Voi reda în cele ce urmează principalele contravenţii aplicate de către Inspecţia Muncii agenţilor economici, conform principalelor reglementări legislative în vigoare, cu referire la acest subiect : 

I. Legea nr. 108/1999, republicată, pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

La art. 23, alin 1) se menţioneaza contravenţiile şi amenzile aplicate astfel:

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:

 a) împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul ori să efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice acţiune sau inacţiune a conducătorului unităţii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locaţiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul de muncă de a completa fişa de identificare sau de a da informaţii despre evenimentul cercetat;

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta; 

c) nerespectarea de către conducătorul unităţii, reprezentantul legal al acestuia, angajaţi, prepuşi sau alte persoane aflate în locaţiile supuse controlului a obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate, necesare controlului ori cercetării evenimentelor.

munca1

II. Codul Muncii menţionează la  CAP. IV, Răspunderea contravenţională, art. 260 o serie de contravenţii după cum urmează:

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte: 

a) nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plaţă a salariului minim brut pe ţară, cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei

b) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5) (“La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate” – adeverinţă de vechime ), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei

c) împiedicarea sau obligarea, prin ameninţări ori prin violenţe, a unui salariat sau a unui grup de salariaţi să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

d) stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei

e) primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1) (“Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.“), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată; 

f) prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei

g) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 ( articol care face referire la sărbătorile legate în care nu se lucrează) şi 142, (articol care se referă la compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile a salariaţilor care lucrează în unităţile sanitare şi de alimentaţie publică precum şi cei care care lucrează în cadrul unor societăţi cu activiati cu flux continuu. În cazul în care  nu se pot acorda zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei

h) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 140 (“Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unităţile sanitare şi pentru cele de alimentaţie publică, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, al aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate, a căror aplicare este obligatorie“), cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;

munca2

i) nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

k) neacordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul îşi întrerupe temporar activitatea cu menţinerea raporturilor de muncă, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei

l) încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

m) încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 27 (articol care face referire la certificatul medical, testul de graviditate, testare medicale specifice) şi 119 (“Angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de munca prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului inspecţiei muncii această evidenţă ori de câte ori este solicitat”), cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

n) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

o) încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligaţiei prevăzute la art. 102 (“Agenţii de munca temporară nu percep nicio taxă salariaţilor temporari în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către utilizator sau pentru încheierea unui contract de munca temporară“), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei; 

p) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3) (“Angajatorul este obligat că, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă”), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei

III. HG nr. 500/2011, actualizată, privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

Art. 9, alin. (1) din hotărârea mai sus amintită menţionează ce sunt considerate a fi contravenţii săvârşite de angajatori şi alin (2) precizează sancţiunile.

Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşiţe de angajatori, persoane fizice sau juridice şi se sancţionează după cum urmează: 

a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g) (vezi mai jos), cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză, se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă, fără ca amenda totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei;

munca3

b) refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum şi dosarul personal al salariaţilor se sancţionează cu amendă de la  5.000 lei la 8.000 lei;

c) necompletarea elementelor contractului individual de muncă conform art. 3 (mai sus redat), respectiv netransmiterea registrului în termenele prevăzute la art. 4 (angajarea fiecărui salariat se înregistrează în registru cel târziu cu o zi înainte de a începe activitatea; suspendarea (perioada şi cauzele) se înregistrează în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data intervenirii ei; data încetării contractului individual de muncă se înregistrează la data încetării lui/data luării la cunoşţinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă; pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază completează perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea, anterior începerii detaşării) – se sancţionează cu amendă de la  5.000 lei la 8.000 lei

d) completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 2 alin. (5) (“Completarea şi transmiterea registrului se fac de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator”) sau alin. (6) (“Angajatorii pot contractă serviciul de completare şi transmitere a registrului prin încheierea”) se sancţionează cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;

e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete se sancţionează cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;

f) alterarea sau ştergerea datelor din registru, precum şi intervenţia neautorizată asupra aplicaţiei informatice a registrului se sancţionează cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei

g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii  se sancţionează cu amendă  de la 2.000 lei la 5.000 lei;

h) refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele prevăzute la art. 8 alin. (3), solicitate de către salariat (articol care face referire la orice copii ale documentelor din dosarul de personal sau copii ale paginilor din registrul electronic)  se sancţionează cu amendă  de la  300 lei la 1.000 lei

i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7) se sancţionează cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;

j) nerespectarea prevederilor art. 7 (“Registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, care au delegată competenţa înfiinţării registrului”)  se sancţionează cu amendă  de la  300 lei la 1.000 lei

Art. 9, precizează la alin. (3), (4) şi (5) :

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

(4) Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute la alin. (2) lit. b)-e).

(5) Aplicarea contravenţiilor şi sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face cu respectarea prevederilor Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice. 

Concluzionând, amenzile aplicate contribuabililor pentru nerespectarea prevederilor legislative, în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor departamentului de resurse umane, sunt cuprinse între 300 lei şi 50.000 lei.

Actele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

1 COMENTARIU

  1. Sunt foarte multi angajatori care nu stiu principalele contraventii, dar in acest caz le recomand sa apeleze la o firma de managementul resurselor umane pentru a fi ajutati.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here