Avem în vedere prevederile din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în vigoare de la 1 iulie 2017 şi care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 492/2017.
 
Premii şi prime
Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelenţă pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiilor sau autorităţilor publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile şi soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, sub condiţia încadrării în fondurile aprobate prin buget.

Premiile de excelenţă se pot acorda în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei/autorităţii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activităţi cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepţional ori a avut un volum de activitate ce depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, ţinându-se seama de evaluarea criteriilor de performanţă avute în vedere la promovarea în funcţie, grade/trepte profesionale a personalului plătit din fonduri publice ori în vederea acordării unor premii. Sumele neutilizate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.

Citește și:

Premiile de excelenţă individuale lunare nu pot depăşi, anual, două salarii de bază minim brute pe ţară garantate în plată şi se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinaţie, avându-se în vedere criteriile de performanţă, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizaţii sindicale.

Indemnizaţia de vacanţă. Tot la categoria premii şi prime se încadrează şi dispoziţiile potrivit cărora, începând cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă, obligatoriu, o indemnizaţie de vacanţă. Valoarea anuală a indemnizaţiei de vacanţă este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic.

Indemnizaţţia de vacanţă se acordă cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1), pe care o reproducem în Caseta foto de la sfârşitul materialului
 
Transparenţa acordării primelor
Toate autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să publice la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând inclusiv valoarea brută a primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.
 
Aplicarea etapizată a legii
– Începând cu data de 1 iulie 2017, se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, inclusiv cuantumul primelor.
– Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cuantumul brut al primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul lunar brut, se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;

Prin excepţie, începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al primelor, premiilor de care beneficiază personalul care ocupă funcţii didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018;
 
Casetă foto

Art. 25. – Limitarea sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi

(1) Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz.
 
 Ai nevoie de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI! 
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here