Săptămâna aceasta vă prezentăm informaţiile legislative referitoare la noţiunea de cadastru. Cadastru general este definit în Legea nr. 7/1996, ca fiind, “sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe hărţi şi planuri cadastrale a tuturor, precum şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul ţării, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar”.

Prin sistemul de cadastru general se realizează o serie de operaţii ce sunt necesare întocmirii documentelor cadastrale. Aceste operaţii sunt prevăzute în art. 2 lit. a), b), c) şi d) din Legea nr. 7/1996 şi ele sunt:

identificarea, înregistrarea şi descrierea, în documentele cadastrale, a terenurilor şi a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;

asamblarea şi integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate;

identificarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor şi a altor deţinători legal de terenuri şi de alte bunuri imobile, în vederea asigurării publicităţii şi opozabilităţii drepturilor acestora faţă de terţi;

furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor.

Datele geodezice şi cartografice interesând apărarea ţării şi ordinea publică se păstrează, după caz, de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii.

Executarea silită imobiliară va urma dispoziţiile Codului de procedură civilă.

Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept imobiliar, valabil, încheiat anterior intrării în vigoare a legii nr. 7/1996, netranscris în registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni ori, după caz, neînscris în cartea funciară, îşi produce efectele la data înscrierii în cartea funciară, potrivit regimului juridic la data încheierii lui. Actul sub semnătură privată, valabil încheiat, va fi luat în considerare, dacă are data certă anterioară intrării în vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Acţiunile introduse în temeiul art. 22, 23, 27, 28 şi 34-40 din Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii nr. 7/1996, se vor soluţiona potrivit dispoziţiilor legale arătate în legea cadastrului imobiliar nr. 7/1996, iar Hotărârile judecătoreşti definitive, prin care s-au admis aceste acţiuni, vor fi înscrise în cartea funciară.

În cazul în care, pentru actele şi faptele juridice privind terenurile şi construcţiile situate pe un teritoriu administrativ, nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor înscrie cu caracter nedefinitiv, în câte o carte funciară, urmând ca înscrierea definitivă să fie efectuată la punerea în aplicare a cadastrului general şi pe acel teritoriu. În aceleaşi condiţii se vor înscrie şi titlurile de proprietate emise în temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Lucrările tehnice de cadastru stau în baza eliberării titlurilor de proprietate, emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, acolo unde acestea n-au fost întocmite şi înmânate.

Dacă se constată unele diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală din teren, rezultată din măsurătorile executate pentru întocmirea cadastrului general, consiliile locale vor înştiinţa pe proprietarii interesaţi.

Orice neînţelegeri cu privire la identificarea şi măsurarea parcelelor de teren, precum şi cu privire la proprietarii acestora, se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti.

Informaţiile din cadastrul general şi publicitatea imobiliară, precum şi din cadastrele de specialitate reprezintă bun proprietate publică a statului şi sunt accesibile, contra cost, persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia cazurilor privind siguranţa naţională sau alte cazuri reglementate potrivit prevederilor legale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here