Parlamentul a aprobat, recent, Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date 

Interesul statului şi al cetăţeanului

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează numai dacă acestea sunt prevăzute de lege și sunt necesare pentru prevenirea unui pericol cel puțin asupra vieții, integrității corporale sau sănătății unei persoane ori a proprietății acesteia, precum și pentru combaterea infracțiunilor.

Legea are ca scop protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la protecția datelor cu caracter personal.

Libera circulație a datelor cu caracter personal pe teritoriul național sau în relația cu statele membre ale Uniunii Europene, circumscrisă realizării activităților propuse de lege, nu poate fi împiedicată din motive legate de protecția persoanei față de prelucrările de date cu caracter personal atât timp cât sunt îndeplinite condițiile din prezenta lege sau, după caz, din Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Condiţii pentru prelucrarea datelor

Reţinem, selectiv:

Datele cu caracter personal trebuie să fie:

a) prelucrate în mod legal și echitabil;

b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

c) adecvate, relevante și neexcesive prin raportare la scopurile în care sunt prelucrate;

d) exacte și, dacă este necesar, actualizate; trebuie adoptate toate măsurile rezonabile pentru a asigura faptul că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, să fie șterse sau rectificate fără întârziere;

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele respective;

f) prelucrate într-un mod care să asigure securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate pentru realizarea activităților prevăzute de lege de către același operator sau de către alt operator într-un alt scop decât cel avut în vedere la momentul colectării datelor cu caracter personal, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

● operatorul este abilitat să prelucreze astfel de date cu caracter personal în scopul respectiv, în conformitate cu cadrul normativ aplicabil;

● prelucrarea este necesară și proporțională în raport cu scopul respectiv, în conformitate cu cadrul normativ aplicabil.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către același operator sau de către alt operator în scopul arhivării în interes public sau în scopuri științifice, statistice sau istorice legate de realizarea activităților care fac obiectul legii, cu condiția instituirii unor garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate. Aceste aspecte vor trebui respectate de actele normative ce se vor da în aplicarea acestei legi, indifferent de nivelul de legiferare.

– La împlinirea termenelor de stocare, datele cu caracter personal pot fi:

a) arhivate în interes public în conformitate cu legislația specială;

b) stocate în evidența pasivă pentru o durată care nu poate depăși jumătate din termenul inițial de stocare;

c) distruse sau șterse prin utilizarea unor proceduri ireversibile, dacă nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b).

– Operatorii dispun măsurile necesare în scopul evidențierii în mod distinct și structurării datelor cu caracter personal, având în vedere următoarele criterii:

a) date referitoare la persoane în privința cărora există indicii temeinice că au săvârșit sau că urmează să săvârșească o infracțiune, inclusiv cele împotriva cărora a fost dispusă o măsură preventivă privativă de libertate;

b) date referitoare la persoane condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni sau persoane față de care s-a dispus executarea unei măsuri educative sau de siguranță;

c) date referitoare la persoane victime ale unei infracțiuni sau persoane în privința cărora există motive să se creadă că ar putea fi victimele unei infracțiuni;

d) date referitoare la alte persoane care au legătură cu infracțiunea, precum persoane care ar putea fi chemate să depună mărturie în cadrul anchetelor legate de infracțiuni sau în cadrul procedurilor penale ulterioare sau persoane care pot oferi informații cu privire la infracțiuni sau persoane care sunt în legătură sau asociate cu persoanele prevăzute la lit. a) sau b).

În situația transmiterii de date cu caracter personal, în scopul asigurării calității datelor, operatorul poate adăuga informații care să permită autorității competente destinatare să evalueze:

● acuratețea datelor;

● caracterul integral al datelor;

● utilitatea datelor raportat la scopul prelucrării;

● dacă acestea sunt actualizate.

– Datele cu caracter personal colectate în scopul prevăzut de obiectul acestei reglementări nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de lege.

Datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, afilierea sindicală, prelucrarea datelor genetice, prelucrarea datelor biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, prelucrarea datelor privind sănătatea sau a datelor privind viața sexuală și orientarea sexuală a unei persoane fizice pot fi prelucrate numai dacă sunt strict necesare într-un caz determinat, dacă sunt instituite garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanei vizate și dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

● prelucrarea este prevăzută expres de lege;

● prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent cel puțin asupra vieții, integrității corporale sau sănătății persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice;

● prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de persoana vizată.

Legea detaliază condiţiile în care are loc trasferul de informaţii de la operator la solicitanţi.

Ai nevoie de Legea nr. 363/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here