Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative („Legea 129/2019”) a fost modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 53/2022.

Modificarea a fost motivată de nevoia identificării tuturor entităților care desfășoară efectiv activitățile care intră sub incidența Legii 129/2019 („entități reglementate”) pentru a asigura supravegherea şi monitorizarea eficientă a acestora de către Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor („Oficiul”).

Ca atare, în temeiul art. 302 din Legea 129/2019 introdus prin OUG 53/2002, entităților reglementate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) din lege le-a fost impusă obligația de a notifica Oficiul cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității care intră sub incidența legii, în termen de 15 zile de la respectiva începere, suspendare sau încetare a activității.

Notificarea se transmite exclusiv electronic. Forma şi conținutul notificării au fost stabilite prin Ordinul Președintelui Oficiului nr. 145/2022.

Important!  Potrivit art. II alin. (1) din Ordinul nr. 145/2022, entitățile reglementate care desfășoară deja activitățile relevante au obligația să transmită notificarea în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordinului, respectiv până la data de 4 iulie 2022

 • Entitățile vizate de reglementare

Entitățile reglementate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) din Legea 129/2019, cărora li se aplică noua reglementare sunt: 

 1. furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la lit. e) şi f) (art. 5 alin. (1) lit. g) din lege). Potrivit art. 2 lit. l), prin astfel de furnizori se înțelege persoana fizică, precum şi persoana juridică ce prestează, în calitate de profesionist, oricare dintre următoarele servicii pentru terți: 
  • constituie societăți sau alte persoane juridice;
  • exercită funcția de director ori administrator al unei societăți sau are calitatea de asociat al unei societăți de persoane sau al unei asocieri în participație ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcții ori calități;
  • pune la dispoziție un sediu social, punct de lucru, o adresă comercială, poștală ori administrativă sau orice alt serviciu similar acestora;
  • exercită calitatea de fiduciar într-o fiducie sau într-o construcție similară acesteia sau intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate;

 

2. furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare;

3. furnizorii de portofele digitale;

4. agenții şi dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult

5. alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele;

6. persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerţul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă şi case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;

7. persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.

Companiile trebuie să își analizeze cu atenție activitățile pe care le prestează efectiv, inclusiv cele care nu fac parte din obiectul principal de activitate sau din oferta comercială uzuală, pentru a stabili dacă se încadrează în categoria entităților reglementate potrivit art. 5 alin. (1) lit. g) –k) din Legea 129/2019. 

O atenție deosebită merită acordată categoriei furnizorilor de servicii pentru societăți sau fiducii, categorie care include servicii cum ar fi cele de închiriere sau sub-închiriere de spații cu destinația de sediu social sau puncte de lucru. În viziunea autorităților, chiar și atunci când astfel de servicii sunt izolate în activitatea unei companii sau când închirierea se face către o societate din același grup, compania – locator se poate califica ca entitate reglementată potrivit Legii 129/2019, cu toate obligațiile ce decurg din această calificare, inclusiv obligația notificării Oficiului potrivit art. 302 din Legea 129/2019.

 • Sancțiuni

Potrivit art. 43 din Legea 129/2019, nerespectarea obligației entităților reglementate de a anunța Oficiul în termen de 15 zile de la începerea, suspendarea sau încetarea activității constituie contravenție și se sancționează:

 • Pentru  persoanele fizice, cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 • Pentru persoanele juridice, cu avertisment sau amenda aplicabil[ persoanelor fizice ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancționare a contravenției. Sancțiunile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice responsabile.

Nerespectarea obligației de a anunța Oficiul până la data de 4 iulie 2022 cu privire la desfășurarea activității relevante constituie contravenție şi se sancționează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here