia Fondului pentru Mediu Bucureşti să plătească Administraţiei Finanţelor Publice Craiova suma de … reprezentând taxă de poluare la care se va adăuga dobânda fiscală calculată conform art. 124 alin. 2 Cpr.fiscală.

Obligă pârâta Administraţia Finanţelor Publice Craiova să plătească reclamantei suma de  … lei reprezentând cheltuieli de judecată.[…]”

Prin Decizia Curţii de Apel Craiova se dispune:

[…]Modifică sentinţa recurată în sensul că respinge cererea privind acordarea dobânzii legale.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

Irevocabilă.[…]”

Ori, în condiţiile în care organul fiscal deţinea numai Decizia Curţii de Apel Craiova, nu şi Sentinţa/Hotărârea Tribunalului Dolj, nu avea de unde să ştie ce se înţelege prin „Menţine restul dispoziţiilor sentinţei” din Decizia Curţii de Apel Craiova.

După ce se primesc aceste documente, în cadrul organului fiscal se întocmesc diferite situaţii, referate, se fac calcule cu „dobânda fiscală” şi cu „cheltuielile de judecată” admise a fi plătite de Curtea de Apel.

De reţinut şi faptul că, în speţe similare, judecate în cadrul aceleiaşi instanţe (Tribunal sau Curte de Apel), unele complete de judecată au acordat „dobânzi fiscale” şi „cheltuieli de judecată”, altele nu.

Altfel spus, în speţe identice, soluţiile sunt diferite.

Totul este posibil când este vorba de bani.

După toate aceste „proceduri” obositoare, costisitoare, care durează, pe întregul circuit, peste un an, taxa se restituie de organul fiscal (în termenul prevăzut de lege, de maximum de 45 de zile de la emiterea Deciziei de către Curtea de Apel).

În cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se face numai prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar, în cazul contribuabililor persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat de aceştia, fie în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

comentarii

Despre autor  ⁄ Grigorie Lăcriţa

Este evaluator în specialitatea evaluare economică şi financiară a întreprinderilor şi expert contabil, membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Cercetător de prestigiu şi profund cunoscător al fiscalităţii în practică, dr. N. Grigorie – Lăcriţa a încheiat şi executat mai multe contracte de cercetare ştiinţifică cu diferiţi agenţi economici din ţară şi străinătate, pe probleme de interes major, soluţiile oferite fiind susţinute de aceştia, de organizaţiile lor patronale şi sindicale, în îmbunătăţirea anumitor prevederi legale.

Comentarii

 • Răspunde
  Racasan Cristian
  noiembrie 5 2012

  Am un proces pe rol pentru recuperarea taxei pe poluare , insa nu mai detin masina, asa ca nu mai am nici Cartea de identitate a masinii. La ultimul termen instanta mi-a pus in vedere sa depun Cartea romaneasca de identitate a masinii, insa nu o mai am. Mai pot recupera in aceste conditii taxa, caci am facut dovada ca eu am platit aceasta taxa, asa ca mi s-ar parea absurd sa nu mai pot recupera taxa pe care eu am platit-o , doar fiindca am vandut masina. Cum pot motiva acest fapt, ca mi se cuvine restituirea taxei?

  • Răspunde
   egb
   decembrie 4 2013

   Pai nu s-a recuperat taxa prin includere in pretul de vanzare al autoturismului ?

 • Răspunde
  genu
  noiembrie 7 2012

  am si eu o mare rugaminte daca ma puteti ajuta . am avut procesul in 31-10-2012 , pt taxa auto nestiind cunm se procedeaza la cand s-au citi nr dosarelor eu am raspuns prezent , pt amanare. mi-a dat un termen pet 03-12- 2012, cerandu-mi sa aduc [ Pt. comunicarea întâmpinării, citarea chematei în garanţie, pârâta să depună documentaţia, termen 03.12.2012] ce trebuie sa fac ? cum sa procedez ? [ DL judecator vorbea asa de incet ca nu am inteles nimic . doar ca trebuie sa platesc un timbru judiciar de 0,6 ron si o taxa de 8 ron. astept un raspuns de la dv . va multumesc

 • Răspunde
  Viorel
  noiembrie 15 2012

  buna ziua,
  am inmatriculat o masina marca vw si am platit taxa de aprox. 1250 lei in luna iulie 2007. Acum mai pot sa imi recuperz acesti bani daca au trecut mai bine de 5 ani si 3 luni de atunci? am inteles ca s-ar fi preschis? este adevarat?
  multumesc!

  • Răspunde
   Admin LegeStart
   ianuarie 4 2013

   Bună ziua,

   Pentru a afla un răspuns pertinent la problema dumneavoastră, vă recomandăm să intraţi pe forumul nostru, care se află la următoarea adresă: http://forum.legestart.ro/

   Vă mulţumim!

 • Răspunde
  Emil
  decembrie 12 2012

  Mai bun material nici ca se poate. Excelent.

  • Răspunde
   Admin LegeStart
   ianuarie 4 2013

   Mulţumim pentru aprecieri!

 • Răspunde
  decembrie 20 2012

  Felicitari pentru articol si pentru indrumarul practic foarte bine intocmit .Va impartasesc intrutotul consideratiile despre calitatea resurselor umane din finantele publice.Ati punctat excelent principalele trasaturi de caracter.
  Cu stima!

 • Răspunde
  ramona
  decembrie 21 2012

  Va multumim frumos pentru munca depusa in redactarea acestui articol, este de mare ajutor.

  • Răspunde
   Admin LegeStart
   ianuarie 4 2013

   Mulţumim şi noi pentru că ne citiţi! O zi frumoasă!

   • Răspunde
    marian
    mai 11 2014

    Multumim frumos pentru lamuriri. De mare ajutor materialul!

 • Răspunde
  Alex Rad
  decembrie 22 2012

  Felicitari domnule conf. univ. dr. Grigorie Lăcriţa!
  Oamenii au nevoie de ajutorul unor experti ca dumneavoastra.
  Va multumim.

 • Răspunde
  lucian
  ianuarie 9 2013

  multumim pentru aceste informatii sunt de mare ajutor.

 • Răspunde
  Bulai Eugen
  ianuarie 14 2013

  Am platit taxa de poluare pe 05.06.2019, iar pe 01.06.2010 am vandut autoturismul. Am fost la fisc pentru recuperarea taxei si mi s-a spus ca persoanele care nu mai au autoturismul nu beneficiaza de restituire pe motiv ca au recuperat banii prin vanzarea masinii. Eroare. De unde deduc ei asta? De regula, la vanzarea unei masini se pierd bani, in niciun caz nu se castiga nimic in plus. Si oricum, nu ii intereseaza pe ei ce am facut eu cu masina. Am platit taxa ilegal, trebuie sa mi-o dea inapoi. O precizare. La vanzarea masinii, se preda obligatoriu certificatul de inmatriculare si nu am copie. Nici nu am cum sa fac copie, documentul fiind la politie. Dar, consider ca e inutil, odata ce am celelalte acte. Ma puteti ajuta cu un raspuns? Va multumesc.

  • Răspunde
   maximus
   iunie 28 2013

   Pai tu ai platit ,si dupa ai vandut masina ” cu taxa platita”…= +bani :)
   Si acum vrei restituirea ca cel care vinde acum masina sa piarda bani la vanzarea ei , ca doar vinde masina la care taxa a fost recuperata …smecheri mai sunteti voi

 • Răspunde
  boaca gheorghe
  ianuarie 22 2013

  Domnule conf. univ. dr. Grigorie Lăcriţa procedura specificata se aplica si la autoturismele care se inmatriculeaza prima data ?? practic la cumpararea auto nou
  cu multumiri
  astept raspuns pe mail

 • Răspunde
  Moro
  ianuarie 28 2013

  Aberatia formularelor de la ANAF merge pana acolo incat in multe cazuri pe o fila primesti informatiile/ textul iar pe fila urmatoare doar semnaturile.
  Eu cred ca se imbina armonios prostia cu indiferenta.
  Multumim pt. tot sprijinul oferit in mod neconditionat si va doresc multa sanatate.
  Asemeni dv. ar trebui sa fie toti romanii.

 • Răspunde
  Budy
  februarie 1 2013

  Excelent articol si pe intelesul tuturor.
  Un singur lucru nu am inteles.In anexa 2.52 la rubrica “precum şi a
  cheltuielilor băneşti în cuantum de ………………………… lei şi cheltuielile ocazionate de executarea silită
  în cuantum de ……………………….. lei”
  Cum se completeaza mai exact?Cu suma platita initial ,care e pe chitanta,urmand ca ei sa calculeze dobanda legala aferenta sau cu suma calculata cu dobanda legala?
  Va multumesc anticipat.

 • Răspunde
  Nechita Petru
  februarie 19 2013

  Am o intrebare;am o persoana care lucreaza in strainatate si a cumparat un autoturism in strainatate (are domiciliul in strainatate)si in tara, in august 2012 a inscris masina in romania si a platit taxa de prima inmatriculare,daca a fost legala si daca pot recupera banii. ce acte imi trebuie si unde pot sa ma adresez.

 • Răspunde
  ion
  martie 16 2013

  Am castigat si eu in prima instanta restituirea taxei unui vw. jeeta an 2008 , cei de la AFP au facut recurs la curtea de apel,
  Stau si ma intreb daca am facut bine sau nu, deoarece candva o sa o vand , iar taxa de timbru impusa de noii guvernanti o sa fie dublu .,iar la vanzare iti trebue un certificat de la AFP din care reiese starea texei

  • Răspunde
   george
   martie 28 2013

   Salut ion ,te deranjez daca te rog sa-mi lasi si si mie un nr de tel sau o adresa de mes ca sa-mi spui si mie cum ai procedat ,pentru ca sunt si eu in faza de inceput a procedurii si ma descurc cam greu cu chestiile aste avocatesti. Mersi mult si scuze de deranj.

   • Răspunde
    ion
    martie 28 2013

    cel mai bine ar fi sa consulti un avocat.

 • Răspunde
  Roland
  martie 21 2013

  Am cumparat o masina pentru care a fost platita taxa de poluare si inca nu a fost recuperata.
  Trebuie sa faca demersurile cel care a platit taxa sau pot si eu sa cer recuperarea.

  Multumesc mult!

 • Răspunde
  martie 23 2013

  Bine de stiut! Multumim pentru informatii!

 • Răspunde
  martie 24 2013

  Buna seara,
  Am o masina inmatriculata in august 2007. Oare este tardiv sa incerc recuperarea taxei auto? Multumesc mult!

 • Răspunde
  george
  martie 28 2013

  Buna ziua! Va rog mult sa ma sfatuiti ce trebuie sa fac in continuare.Am urmat procedura expusa de dumneavoastra pana la faza in care am primit intampinare iar in acelasi plic am mai primit si o “adresa” in care sunt obligat ca in termen de 10 zile de la primire sa depun un raspuns in scris. Citez: VA RUGAM SA VA SUPUNETI IN SCRIS ,PUNCTUL DE VEDERE CU PRIVIRE LA EXCEPTIILE LIPSE CALITATII PROCESUAL PASIVESI A INADMISIBILITATII ACTIUNII INVOCATE DE PARATA CU PRIVIRE LA CEREREA DE CHEMARE IN GARANTIE. Va multumesc si astept cu nerabdare sfaturile dumneavoastra.Cu respect va salut!

  • Răspunde
   Grigorie Lacrita
   martie 28 2013

   Bună ziua,

   Se poate să nu fi depus toate documentele completate corect sau să nu fi completat toate documentele cu toate datele şi informaţiile prevăzute de acestea. Probabil nu aţi urmat corect procedura elaborată. De unde aţi primit întâmpinare şi despre ce garanţie este vorba?

   Cu stimă,
   Conf. univ.dr. Grigorie Lăcriţa

 • Răspunde
  george
  martie 28 2013

  Va rog sa ma credeti ca am urmat in detaliu procedura.Intampinarea are antetul si stampilele ADMINISTRATIEI FINANNTELOR PUBLICE URZICENI.Adresa este stampilata de TRIBUNALUL IALOMITA si in ea scrie urmatoarele: In legatura cu dosarul avand datele de identificare de mai sus (in antetul adresei),in calitate de RECLAMANT,va comunicam intampinarea si faptul ca in termen de 10 zile de la primirea prezentei comunicari aveti obligatia de a depune raspuns la intampinare.
  NOTA:VA RUGAM SA VA SUPUNETI IN SCRIS ,PUNCTUL DE VEDERE CU PRIVIRE LA EXCEPTIILE LIPSE CALITATII PROCESUAL PASIVESI A INADMISIBILITATII ACTIUNII INVOCATE DE PARATA CU PRIVIRE LA CEREREA DE CHEMARE IN GARANTIE. Este posibil ca IN GARANTIE sa fie greseala de tiparire (in instanta) Va multumesc si astept cu nerabdare sfaturile dumneavoastra.Cu respect va salut!:

 • Răspunde
  Mihai
  aprilie 10 2013

  Bună ziua!
  Va rog mult să mă sfătuiți ce trebuie să fac în continuare, am urmat procedura și am primit o întâmpinare și adresă, citez: vă comunicăm întâmpinarea și faptul că în termen de 10 zile de la primirea prezentei comunicări, aveți obligația de a depune răspuns la întâmpinare.
  În întâmpinare scrie următorul:
  1) respingerea acțiunii
  motive: se pot restitui sumele reprezentând diferența de taxa plătită,
  În baza noilor prevederi legale, acțiunea poate fi considerată chiar inadmisibilă, doar organul fiscal revenindu-i competenta de a se pronunța cu privire la o eventuală cerere de restituire.
  2) Chemarea în garanție a Administrației Fondului pt Mediu
  taxa a fost achitată la bugetul Fondului pt mediu.citez: părâta nu va avea posibilitatea să restituie taxa pe poluare solicitată, decât dacă, suma plătită în contul beneficiarului ADM FOND. pt Mediu se va vira de către beneficiar în contul instituției noastre.
  Vă rog mult să mă ajutați la procedura!
  Mulțumesc anticipant!

  • Răspunde
   aprilie 11 2013

   Bună ziua!

   Deoarece munca noastră se rezumă doar la a ne documenta şi a scrie ştiri din acest domeniu, vă recomandăm ca pentru problema dvs. să intraţi pe forumul nostru, unde o echipă de specialişti vă poate ajuta sau oameni care au trecut prin aceeaşi situaţie şi vă pot da un sfat. Forumul nostru se află la adresa: http://forum.legestart.ro/

   Vă doresc succes!

   O zi frumoasă!

  • Răspunde
   Lucian
   iulie 7 2013

   Buna Mihai,cum ai trecut peste acest pas?…Multumesc anticipat.

 • Răspunde
  daniela
  aprilie 15 2013

  buna. aceste proceduri sunt valabile in totalitate si pt legea noua a timbrului de mediu?
  in ce sens se schimba lucrurile daca o persoana juridica cere restituirea timbrului de mediu? e necesara reprezentarea prin avocat?

 • Răspunde
  Peter
  aprilie 25 2013

  In sfarsit o veste buna…Avand in vedere ca sunt bani aruncati inutil. Multumesc.

 • Răspunde
  Gheorghe M.
  aprilie 26 2013

  Buna ziua,
  Formularul reprezentant cererea catre AFP este extrem de inghesuit in forma originala. Daca il rescriu, complet, intr-un nou document ca sa pot avea loc pentru toate datele necesare de completat – mai este conform si valabil acest document? Sau trebuie sa completez DOAR in formularul original al AFP?
  Multumesc anticipat pentru amabilitatea demersului Dvs pro-bono.
  gm

 • Răspunde
  Gheorghe M.
  aprilie 26 2013

  Si inca o intrebare:
  Am inteles ca pe noul cod de procedura civila este obligatorie reprezentarea de catre avocati in instanta? In concluzie, trebuie sau nu trebuie platit un avocat pentru aceasta treaba (recuperarea timbrului de mediu)?
  Multumesc inca o data pentru sprijin si consiliere.
  GM

 • Răspunde
  vali
  aprilie 29 2013

  In urma unui proces am obtinut in instanta o hotarare definitiva care obliga adm.finantelor sa-mi restituie taxa auto si dobanda legala . Cand am depus la finante cererea de restituire mi s-a spus ca era mai bine sa castig in instanta dobanda fiscala deoarece este mai mare decat dobanda legala . Ce fel de dobanda ar trebui sa primesc si cum se calculeaza ? In baza carei legi ?

  • Răspunde
   claudiu
   mai 23 2013

   as dori sa iau legatura cu dumneavoastra pentru niste sfaturi, am primit si eu o intampinare in care ce de la finante justifica de ce e legala taxa poluare si trebuie sa-i combat cumva. rog sa-mi lasati niste date de contact. nr meu 0.7.4.2.0.9.8.9.8.0.
   multumesc anticipat

 • Răspunde
  Dia
  mai 8 2013

  Cu acest articol, eu mi-am recuperat fara avocati/ intervenienti taxa auto + dobanda fiscala si cheltuielile de judecata!! Multumesc mult ! si la cat mai multe articole utile!

  • Răspunde
   silviu
   mai 10 2013

   salut, in legatura cu cerea de chemare in judecata pentru recuperarea taxei ai schimbat ceva la ea ?

   • Răspunde
    claudiu
    mai 23 2013

    am schimbat titlul unde apare numele judecatorului si am reeditat totul intr-un fisier .doc ca sa imi incapa ce urma sa scriu din pix

  • Răspunde
   claudiu
   mai 23 2013

   va rog acelsasi lucru ca pe domnul vali; as dori sa iau legatura cu dumneavoastra pentru niste sfaturi, am primit si eu o intampinare in care ce de la finante justifica de ce e legala taxa poluare si trebuie sa-i combat cumva. rog sa-mi lasati niste date de contact. nr meu 0742098980 sau mail richy21tim@yahoo.com
   multumesc anticipat

 • Răspunde
  samoila
  mai 8 2013

  am inscri masina in octombrie 2011 se restitue taxa auto

 • Răspunde
  florentina
  mai 27 2013

  am avut ultimul proces pe 29 aprilie si am castigat .cat timp trebuie sa astept pana primesc banii?

  • Răspunde
   TAXA
   ianuarie 19 2014

   MULT SI BINE

 • Răspunde
  Cristina
  mai 28 2013

  Florentina felicitări! Cam cat timp a durat toată procedura, pana la câștigarea procesului?
  Eu urmează sa plătesc taxa de 4500 joi! O sa completez si eu formularul si o sa il trimit! Cat ma costa un avocat care sa ma susțină pe toată perioada? 400-500 cum scrie in articol???
  Va multumesc!

 • Răspunde
  Lucian
  iulie 7 2013

  Buna ziua.Am ajuns la pasul in care la primul termen de judecata organul fiscal depune întâmpinare, prin care susţine că nu este de acord cu restituirea taxei.Am primit de la tribunal o ,,Comunicare adresa” prin care se solicita sa depun raspuns la intampinare in termen de 10 zile de la primirea prezentei comunicari.Intrebare mea este, ce trebuie sa fac sa raspund acestei intampinari?.
  Multumesc.

 • Răspunde
  MARCU
  august 2 2013

  Buna ziua,
  ca si persoana de mai sus ,am primit o comunicare adresa de la Curtea de Apel prin care imi solicită emiterea unei ântâmpinări,deoarece ANAF-ul respectiv invocă faptul că nu am contestat decizia lor in termen de 30 zile. Ce trebuie să fac? Vă multumesc.

 • Răspunde
  Dan
  septembrie 27 2013

  Buna ziua !
  As dori sa primesc o confirmare a faptului ca aceasta procedura de restituire a taxei de poluare auto, precum si formularele respective, sunt de actualitate si in prezent, adica astazi 27.09.2013.
  Va multumesc !
  Cu stima,
  Dan Vasile.

 • Răspunde
  Harryy
  octombrie 8 2013

  In 2007 se elibera decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autoturisme???

 • Răspunde
  juravle
  octombrie 15 2013

  am un mercedes vito autoturism adus din germania pot sal fac autotilitara care ma ajuta

 • Răspunde
  liviutz
  noiembrie 20 2013

  pe data de 25 noiembrie am proces la curtea de apel alba iulia daca castig procesul pt recuperaea banilor de la finente cu procura lasata de mine poate sa mi ridice suma alta persona

 • Răspunde
  mihaela
  decembrie 4 2013

  am depus actele pt recuperarea taxei auto,in dec 2012,prin intermediul unui avocat.am depus toate actele pe care mi le-au cerut,cat mai dureaza lantul de procese?autoturismul a fost inmatriculat in 2009.iar taxa a fost de 6200ron .multumesc anticipat.

 • Răspunde
  veronica
  decembrie 5 2013

  Eu am depus toate actele in 2 aprilie si nu mi-a venit niciun raspuns , apoi am depus din nou si in sfarsit am primit hartia de la finante dupa 9 luni , , ce vreau sa intreb este daca exista un termen de prescriere al taxei , eu am achitat-o in oct. 2008.

 • Răspunde
  pera
  decembrie 23 2013

  cam cat costa timbru de judecata si toate cheltuielile pentru recuperarea taxei.

  • Răspunde
   vasile
   decembrie 25 2013

   Incep sa nu mai cred ca se poate recupera taxa, la primul termen de judecata pe fon(dupa exact 1 an de la depunerea documentatiei prin avocet si 6 aminari de termen de judecata!!) mi s-a spus ca nu am un act de proprietate valabil, eu atasind contractul de vinzare cumparare si ordinal de plata de la banca. Astept dupa 6 ianuarie sa vad motivarea si apoi voi face sau nu recurs. Desi ma tem ca nu voi recupera nimic fie din cauza avocatului(care poate fi inteles cu judecatorii pentru a prelungi procesul) sau poate judecatorii au indicatii sa amine ca nu sint bani. In tara asta este posibil orice…

 • Răspunde
  Laurentiu
  ianuarie 22 2014

  Nu este corect formularul cererii pt recuperarea taxei auto de mai sus.
  Nu se va cere anularea actului administrativ reprezentat de adresa nr…..,ci anularea deciziei nr….

 • Răspunde
  Eva
  ianuarie 23 2014

  Buna ziua,
  in primul rand va felicit pentru articol este foarte foarte bun si de folos.
  In 2014 am achizitionat un autoturism second-hand in Cluj Napoca, adus recent din germania de la un singur proprietar. In toamna anului 2012 am inaintat proces contra Finante Bihor la tribunalul Bihor pt, recuperarea taxei. In urma ultimului proces din ianuarie 2014 mi se solicita sa completez dosarul cu probatiunea cu dovada achizitionarii autoturismului din UE, carte de identitate straina sau certificatul de inmatriculare din strainatate. Eu aceste acte nu le mai am, trebuie sa cer duplicate de la Politie, deoarece mi le-au cerut la inmatriculare? Multumesc mult pentru raspuns!

 • Răspunde
  petru
  ianuarie 23 2014

  Domnule Grigore Lacrita, am inceput razboiul recuperarii taxei auto in toamna lui 2012, apoi am gasit precizarile din articolul postat de dvs, care au completat “eventualele goluri”, am reusit iar acum, astept intrarea “sumei in cont”, in ce priveste “cele precizate de dvs”, sunt extrem de utile si, pot ajuta eventualul justitiabil sa-si rezolve problema chiar fara sa apeleze la un avocat, sa aveti o zi buna.

  • Răspunde
   Dumitrescu
   februarie 13 2014

   Buna ziua sant si eu interesat de taxa auto si as dori daca ma puteti ajuta explicandumi mai clar pasii pt recuperare.
   Va multumesc
   Puteti sa imi lasati nr. de tel si va sun eu

 • Răspunde
  Valentin
  februarie 11 2014

  Buna ziua,
  Am castigat in instanta recuperarea taxei auto in valoare de 6280 lei plus dobanda legala aferenta, conform OG 13/2011, de la data platii la data restituirii efective. Imi puteti spune, va rog cum se calculeaza aceasta dobanda? (plata taxei s-a efectuat in data de 27.05.2009)
  Va multumesc!

 • Răspunde
  victorita
  februarie 12 2014

  buna ziua am platit 2 taxe de poluare pt. 2 masini , la una din ele m-am judecat timp de 2 ani , la una un an ,am castigat procesele la ambele masini , decizie irevocabila , am mers la avocat am luoat decizile , am mers la finante unde am platit taxa si am depus cererea de restituire , si ne-a comunicat ca in termen de 45 de zile ne vom recupera bani. intrebarea mea este 45 zile lucratoare sau , 45 de zile cu totul ?
  De exemplu am depus cererea pe data de 24.12.2013 , pe ce data trebuie sa imi intre bani?
  Va multumesc.

 • Răspunde
  Nicolae
  februarie 14 2014

  Buna ziua

  La Curtea Suprema Europeana sa declarat taxa de poluare valabila in anul 2012 ilegala ,asa cum am aflat ulterior 15000 masini inmatriculate se restituie taxa intrebarea mea este daca se mai merge in instanta? multumesc

 • Răspunde
  Barjoveanu
  februarie 22 2014

  Ce sistem… cand au luat banii nu au trebuit atatea hartii acum ca sa ti restituie banii iti omoara timpul si nervii
  Eu unu as propune daca tot zic ca nu a fost corect sa ne dea si dobanda la bani ca s au folosit de ei .,.

 • Răspunde
  Agnes
  februarie 26 2014

  Bună ziua. Intrebarea mea este: dacă la prima fază, la Organul Fiscal am depus chitanța IN ORIGINAL, la celelalte cereri îmi trebuie copie legalizată, sau copie simplă? Căci originalul am predat…

 • Răspunde
  Catalin
  martie 19 2014

  Am trimis toate cele necesare la Administratia fondului de mediu sau cum i-o mai spune la bucuresti, cu confirmare de primire pe 14 ianuarie. suntem in 19 martie si nu am primit iinca banii in cont. Ce pot face ? am hotarare definitiva si irevocabila si toate actele necesare.

 • Răspunde
  Ludovic
  aprilie 26 2014

  In 11 februarie(an curent)am depus cererea si documentatia in vederea restituirii taxei auto.In 28 februarie a fost emisa ordonanta de Guvern privind achitarea taxei esalonat,pe 5 ani.Nici in momentul de fata nu sunt reglemantari de punere in aplicare a ordonantei,deci nu pot primi banii.Care ar fi urmatorii pasi de efectuat pentru a rezolva situatia?(Mentionez ca am hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila si totusi…)

  • Răspunde
   aprilie 27 2014

   Nu cred că puteţi face altceva în afară de a aştepta stabilirea procedurii de restituire.

 • Răspunde
  vasile
  iunie 18 2014

  Buna ziua,

  In ianuarie 2013 am solicitat in instanta recuperarea taxei auto (2061 Ron) platita in 2010 pentru un autoturism nou Ford Focus. Deoarece nu mai aveam originalul chitantei cu care am platit atunci taxa, am cerut atunci de la serviciul de TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA Iasi, o copie, aceasta fiind datata 15.ian.2013 pe care am atasat-o la dosarul de trimitere in judecata a ANAF Iasi.
  In decembrie 2013 sentinta a fost urmatoarea:
  “Instanta constata ca taxa solicitata a fi restituita a fost achitata de catre reclamant in baza art 2 din Legea nr.9/2012, care prevede ca obligatia de plata a taxei pentru emisiile poluante intervine o singura data, astfel:…” , “Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Statul Roman prin ANAF si in consecinta respinge actiunea formulata de reclamantul…”.
  Deoarece nu puteam achita o taxa in 2010 dupa o lege din 2012(avocatul a banuit ca i-a indus in eroare data de 15.ian.2013 de pe copia documentului de plata a taxei) am facut recurs pe care, dupa 6 luni, l-am pierdut. Inca nu am motivarea pentru pierderea recursului.
  De ce credeti ca mi-a respins actiunea la prima instanta(fond) si ce sanse mai am in continuare?
  Multumesc.

 • Răspunde
  Camelia
  iunie 24 2015

  Buna ziua,
  Am achizitionat un Mercedes A Class160 din Germania si am inmatriculat-o in Romania in septembrie 2014. Mai pot recupera taxa auto?
  Multumesc

  • Răspunde
   Marian
   iulie 15 2015

   Da va puteti recupera si taxa denumite timbrul de mediu.

 • Răspunde
  Petrica
  decembrie 13 2015

  buna ziua,
  am castigat procesul cu ANAF si am obtinut decizie definitiva de la curtea de apel prin care obliga ANAF la rstituirea taxei auto. Imi puteti spune, va rog, cat timp am la dispozitie pentru depunerea cererii de restituire la anaf si cand incepe sa curga termenul.
  Multumesc

 • Răspunde
  Liviu
  februarie 18 2016

  Bună ziua! Am înmatriculat în opel astra in decembrie 2010. Mai pot solicita recuperarea taxei? Unii spun ca nu mai pot deoarece după 5 ani se prescrie. Multumesc anticipat!

Scrie un comentariu