Reglementările se regăsesc în Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice.

Notăm, prin acest material, modificările survenite în materie, faţă de forma iniţială a legii. 

Cadrul general al legii

 În scopul simplificării procedurilor administrative, legea la care ne referim a introdus procedura de înmatriculare în registrul comerțului și de înregistrare fiscală a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, precum și de autorizare a funcționării pe baza declarațiilor-tip pe propria răspundere ale persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligația să ceară înmatricularea în registrul comerțului.

La înmatriculare/înregistrare, solicitanților li se eliberează certificatul de înregistrare, conținând numărul de ordine din registrul comerțului și codul unic de înregistrare fiscală atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, precum și, după caz, identificatorul unic la nivel european (EUID) și alte date, stabilite prin ordin al ministrului justiției.

La fel, la înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de mențiuni.

– Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, pe baza declarațiilor-tip, eliberează solicitanților certificate constatatoare care atestă că:

● s-a înregistrat declarația-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfășoară activitățile prevăzute în actul constitutiv sau modificator;

●  s-a înregistrat declarația-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile declarate;

● s-a înregistrat declarația-tip pe propria răspundere, din care rezultă modificările intervenite față de declarația-tip anterioară. 

Dizolvarea de drept 

– Legea de care ne ocupăm a prevăzut că, până la data de 31 decembrie 2004, persoanele juridice care, până la data intrării în vigoare a acestui act, nu au preschimbat certificatul de înmatriculare și cel de înregistrare fiscală, au obligația de a solicita la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul în a cărui rază au sediul social sau secundar preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare.

– Procedura prevăzută pentru autorizarea funcționării pe baza declarațiilor-tip pe propria răspundere se aplică în mod corespunzător și preschimbărilor.

– În cadrul procedurii de preschimbare, declarațiile-tip pe propria răspundere se depun la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul unde se solicită preschimbarea.

Neefectuarea preschimbării certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare  atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice.

– Constatarea dizolvării de drept se face prin încheierea judecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului.

– În termen de 6 luni de la data pronunțării încheierii de dizolvare sau, după caz, de la data respingerii recursului formulat împotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligația numirii și înregistrării în registrul comerțului a lichidatorului.

– Dacă nu există reprezentant legal ori acesta nu procedează la numirea lichidatorului în termenul de 6 luni de la data pronunțării încheierii de dizolvare, la cererea oricărei persoane interesate, judecătorul delegat numește un lichidator de pe lista practicienilor în insolvență, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din patrimoniul persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acestuia, din fondul de lichidare constituit.

– Prin derogare de la dispozițiile art. 252 alin. (1) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încheierile judecătorului-delegat, pronunțate la cererea creditorilor bugetari, se comunică pe cale electronică Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală.E un teren a fost – Dacă până la expirarea termenului prevăzut de lege (art. 31) nu a fost înregistrată nicio cerere pentru numirea unui lichidator, persoana juridică se radiază din registrul comerțului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului.

– Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerțului, se comunică și se publică.

Bunurile rămase în patrimoniul persoanei juridice după radierea acesteia din registrul comerțului, în condițiile dizolvării, revin asociaților.

Aici trebuie să facem menţiunea că această dispoziţie este în această formă după modificările aduse actului normativ prin Legea nr. 360/2006. Anterior, reglementarea de care ne ocupăm prevedea că bunurile rămase în patrimoniul persoanei juridice după radierea acesteia din registrul comerțului, în condițiile alin. (5) și (6) ale art. 31, se consideră bunuri abandonate

O critică de neconstituţionalitate 

Este interesant de menţionat o recentă decizie a Curţii Constituţionale (Decizia nr. 382/2019) care, având de soluţionat o excepţie de neconstituţionalitate pe dispoziţia din lege anterior modificării pe care am semnalat-o, a admis excepţia şi a constat că prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 359/2004 – repetăm, în forma anterioară modificării semnalate – este neconstituţională. În speţă, se punea problema situaţiei în care, prin vânzarea unui imobil, vânzătorul a cedat folosinţa terenului pe care era situat imobilul, în condiţiile în care acest vânzător era radiat din registrul comerţului. Nu mai puţin interesantă este şi Opinia separată, cu referire la cazul special care a declanşat critica de neconstituţionalitate şi pe care vă invităm să o lecturaţi , la sfârşitul deciziei publicate în Monitorul oficial nr. 566 din 10 iulie 2019.

Ai nevoie de Legea nr. 359/2004? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here