Ca urmare a adoptării Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, Executivul a aprobat modificarea şi completarea unor acte normative ce reglementează acordarea de prestaţii sociale. Reglementarea a fost făcută prin Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 938 din 30 decembrie 2011, intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2012, cu precizări de la caz la caz pentru anumite situaţii specifice.  

În legătură cu ordonanţa de urgenţă aprobată de Guvern, MMFPS a făcut o serie de precizări de interes general, astfel:

● Raportarea la Indicatorul Social de Referinţă (ISR) nu scade cuantumul prestaţiilor, ci aduce ordine în sistem, în condiţiile în care, până acum prestaţiile sociale erau stabilite prin hotărâri de guvern.

● Se introduce o modalitate de calcul unitară şi se stabileşte ca toate prestaţiile sociale să se raporteze la un indicator social de referinţă. ISR reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat. Pentru anul 2012, ISR a fost stabilit la o valoare de 500 de RON, prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi prin Legea cadru a asistenţei sociale nr.292/2011.

● Indicatorul Social de Referinţă este o practică europeană. Este prima oară când prestaţiile sociale sunt raportate la un astfel de indicator.

● Din 2012, toate prestaţiile sociale se raportează la Indicatorul Social de Referinţă, iar pe masură ce legile subsecvente ale noului Cod al asistenţei sociale intră în vigoare, actualele 54 de prestaţii vor fi reduse la 9 tipuri de alocaţii, indemnizaţii şi facilităţi. MMFPS sintetizează, în continuare, principalele modificări aduse prin O.U.G. nr.124/2011:

Venitul minim de inserţie: se instituie prin unificarea actualului venit minim garantat, a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Venitul minim de inserţie urmează să se aplice din 2013;

alocaţia de stat pentru copii: se menţine la cuantumul actual;

alocaţia de plasament: se menţine la cuantumul actual;

indemnizaţii, stimulente şi ajutoare pentru creşterea copilului: se menţin din prestaţiile actuale care privesc indemnizaţia pentru creşterea copiilor şi stimulent lunar (O.U.G. nr.111/2010) şi cele 7 tipuri de indemnizaţii şi ajutoare care se acordă persoanelor care au în îngrijire copii cu handicap 0-7 ani, acordate în baza Legii nr. 448/2006;

indemnizaţii pentru persoane cu nevoi speciale: se instituie din 2013 la modificarea Legii nr.448/2006;

indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA: se menţine la cuantumul actual;

ajutor pentru persoane refugiate: se menţine la cuantumul actual;

ajutorul de urgenţă: se menţine la cuantumul actual şi va cuprinde inclusiv ajutoarele financiare şi cele pentru tratamente în străinătate;

facilităţi: se menţin la cuantumul actual, respectiv contribuţiile de asigurări de sănătate (beneficiari de VMG şi de indemnizaţie pentru creşterea copilului), transport persoane cu dizabilităţi, subvenţionare dobânzi credite pentru persoane cu dizabilităţi.

Beneficiarii de venit minim garantat, alocaţie de susţinere a familiei şi indemnizaţie de creştere a copilului, care nu îşi plătesc taxele şi impozitele locale, pot fi suspendaţi din plată pe perioadă de până la 5 luni. Reintră în plată în momentul în care fac dovada achitării taxelor şi impozitelor locale, urmând să primească şi suma cuvenită pe perioada suspendării. De reţinut că nu sunt vizaţi beneficiarii de alocaţii de stat pentru copii.

În concluzie, noua modalitate de calcul nu duce la scăderea prestaţiilor sociale. Acestea rămân la acelaşi nivel reglementat în prezent. În schimb, prestaţiile nu vor putea fi modificate, decât printr-o schimbare a Indicatorului Social de Referinţă. Orice modificare a Indicatorului Social de Referinţă va duce, implicit, la modificarea în cascadă a tuturor prestaţiilor sociale. În acest fel, vom avea o imagine corectă şi de ansamblu asupra tuturor modificărilor.

*

Ordonanţa aduce modificări şi completări la următoarele acte normative:

■ Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, din care reţinem cuantumul alocaţiei stabilit în raport cu indicatorul social de referinţă:

– 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap);

– 0,084 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);

– 0,168 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Alocaţia de stat pentru copii de 0,4 ISR se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011.

■ Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, din care reţinem precizările referitoare la nivelul lunar raportat la indicatorul social de referinţă:

– 0,25 ISR pentru persoana singură;

– 0,45 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;

– 0,63 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;

– 0,78 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;

– 0,93 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;

– câte 0,062 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile de mai sus, transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare.

■ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Reţinem, dintre modificările şi completările aduse acestui act normativ, următoarele precizări:

– Pentru copiii născuţi, adoptaţi, încredinţaţi în vederea adopţiei, luaţi în plasament, în plasament în regim de urgenţă sau tutelă până la data de 31 decembrie 2010, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului ori producerii evenimentelor menţionate, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară reprezentând 75% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni. Începând cu luna ianuarie 2012, cuantumul minim, precum şi cuantumul maxim ale indemnizaţiei lunare se raportează la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, şi nu poate fi mai mic de 1,2 ISR şi nici mai mare de 6,8 ISR.

– Cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

– Persoanele care sunt îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului şi realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, beneficiază de un stimulent al cărui cuantum se raportează la ISR şi se stabileşte la 0,2 ISR.

■ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011;

■ Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010, cu modificările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here