24 Martie, 2019

Prima de inserţie pentru absolvenţi: noutăţi în aplicarea legii

La sfârşitul anului trecut, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă a fost modificată şi completată prin OUG nr. 95/2017, cu aplicare de la 1 ianuarie 2018. Drept urmare, Normele metodologice de aplicare a legii, aprobate prin HG nr. 174/2002, au fost actualizate prin Hotărârea Guvernului nr. 80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă. În vigoare din 13 martie 2018, Normele aduc modificări inclusiv la inserţia în muncă a absolvenţilor. 

Dreptul la inserţie

Potrivit art. 731 din lege, absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (la ora actuală, 500 lei).

Normele precizează că dreptul sub formă de primă de inserție se acordă absolvenților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ sau absolvenți ai școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, și se înregistrează în termen de 60 de zile de la absolvire la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința;
 • nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la art. 731 alin. (3) din lege, şi anume: absolvenții care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu; absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepția situației în care, pentru persoanele respective, acești angajatori au beneficiat de stimulent financiar în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare; absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;
 • nu au avut raporturi de muncă sau de serviciu în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor și încadrarea în muncă;
 • se încadrează în muncă, având drepturile de primă inserţie, în termen de 60 de zile de la data absolvirii ulterior înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința;
 • în perioada cuprinsă între data absolvirii și data solicitării dreptului nu au fost admiși în unul dintre nivelurile de învățământ, conform prevederilor legale. 

Absolvenţi pe niveluri de învăţământ

Absolvenții beneficiază de dreptul sub formă de primă de inserție o singură dată pentru fiecare dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului național de învățământ reglementat prin Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • învățământ secundar superior – ciclul inferior al liceului;
 • învățământ secundar superior – ciclul superior al liceului sau învățământ profesional;
 • învățământ terțiar nonuniversitar – învățământ postliceal;
 • învățământ superior. 

Acte necesare

Normele detaliază documentele ce trebuie depuse la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă unde se află în evidență cei interesaţi, pentru a putea obţine prima de inserție. Reţinem, dintre acestea:

 • declarație pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor și în perioada cuprinsă între această dată și încadrarea în muncă nu a avut raporturi de muncă sau de serviciu, precum și că în perioada cuprinsă între data absolvirii și data solicitării dreptului nu a fost admis în unul dintre nivelurile de învățământ, conform prevederilor legale;
 • declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă, cu excepția situației în care, pentru persoanele respective, acești angajatori au încheiat contracte individuale de muncă pe perioada vacanțelor, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, precum și că nu are obligația, potrivit legii, de a o angaja;
 • angajamentul absolventului de a restitui integral sumele primite ca: primă de inserţie (pentru absolvenţi); primă de încadrare (pentru şomerii care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința) sau primă de instalare ( pentru şomerii care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia). Obligaţia se naşte în cazul în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă. 

Plata în două tranşe şi alte condiţii

Prima de inserție pentru absolvenţi  se plătește în două tranșe, astfel:

 • prima tranșă, egală cu 50% din cuantumul stabilit, se plătește în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea acestei prime de inserție, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor;
 • a doua tranșă, egală cu 50% din cuantumul stabilit, se plătește în luna următoare lunii în care expiră perioada de 12 luni de la angajare, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor.

Perioada de 12 luni de la angajare expiră la sfârșitul zilei corespunzătoare datei încadrării în muncă din cea de-a 12-a lună calculată începând cu data încadrării în muncă.

La fel se calculează termenele şi în cazul persoanele care, având dreptiul de primă de inserție, în perioada de 12 luni de la angajare îşi încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Plata celei de a doua tranșe a primei de inserție se efectuează de către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau, după caz, a municipiului București, unde beneficiarul s-a aflat în evidență și care a plătit prima tranșă a primei de inserție.

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

 • Răspunde
  Katalin
  februarie 6 2019

  Buna! Am o intrebare : care este modul incetarii contractului de munca in acest caz? Demisie sau cu acordul partilor?

Scrie un comentariu