Am prezentat, aici, anterior, noutăţile privind prima de instalare şi de încadrare astfel cum rezultă din recenta hotărâre de Guvern, dată pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002.

Noutăţile privind prima de relocare se regăsesc de asemenea în Hotărârea Guvernului nr. 374/2017, de modificare, publicată în Monitorul Oficial nr. 414 din 06 iunie 2017. 

Ce prevede legea

Potrivit art. 762 din Legea nr. 76/2002, persoanele înregistrate ca şomeri care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună. 

Care sunt noutăţile de aplicare

Normele de aplicare a legii aduc ca noutăţi – modificări şi completări – următoarele:

Beneficiari – condiţii. Prima de relocare se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri care se încadrează în muncă, ulterior datei înregistrării la agenţie, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puţin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia şi îndeplinesc şi celelalte condiţii prevăzute la art. 762 şi 763 din lege.

Nu beneficiază de prima de relocare:
  • persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată mai mică de 12 luni şi pentru care, ulterior încadrării în muncă, se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată;
  • persoanele care în perioada de 36 de luni de la încadrarea în muncă îşi pierd statutul de angajat, de la data încetării raportului de muncă sau de serviciu, cu excepţia persoanelor cărora în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii;
  • persoanele al căror soţ, a căror soţie, ale căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie, deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.
Dreptul de cumul. Prima de relocare se poate cumula cu drepturile prevăzute la art. 72 din lege sau cu prima prevăzută pentru absolvenţi aflaţi în şomaj.

Agenţia plătitoare. În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt judeţ, prima de relocare se acordă de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau, după caz, a municipiului Bucureşti, unde beneficiarul s-a aflat în evidenţă, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenţia în a cărei rază teritorială îşi stabileşte noul domiciliu sau noua reşedinţă, care va acorda în continuare aceste drepturi, precum şi celelalte drepturi prevăzute de lege şi va urmări respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

Veniturile nete lunare realizate sunt detaliate: venituri din salarii şi asimilate salariilor; venituri din cedarea folosinţei bunurilor; venituri din pensii; venitul minim garantat; indemnizația de şomaj; stimulentul de inserţie, indemnizaţia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani şi indemnizaţia de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani.

Veniturile persoanelor care ulterior stabilirii dreptului la prima de relocare nu mai constituie o familie cu persoana beneficiară a primei de relocare, nu se mai iau în considerare în vederea verificării îndeplinirii condiţiei privind veniturile nete lunare realizate, începând cu luna în care persoanele în cauză nu mai fac parte din respectiva familie.
Informaţiile privind veniturile nete realizate se pun la dispoziţia ANOFM de către Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi ANAF, după caz.

Acte necesare. Normele modificate prezintă documentele necesare pentru acordarea primei de relocare, care se depun la agenŢia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului București, unde se află în evidenţă solicitantul, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă.

Documentele se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.

Adeverinţa, înscrisurile sau, după caz, celelalte informaţii se pot obţine electronic, în prin sistemele informatice, de la data care se face publică pe pagina de internet a ANOFM.

Termenul de depunere a dosarului, de 60 de zile de la încadrare, este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima de relocare.

Perioada de 36 de luni. Prima de relocare se acordă de la data de întâi a lunii următoare solicitării acordării acesteia, pe o perioada de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă de 36 de luni persoana nu pierde calitatea de angajat, şi sunt respectate condiţiile privind distanţa şi cele privind veniturile familiei, încadrarea cu normă întreagă pe cel puţin 12 luni, precum şi condiţia privind existenţa cel puţin pe această perioadă a unui contract de închiriere a unui spaţiu locativ, care este înregistrat la organul fiscal competent.

Perioada de 36 de luni expiră la sfârşitul ultimei zile a celei de a 36-a luni calculate începând cu data de întâi a lunii următoare solicitării acordării primei de relocare.

Încetarea raporturilor de muncă. În situaţia în care raportul de muncă sau de serviciu al persoanei încetează în perioada de acordare a primei de relocare de 36 de luni şi persoana nu se află în situaţia deîntrerupere a contractului de muncă, prima de relocare se acordă până la data încetării raportului de muncă sau de serviciu.

Dovada contractului de închiriere. În situaţia în care contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent încetează în perioada de acordare a primei de relocare de 36 de luni şi persoana nu a închiriat un alt spaţiu locativ în localitatea în care s-a încadrat în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, în continuarea contractului de închiriere încetat, prin încheierea unui nou contract de închiriere a unui spaţiu locativ înregistrat la organul fiscal competent, prima de relocare se acordă până la data încetării contractului de închiriere.

Acordarea lunară a cuantumului primei de relocare. Normele prezintă documentele pe care  beneficiarul primei le depune lunar, până în ultima zi calendaristică a lunii pentru luna expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului București unde se află în evidenţă sau a fost transferat dosarul.

Cheltuielile necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor sunt de asemenea detaliate în Normele recent modificate, cu precizări pentru situaţii particulare, întreruperi pe parcurs etc.

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă? O poți obține în varianta actualizată, în format PDF sau MOBI apăsând AICI

 comentarii

1 COMENTARIU

  1. Am o intrebare. Daca mi-am gasit de lucru, dar am deja chirie in acel oras (care e la mai mult de 50 km de resedinta mea), pot sa-mi fac relocarea la aceeasi chirie unde stau si acum? Inca nu am flotant pe aceasta locatie. Sau trebuie sa imi gasesc alta chirie in asa fel incat sa pot dovedi ca am gasit chiria dupa ce m-am angajat? (mentionez ca am figurat la somaj ca fiind in cautarea unui loc de munca inainte sa semnez contractul de angajare). O alta intrebare. Contractul meu este pe o perioada nedeterminata, fulltime. E vreo problema ca nu e specificat ca ar fi pe o perioada de 12 luni sau mai mult?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here