29 Ianuarie, 2020

Prescripţia dreptului la acţiunea în răspundere pentru vicii aparente şi ascunse

Vă prezentăm, succint, o speţă în care – în cazul unui contract de vânzare-cumpărare – instanţa de judecată a fost chemată să se pronunţe, între altele, asupra susţinerilor părţilor cu privire la vicii aparente şi vicii ascunse, precum şi în legătură cu termenul de garanţie şi prescripţia dreptului la acţiunea în răspundere.

Dreptul la acțiunea în răspundere pentru vicii aparente

Mai întâi, iată ce prevede Codul civil despre dreptul la acțiunea în răspundere pentru vicii aparente:

Art. 2.530. 

(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, prescripția dreptului la acțiune izvorât din transmiterea unor bunuri sau executarea unor lucrări, cu vicii aparente, în cazurile în care legea sau contractul obligă la garanție și pentru asemenea vicii, începe să curgă de la data predării sau recepției finale a bunului ori a lucrării sau, după caz, de la data împlinirii termenului prevăzut de lege ori stabilit prin procesul-verbal de constatare a viciilor, pentru înlăturarea de către debitor a viciilor constatate.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul lipsei calităților convenite ori al lipsurilor cantitative, însă numai dacă oricare dintre aceste lipsuri puteau fi descoperite, fără cunoștințe speciale, printr-o verificare normală.

Practica instanţelor

- Între reclamanta A. SRL, în calitate de cumpărător, și pârâta T. M. A.G., în calitate de vânzător, s-a încheiat un contract de vânzare-cumpărare, având ca obiect, între altele, și o Mașină de erbicidat M.-Gaspardo tractată,  la prețul de 26.000 Euro.

- În Anexa la contract sunt prezentate  caracteristicile  tehnice ale utilajului, menționându-se la rubrica „dotări suplimentare” computer comandă 844 Teejet (deși mașina de erbicidat a fost dotată cu monitor Bravo 180 conform ofertei tehnice) .

- Prin contract s-a prevăzut că Procesul-verbal de predare-primire înseamnă documentul semnat de părți cu ocazia predării posesiei asupra echipamentului de la vânzător la cumpărător, iar Procesul-verbal de punere în funcțiune, înseamnă documentul semnat de părți cu ocazia punerii în funcțiune a echipamentului și instruirii personalului desemnat de cumpărător.

- Potrivit prevederilor din Condițiile generale ale contractului de vânzare-cumpărare, la momentul predării–primirii echipamentului, cumpărătorul trebuie să verifice, în prezența reprezentantului vânzătorului, specificațiile tehnice standard și opționale și starea fizică a echipamentului, iar orice observații cu privire la echipament (însoțite de dovada pertinentă) să fie înregistrate în Procesul-verbal de predare-primire, observațiile  cumpărătorului, necontestate de vânzător, urmând a fi remediate  în cel mai scurt timp.

- Din cuprinsul Procesului-verbal de predare-primire încheiat la data de 20.12.2016 rezultă că utilajul, nou, a fost predat la data de 20.12.2016, împreună cu manualul de operare.

De asemenea, în cuprinsul procesului-verbal de predare-primire, însușit de către reclamantă prin semnătură, s-a menționat că a fost instruit clientul și a înțeles condițiile de garanție, perioadele de revizie și modul de operare a utilajului.

- Punerea în funcțiune a utilajului și instruirea operatorului a avut loc, însă, la data de 29.03.2017, când s-au prezentat tehnicienii furnizorului.

Prin cererea dedusă judecății, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la înlocuirea mașinii de erbicidat cu una nouă, susținând că pârâta i-a livrat o mașină de erbicidat folosită, fabricată în anul 2013, deși se convenise cumpărarea unui utilaj nou – an de fabricație 2016.

- Pârâta a invocat în apărare excepția prescripției dreptului la acțiune, susținând că informarea pârâtei cu privire la existența unor vicii ale utilajului, constând în nefuncționarea calculatorului, la 3 luni de la momentul la care a recepționat utilajul fără obiecțiuni, nu poate fi calificat drept un termen rezonabil în care cumpărătorul să informeze vânzătorul despre viciile descoperite.

Conform prevederilor art. 1690 din Codul civil, „(1) Bunul trebuie să fie predat în starea în care se afla în momentul încheierii contractului. (2) Cumpărătorul are obligația ca imediat după preluare să verifice starea bunului potrivit uzanțelor. (3) Dacă în urma verificării se constată existența unor vicii aparente, cumpărătorul trebuie să îl informeze pe vânzător despre acestea fără întârziere. În lipsa informării, se consideră că vânzătorul și-a executat obligația prevăzută la alin. (1). (4) Cu toate acestea, în privința viciilor ascunse, dispozițiile art. 1707-1714 rămân aplicabile.

Potrivit art. 2530 din Codul civil, prescripția dreptului la acțiune izvorât din transmiterea unor bunuri cu vicii aparente, în cazurile în care legea sau contractul obligă la garanție și pentru asemenea vicii, începe să curgă de la data predării bunului sau  după caz, de la data împlinirii termenului prevăzut de lege ori stabilit prin procesul-verbal de constatare a viciilor, pentru înlăturarea de către debitor a viciilor constatate. Aceste  dispoziții se aplică și în cazul lipsei calităților convenite ori al lipsurilor cantitative, însă numai dacă oricare dintre aceste lipsuri puteau fi descoperite, fără cunoștințe speciale, printr-o verificare normală.

Tribunalul a apreciat că este neîntemeiată excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată de către pârâtă, întrucât defecțiunile utilajului predat reclamantei (cumpărat ca fiind un utilaj nou), inclusiv cele ale computerului aflat în dotarea acestuia, deși aparente, nu puteau fi descoperite la momentul predării utilajului, ci doar la momentul punerii sale în funcțiune de către reprezentantul vânzătorului și folosirii în câmp.

Din declarația martorului pârâtei, (de profesie inginer) rezultă că utilajului în discuție nu funcționează decât legat de un tractor și că acesta a fost pus în funcțiune în primăvara anului 2017, pe modul manual, constatând cu această ocazie că, într-adevăr, calculatorul din dotarea utilajului nu funcționa.

Așadar, punerea în funcțiune a utilajului, s-a realizat la data de 29 martie 2017, doar pe modul manual, de la această dată începând să curgă termenul de garanție de 12 luni stabilit prin contract pentru înlăturarea defecțiunilor. În temeiul obligației de garanție asumată prin contract, a fost înlocuit calculatorul aflat în dotarea utilajului la data de 28.11.2017 (în cuprinsul înscrisului constatator al viciului nefiind menționat un termen pentru înlăturarea viciilor constatate), astfel că prescripția dreptului la acțiune izvorât din transmiterea bunului cu un viciu aparent constând în nefuncționarea computerului aflat în dotarea acestuia a început să curgă la data înlocuirii lui, respectiv la data de 28.11.2017.

- Cum acțiunea a fost introdusă pe rolul instanței la data de 20.12.2017, dreptul la acțiune al reclamantei nu este prescris, astfel că excepția prescripției dreptului material la acțiune a fost respinsă ca neîntemeiată.

- Prin cererea dedusă judecății, reclamanta a susținut că începând cu luna martie 2017 a solicitat în repetate rânduri pârâtei să pună în funcțiune utilajul, iar cum insistențele sale nu au dat rezultate, a studiat cu mare atenție echipamentul de erbicidat, constatând că acesta nu este nou, ci pârâta i-a livrat un echipament fabricat în anul 2013 și nu în anul 2016 așa cum au convenit, motiv pentru care a solicitat obligarea pârâtei la înlocuirea mașinii de erbicidat livrate, cu una care să aibă caracteristicile tehnice din contract.

- Tribunalul a apreciat că este neîntemeiată această cerere a apelantei, întrucât Contractul a avut ca obiect vânzarea-cumpărarea echipamentului fără a se specifica anul de fabricație al utilajului, ci doar cu  caracteristicile tehnice menționate în Anexa la contract.

- În conformitate cu prevederile art. 1690 din Codul civil, uitilajul trebuia să fie predat în starea în care se afla la momentul încheierii contractului, reclamanta, în calitate de cumpărător, având obligația ca imediat după preluare să verifice starea bunului potrivit uzanțelor, iar dacă în urma verificării constata existența unor vicii aparente, respectiv predarea unui utilaj folosit, cu alt an de fabricație, aceasta trebuia să o informeze pe pârâta-vânzătoare despre acestea, fără întârziere, în lipsa informării considerându-se că vânzătorul și-a îndeplinit obligația de a-i preda bunul în starea în care se afla la momentul încheierii contractului.

- De asemenea, conform clauzelor prevăzute în Condițiile generale ale contractului de vânzare-cumpărare, reclamanta (cumpărătorul) avea obligația ca la momentul predării-primirii utilajului, în prezența reprezentantului vânzătorului, să verifice specificațiile tehnice standard și opționale și starea fizică a acestuia, iar orice observație să fie înregistrată în procesul-verbal de predare-primire. 

- Din  cuprinsul Procesului-verbal de predare-primire din data de 20.12.2016, semnat de către reclamantă, rezultă că au fost efectuate verificări privind starea mașinii de erbicidat,  conform uzanțelor, menționându-se că utilajul este nou, fără a se consemna vreo observație a cumpărătorului.

- Conform susținerilor din cuprinsul cererii de chemare în judecată, în urma verificării datelor de identificare reclamanta a constatat că uitilajul are ca an de producție anul 2013, or acest lucru a fost cunoscut încă de la data predării, iar prin semnarea Procesului-verbal de predare-primire din data de 20.12.2017 reclamanta a confirmat că utilajul este unul nou, conform celor cunoscute la momentul contractării.

- Reclamanta a transmis pârâtei mai multe mesaje pe cale electronică, începând cu data de 21 martie 2017, însă  nu i-a comunicat pârâtei și faptul că utilajul ar fi unul vechi, aflat în altă stare decât cea cunoscută la data contractării. Abia prin Notificarea din data de 12.09.2017, la aproape 9 luni de la predarea utilajului, reclamanta i-a adus la cunoștință vânzătoarei faptul că utilajul este unul folosit și că a fost fabricat în anul 2013 și nu în anul 2016.

Întrucât prin Contractul de vânzare-cumpărare nu a fost specificat ca utilajul trebuia să fie fabricat în anul 2016,  iar cumpărătorul a cunoscut anul de fabricație al acestuia încă de la momentul predării lui, fără să anunțe vânzătorul de îndată cu privire la existența unui viciu calitativ privind anul de fabricație și aspectul folosirii anterior predării, semnând Procesul-verbal de predare-primire fără observații, având în vedere clauzele contractului de vânzare- cumpărare și prevederile art. 1270 alin 1 C. civ. („Contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante”), precum și  prevederile art. 1690 C. civ., tribunalul  a apreciat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru angajarea răspunderii contractuale a pârâtei, aceasta îndeplinindu-și obligația de a-i preda reclamantei-cumpărătoare utilajul, cu caracteristicile tehnice menționate în contract, în starea în care se afla la momentul contractării.

Tribunalul a apreciat că este întemeiat al treilea capăt de cerere întrucât, la scurt timp de la data punerii în funcțiune a utilajului pe modul manual, au fost constatate și alte defecțiuni ale mașinii de erbicidat; tehnicienii pârâtei au încercat schimbarea unui distribuitor care nu s-a potrivit; au constatat în luna iulie că nu funcționează calculatorul care pornește rampa și stabilește dozajul substanței de erbicidat și au schimbat două amortizoare întrucât se balansau lăncile, însă nici schimbarea acestor piese nu a rezolvat problema, utilajul neputând fi folosit.

În dezacord cu susținerile pârâtei, tribunalul apreciază că simpla informare a reclamantei cu privire la nefuncționarea calculatorului, nu poate conduce la concluzia că aceasta a utilizat utilajul și a intervenit asupra lui, dovadă în acest sens stând faptul că la inspectarea utilajului din data de 29.03.2017, nu a existat nicio constatare în acest sens ci, dimpotrivă, reprezentantul  pârâtei a confirmat garanția. Or, în cazul în care s-ar fi constatat că utilajul a fost pus în funcțiune de către reclamantă sau că aceasta ar fi intervenit asupra lui, reclamanta ar fi pierdut garanția.

Conform prevederilor art. 1531 C. civ., „(1) Creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului pe care l-a suferit prin fapta neexecutării.(2) Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de creditor și beneficiul de care acesta este lipsit. La stabilirea întinderii prejudiciului se ține seama și de cheltuielile pe care creditorul le-a făcut, într-o limită rezonabilă, pentru evitarea sau limitarea prejudiciului.

În prezenta cauză, pârâta nu și-a îndeplinit obligația de a livra reclamantei un utilaj cu toate dotările funcționale, astfel încât reclamanta să-l poată utiliza cu ușurință pentru a efectueze tratamentul culturilor în mod optim, aceasta fiind nevoită să închirieze un alt utilaj pentru efectuarea acestor lucrări, pentru o  perioadă de 30 de zile, începând cu data de 01.06.2017, pentru o chirie lunară de 15.000 lei. 

În atare situație, având în vedere că prin Notificarea nr. 208/12.09.2017, pârâta a fost pusă în întârziere cu privire la plata prejudiciului în sumă de 15.000 lei, tribunalul a admis acest capăt de cerere și a obligat pârâta să-i plătească reclamantei suma de 15.000 lei, reprezentând costul închirierii unui echipament de erbicidat.

Hotărârea nr. 517/2019 din 27/02/2019 - Litigii cu profesioniştii – obligatia de a face
Tribunalul BUCUREŞTI – Secţia a-VI-a Civilă (
extrase) 

Ai nevoie de Codul civil? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu