În continuarea seriei de articole informative cu referire la prevederile legale în vigoare care vizează cartea funciară, conform Codului civil, vă prezentăm aspectele care vizează notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice, respectiv actele sau faptele supuse notării.

Conform prevederilor legislative enunţate în Codul civil, în cadrul art. 902 se stipulează aspectul potrivit căruia drepturile, faptele sau alte raporturi juridice prevăzute la art. 876 alin. (2) devin opozabile terțelor persoane exclusiv prin notare, dacă nu se dovedește că au fost cunoscute pe altă cale, în afara cazului în care din lege rezultă că simpla cunoaștere a acestora nu este suficientă pentru a suplini lipsa de publicitate.

În afara altor cazuri prevăzute de lege, sunt supuse notării în cartea funciară: 

 – punerea sub interdicție judecătorească și ridicarea acestei măsuri;

 – cererea de declarare a morții unei persoane fizice, hotărârea judecătorească de declarare a morții și cererea de anulare sau de rectificare a hotărârii judecătorești de declarare a morții;

 – calitatea de bun comun a unui imobil;

 – convenția matrimonială, precum și modificarea sau, după caz, înlocuirea ei;

 – destinația unui imobil de locuință a familiei;

 – locațiunea și cesiunea de venituri;

 – aportul de folosință la capitalul social al unei societăți;

 – interdicția convențională de înstrăinare sau de grevare a unui drept înscris;

 – vânzarea făcută cu rezervă dreptului de proprietate;

 – dreptul de a revoca sau denunța unilateral contractul;

 – pactul comisoriu și declarația de rezoluțiune sau de reziliere unilaterală a contractului;

 – antecontractul și pactul de opțiune;

 – dreptul de preempțiune născut din convenții;

 – intenția de a înstrăina sau de a ipoteca;

 – schimbarea rangului ipotecii, poprirea, gajul sau constituirea altei garanții reale asupra creanței ipotecare;

 – deschiderea procedurii insolvenței, ridicarea dreptului de administrare al debitorului supus acestei măsuri, precum și închiderea acestei proceduri;

 – sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor ori veniturilor sale;

 – acțiunea în prestație tabulară, acțiunea în justificare și acțiunea în rectificare;

– acțiunile pentru apărarea drepturilor reale înscrise în cartea funciară, acțiunea în partaj, acțiunile în desființarea actului juridic pentru nulitate, rezoluțiune ori alte cauze de ineficacitate, acțiunea revocatorie, precum și orice alte acțiuni privitoare la alte drepturi, fapte, alte raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise;

 – punerea în mișcare a acțiunii penale pentru o înscriere în cartea funciară săvârșită printr-o faptă prevăzută de legea penală.

Prin terți se înțelege orice persoană care a dobândit un drept real sau un alt drept în legătură cu imobilul înscris în cartea funciară.

Totodată, se mai pot nota în cartea funciară, fără însă ca opozabilitatea față de terți să depindă de această înscriere, următoarele aspecte:

– incapacitatea sau restrângerea, prin efectul legii, a capacității de exercițiu ori de folosință;

– declarația de utilitate publică în vederea exproprierii unui imobil;

– orice alte fapte sau raporturi juridice care au legătură cu imobilul și care sunt prevăzute în acest scop de lege.

În ceea ce priveşte notarea intenției de a înstrăina sau de a ipoteca, proprietarul unui imobil poate cere ca intenția sa de a înstrăina sau de a ipoteca în folosul unei anumite persoane să fie notată, arătând în acest din urmă caz și suma ce corespunde obligației garantate.

Dacă înstrăinarea sau ipotecarea se realizează în termen de 3 luni de la notarea intenției de a înstrăina sau de a ipoteca, dreptul înscris va avea rangul notării.

De asemenea, un aspect important îl constituie pierderea efectului notării, notarea intenției de a înstrăina sau de a ipoteca pierzându-şi efectul prin trecerea unui termen de 3 luni de la data înregistrării cererii.

Anul, luna și ziua în care notarea își pierde efectul vor fi menționate atât în notare, cât și în încheierea ce a dispus-o.

Nu în ultimul rând, merită menţionate elementele ce ţin de notarea antecontractelor și a pactelor de opțiune. Astfel, conform dispoziţiilor incluse în cadrul articolului 906 din Codul civil, promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept în legătură cu acesta se poate nota în cartea funciară, dacă promitentul este înscris în cartea funciară ca titularul dreptului care face obiectul promisiunii, iar antecontractul, sub sancțiunea respingerii cererii de notare, prevede termenul în care urmează a fi încheiat contractul.

Notarea se poate efectua oricând în termenul stipulat în antecontract pentru executarea sa, dar nu mai târziu de 6 luni de la expirarea lui.

Alineatul (2) prevede că promisiunea se va putea radia, dacă cel îndreptățit nu a cerut instanței pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, în termen de 6 luni de la trecerea termenului fixat pentru încheierea lui sau dacă, între timp, imobilul a fost definitiv adjudecat în cadrul vânzării silite de către un terț care nu este ținut să răspundă de obligațiile promitentului.

Radierea se va dispune din oficiu, dacă, până la expirarea termenului de 6 luni, n-a fost cerută înscrierea dreptului care a făcut obiectul promisiunii, cu excepția cazului când cel îndreptățit a cerut notarea în cartea funciară a acțiunii precizate anterior.

De asemenea, promisiunea se va radia din oficiu în toate cazurile când, până la încheierea contractului amintit mai sus ori până la soluționarea definitivă a acțiunii prevăzute la alin. (2), imobilul a fost definitiv adjudecat în cadrul vânzării silite de către un terț care nu este ținut să răspundă de obligațiile promitentului.

Dispozițiile acestui articol se aplică prin asemănare și pactelor de opțiune notate în cartea funciară. În aceste cazuri, dacă, până la expirarea termenului stipulat în contract pentru exercitarea opțiunii, beneficiarul pactului nu solicită, în bază declarației de opțiune și a dovezii comunicării sale către cealaltă parte, intabularea dreptului ce urmează a fi dobândit, se va dispune din oficiu radierea pactului înscris în folosul său.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here