25 Ianuarie, 2020

Prima de garantare datorată de IMM-uri în cadrul Programului de garantare a creditelor

Nivelul primei de garantare datorate de către un IMM în cadrul Programului de garantare a creditelor a fost stabilit prin Ordinul nr. 9/2014, publicat în Monitorul oficial nr. 20/2014. Ordinul, semnat de ministrul finanţelor publice şi de ministrul delegat pentru buget, a fost dat în temeiul O.U.G. nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

Garantarea creditului solicitat este condiţionată, între altele, de achitarea primei de garantare care, potrivit ordinului, reprezintă – în 20141,99% din valoarea garanţiei aprobate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului.

Prima de garantare este suma datorată de beneficiarul programului şi care este constituită din:

- comisionul de risc (suma datorată de beneficiarul programului destinată acoperirii riscului de garantare şi finanţării anuale a capitalului necesar programului), cuvenit Ministerului Finanţelor Publice, la nivelul de 1,50% din valoarea garanţiei aprobate
şi
- din comisionul de administrare, adică suma datorată de beneficiarul programului care acoperă costurile de evaluare, acordare şi administrare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M, la nivelul de 0,49% din valoarea garanţiei aprobate.

Ordinul stabileşte modul de calcul pentru comisionul de administrare şi comisionul de risc pentru garanţii acordate în cazul finanţărilor pe termen scurt (până la 12 luni inclusiv) şi pe termen mediu (detalii sunt în fotografia de mai jos – n.r.).

prima_garantare_IMM» Foto: Lege5 Online

CONTEXT

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 631/2013, a fost aprobat Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, având ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat, pentru creditele acordate de către instituţiile de credit.

Programul multianual se aplică pe o perioadă de 36 luni de la intrarea în vigoare a normelor de aplicare a ordonanţei de urgenţă, respectiv de la 5 decembrie 2013.

Prin acest Program se acordă IMM-urilor o linie de credit pentru capital de lucru garantată de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare. Valoarea maximă a unui credit garantat este de 5.000.000 de lei/IMM pe o perioadă de maximum 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni, în vederea rambursării liniei de credit.

Ordonanţa de urgenţă instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului în favoarea instituţiilor de credit care urmează să acorde credite IMM-urilor eligibile în cadrul programului.

Normele metodologice
de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 936/2013 şi publicate în Monitorul Oficial nr. 755/2013, reglementează modul de acordare a garanţiei aferente unei linii de credit, precum şi condiţiile în care acestea pot fi prelungite. Reţinem de aici:

- costul total al finanţărilor acordate în cadrul Programului se compune din rata dobânzii ROBOR la trei luni plus o marjă de maximum 3,5% pe an, marjă care include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator în toate etapele creditării, dar care NU include prima de garantare şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de finanţare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.);
- nu se percepe comision de rambursare anticipată;
- contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia.

Finanţatorii sunt obligaţi să menţină condiţiile de creditare pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului.

Normele definesc, de asemenea, criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, precum şi sectoarele sau domeniile care nu pot fi garantate (intermedieri financiare şi asigurări; tranzacţii imobiliare; activităţi de jocuri de noroc şi pariuri; producţia sau comercializarea de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope; activităţi de investigare şi protecţie).

Beneficiarul programului se obligă să constituie, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate.

Contractul de ipotecă mobiliară va fi înscris la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare de către instituţia de credit finanţatoare.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu