Speță contabilă. Bună ziua. Vă rog să mă ajutați cu înregistrările contabile în cazul tichetelor de masă acordate pe card (tichetele pentru alocația de hrană). Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Tichete de masă intră în categoria tichetelor de valoare. Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, reglementează modul de acordare a acestora.
  2. Tichete de masă reprezintă alocaţie individuală de hrană. Potrivit art. 11 din Legea nr. 165/2018, ,,(1) Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar, ca alocaţie individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare. (2) Tichetele de masă pe suport hârtie pot fi utilizate în unităţi de alimentaţie publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unităţi care comercializează produse alimentare, cu care unităţile emitente au contractat prestarea serviciilor respective. (3) Tichetele de masă pe suport electronic pot fi utilizate doar în unităţi de alimentaţie publică, magazine alimentare, cantine- restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unităţi care comercializează produse alimentare şi care au încheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unităţile emitente de tichete de masă pe suport electronic şi trebuie să permită, în mod exclusiv, utilizarea pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora.  (4) În cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport hârtie, utilizarea acestora este considerată integrală. (5) Debitarea sumelor corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, se realizează la valoarea respectivelor produse alimentare. 
  3. Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic se virează lunar angajaților, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face viramentul. Potrivit art. 12 din Legea nr. 165/2018, ,,(1) Tichetele de masă pe suport hârtie se distribuie de către angajator, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea. (3) Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată lunar salariaţilor, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare, de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport electronic, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.  (4) Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate.  (5) Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum şi la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, sau valoarea corespunzătoare tichetelor de masă necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic.
  4. Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
  5. Operațiunile contabile:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1 Se înregistrează factura privind tichetele de masă acordate salariaţilor 5328. Alte valori (A)  / tichete de masă acordate salariaților = 401. Furnizori (P) Sumă conform factură de achiziție de la emitent
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi  (A)  / serviciul prestat de compania emitentă = 401. Furnizori (P) Sumă conform factură achiziție de la emitent

(numai dacă există un cost asociat acordării tichetelor pe factură)

4426. TVA deductibilă (A) / TVA pentru serviciul prestat de compania emitentă = 401. Furnizori (P) Sumă conform factură achiziție de la emitent
2 Se înregistrează cheltuiala cu tichetele de masă acordate salariaţilor 6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor  (A) = 5328. Alte valori (A)  / tichete de masă acordate salariaților Suma corespunzătoare acordării tichetelor de masă
3 Se înregistrează plata facturii de tichete 401. Furnizori (P) = 5121. Conturi la bănci în lei (A) Suma, conform extras de cont bancar
4 Notă: Impozitul pe venit aferent acordării tichetelor de masă se reflectă la momentul când se înregistrează statul de salarii

Notă: impozitarea tichetelor de masă nu se înregistrează separat

421. Personal – salarii datorate (P) = 444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) Impozitul pe venitul de natura altor drepturi (tichetele de masă)

 

  1. Începând cu 01 aprilie 2020, potrivit prevederilor art. I din Legea nr. 24/2020 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 20 de lei.
  2. Administratorul firmei trebuie să aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile.
  3. Regimul juridic reglementat de art. 41 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încadrează nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile pentru toate operaţiunile efectuate, respectiv înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă drept contravenție care se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here