Pentru calculul contribuţiei de asigurări sociale în cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii punctajului lunar prevăzut de legea privind sistemul unitar de pensii publice, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă.

Pentru calculul contribuţiilor individuale şi celor datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi pentru asigurările sociale de sănătate, precum şi al contribuţiei datorate de angajator pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în situaţia hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care se stabilesc obligaţii de plată a unor sume sau drepturi reprezentând salarii, diferenţe de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferenţe de venituri asimilate salariilor, asupra cărora există obligaţia plăţii contribuţiilor sociale, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă.

Potrivit prevederilor secțiunii II  Completarea declarației  lit. A, pct. 2.6. din Anexa 7 la H.G.  nr. 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, în situațiile în care au fost acordate drepturi bănești în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, precum și în situațiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, se întocmesc declarații rectificative corespunzătoare fiecărei luni.

Potrivit aceluiași act normativ, pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 contribuabilii vor depune declarații rectificative potrivit legislației specifice în vigoare în perioada la care se referă.

Astfel, în vederea rectificării contribuțiilor sociale pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se va completa formularul 710 Declarație rectificativă.

În conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) și art. 120 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor de plată, se datorează după acest termen obligații fiscale accesorii.

Pentru diferențele suplimentare de creanțe fiscale rezultate din corectarea declarațiilor, se datorează dobânzi, începand cu ziua imediat următoare scadenței creanței fiscale pentru care s-a stabilit diferența și până la data stingerii acesteia inclusiv.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here