Persoanele neocupate, înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, pot fi cuprinse în programele care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale, indiferent dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

Această dispoziţie, cuprinsă în art. 771 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, are noi reguli de aplicare. Pentru punerea în practică a dispoziţiei din lege, recent au fost din nou modificate şi completate Normele de aplicare a legii menţionate, aprobate prin HG nr. 174/2002.

Semnalăm, mai jos principalele elemente de reţinut, introduse recent în Norme, prin Hotărârea Guvernului nr. 133/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 172/2016.

În ce constă măsura de sprijin?

Una din măsurile de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor se realizează prin subvenţionarea locurilor de muncă.

Acordarea măsurii de sprijin, a cărei finanţare se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se face în baza schemei de ajutor de minimis, instituită prin ordin al preşedintelui ANOFM.

Măsurile subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj sau din alte surse alocate privesc, potrivit art. 77 (2):

  • servicii publice de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare şi de realizare a unor lucrări edilitare, organizate de autorităţile publice locale, de firme private sau organizaţii neguvernamentale, cu avizul administraţiei publice locale;
  • servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autorităţile publice locale, organizaţii neguvernamentale şi alte organisme, în condiţiile legii.

Normele, astfel cum au fost modificate prin recenta HG nr. 133/2016, adaugă – la lista din art. 77 alin. (2) din lege – “şi alte activităţi de interes pentru comunităţile locale, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale” înţelese ca reprezentând orice activităţi care, prin hotărâri ale consiliilor locale, comunale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi ale consiliilor judeţene şi, după caz, ale Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în calitate de autorităţi publice deliberative, se stabileşte că sunt de interes pentru comunităţile locale.

Măsura de sprijin, în situaţia în care finanţarea acesteia se asigură din alte surse alocate conform prevederilor legale, se acordă şi autorităţilor administraţiei publice locale, cu exceptarea de la aplicarea reglementărilor în domeniul ajutorului de minimis. Prin «alte surse alocate conform prevederilor legale» se înţelege fondurile publice alocate, potrivit legii, cu scopul subvenţionării programelor care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale, altele decât bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Contractul de finanţare

Pentru acordarea subvenţiilor, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti vor încheia, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, un contract de finanţare cu:

  • angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor pentru prestarea categoriilor de servicii prevăzute la art. 771 alin. (2) din lege, precum şi cu
  • angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor pentru prestarea altor activităţi de interes pentru comunităţile locale, cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, cu excepţia angajatorilor instituţii şi autorităţi publice care NU pot beneficia de subvenţie conform art. 95 alin. (12) din lege.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de HG nr. 133/2016 asupra Normelor de aplicare  (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

sprijim_someri

Cine poate fi angajator?

În sensul normelor, prin angajatorii care pot organiza serviciile prevăzute la art. 771 alin. (2) din lege, precum şi activităţile de interes pentru comunităţile locale se înţelege:

  • autorităţile publice locale, prin regiile autonome de interes local sau judeţean;
  • firme private, respectiv societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, inclusiv societăţile comerciale cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale;
  • organizaţii neguvernamentale, inclusiv asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică;
  • alte organisme înfiinţate potrivit legii, altele decât instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Contractul individual de muncă

În vederea încheierii contractului de finanţare, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va asigura din rândul şomerilor forţa de muncă solicitată de angajatori.

Angajatorii sunt obligaţi să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.

În situaţia în care din rândul persoanelor încadrate în muncă, pentru care a fost încheiat contractul de finanţare, există persoane ale căror raporturi de muncă încetează, în condiţiile legii, înainte de expirarea duratei pentru care au fost încadrate în muncă, angajatorul poate încadra în muncă alte persoane din rândul şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, cu condiţia ca durata pentru care sunt încheiate contractele individuale de muncă ale acestora să nu fie mai mare decât perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă şi data expirării duratei pentru care au fost încadrate în muncă persoanele ale căror raporturi de muncă au încetat.

Cuantumurile lunare ale subvenţiilor se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor, proporţional cu timpul efectiv lucrat.

Contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori

Cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor este:

  • în perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referinţă;
  • în perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de referinţă, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia, înţelegând contribuţia de asigurări sociale de stat, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori, contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, care se calculează la valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanţare.

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here