Flexibilizarea reglementărilor a fost realizată prin modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Actul de modificare, OUG nr. 49/2017, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 507 din 30 iunie 2017.

Prefinanţarea cuprinde toate sumele transferate!

Prin recenta redefinire, prefinanţarea priveşte sumele transferate din fonduri europene şi din cofinanţarea publică asigurată din bugetul de stat, în tranşe, de către unităţile de plată către beneficiari/lider de parteneriat/parteneri pentru cheltuielile necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri europene, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare. Se renunţă, astfel la cadrul anterior care limita prefinanţarea doar la cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subvenţiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activităţilor independente şi cheltuielilor cu deplasările.

Cererea de prefinanţare se va referi, în consecinţă, la sumele cu destinaţia nou-acceptată pentru prefinanţare .

Depăşiri de cote alocate din contribuţie naţională

A fost restructurat dreptul autorităţilor de management de a depăşi sumele alocate în euro la nivel de program. Astfel, acestea pot să încheie sau să emită contracte, decizii sau ordine de finanţare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de program din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune şi cofinanţare de la bugetul de stat în limita a 50% din valoarea acestei alocări – plafon nou-introdus; Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi cofinanţare de la bugetul de stat va putea fi depăşit în limita a 20% din valoarea acestei alocări, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OUG nr. 49/2017 asupra OUG nr. 40/2015 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

prefinantare fonduri 2017

Şi aici, flexibilitatea se asigură prin dezangajarea fondurilor rămase nefolosite după atribuirea sau finalizarea contractelor de achiziţie publică aferente.

Tranşele de prefinanţare

Pentru proiectele finanţate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane se acordă prefinanţare în tranşe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare, beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevăzuţi prin reglementarea de bază.

Cu excepţia primei tranşe de prefinanţare, următoarele tranşe de prefinanţare se acordă cu deducerea sumelor necheltuite din tranşa anterior acordată. Observăm că a dispărut dispoziţia sancţionatorie care prevedea că, în situaţia în care autoritatea de management constată erori în raportul de justificare a prefinanţării, aferent tranşei/tranşelor anterioare, aceasta poate sista acordarea următoarelor tranşe de prefinanţare.

Cererea de rambursare

Beneficiarul sau liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanţare are obligaţia depunerii unei cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuieli efectuate în valoarea totală a prefinanţării acordate în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat prefinanţarea în contul beneficiarului, fără a depăşi durata contractului de finanţare. Ce reţinem aici:

  • a dispărut sancţiunea cu rezilierea contractului, în situaţia nerespectării obligaţiei,
  • termenul de depunere a cererii a fost extins la 60 de zile, faţă de 10 zile, anterior;
  • nu se mai prevede – ca efect al extinderii ariei de cuprindere a prefinanţării – obligaţia ca în cererea de rambursare să fie arătate toate cheltuielile efectuate, pentru care s-a acordat prefinanţarea.

Evident, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligaţia restituirii integrale/parţiale a prefinanţării, în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a acesteia, în noile condiţii de reglementare.

Avem, în schimb, o sancţiune nouă, anume că beneficiarii care nu au depus cererea de rambursare şi nu au justificat integral valoarea prefinanţării primite nu mai beneficiază de o altă tranşă de prefinanţare şi sunt obligaţi să justifice integral valoarea acesteia înaintea depunerii unei alte cereri de prefinanţare şi/sau de plată.

Decontarea cererilor de plată

În termen de maximum 10 zile – termen redus, faţă de cel anterior, de 30 de zile – lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât şi partenerului/partenerilor.

Dacă, însă, nu se încadrează în acest regim, beneficiarii sau liderii de parteneriat au obligaţia de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora – ATENŢIE, dispoziţie nouă! – cu excepţia primei cereri de rambursare care poate cuprinde şi cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare.

Ai nevoie de OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here