Speță contabilă. Bună ziua. Cum sunt recunoscute în contabilitate sumele pe care le încasează o firmă din vânzarea biletelor la spectacole pe care le organizează? Se aplică TVA? Vă mulțumesc.

Opinie.

 1. Prin spectacol se poate înțelege orice manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă.

Contabilizarea sumelor încasate din vânzarea biletelor de intrare

 1. Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile. Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.
 2. Conform prevederilor pct. 90 (disponibilități) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ,,90. – (1) Disponibilităţile băneşti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanţie, acreditivele, ipotecile, precum şi alte valori aflate în casieria unităţilor se prezintă în bilanţ în conformitate cu prevederile legale. (2) Disponibilităţile băneşti şi alte valori similare în valută se evaluează în bilanţ la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar. (3) Înscrierea în listele de inventariere a mărcilor poştale, a timbrelor fiscale, tichetelor de călătorie, bonurilor cantităţi fixe, a biletelor de spectacole, de intrare în muzee, expoziţii şi altele asemenea se face la valoarea lor nominală.  În cazul unor bunuri de această natură depreciate sau fără utilizare se constituie ajustări pentru pierdere de valoare.,,
 3. Din punct de vedere contabil:
 • Achiziția biletelor pretipărite pentru spectacol se recunoaște prin contul 5328. Alte valori (A)
 • Recunoașterea venitului se realizează la momentul evenimentului în contul 708. Venituri din activităţi diverse (P).
 • Dacă biletul se vinde înainte de spectacol, venitul obținut se reflectă în contul 472. Venituri în avans, urmând a trece în contul 708. Venituri din activităţi diverse la momentul când are loc evenimentul.
 • Consumul biletelor pretipărite pentru spectacol se recunoaște prin contul 604. Cheltuieli privind materialele nestocate (A).

TVA aplicată sumelor încasate din vânzarea biletelor de intrare

 1. Conform prevederilor art. 291 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cota redusă de TVA de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite potrivit Codului fiscal.

,,Art. 291 – (3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:  (..) b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, bâlciuri, parcuri de distracţii şi parcuri recreative ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9321 şi 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m);  (..)

Art. 292. – Scutiri pentru anumite activităţi de interes general şi scutiri pentru alte activităţi 

(1) Următoarele operaţiuni de interes general sunt scutite de taxă:  (.. ) m) prestările de servicii culturale şi/sau livrările de bunuri strâns legate de acestea, efectuate de instituţiile publice sau de alte organisme culturale fără scop patrimonial, recunoscute ca atare de către Ministerul Culturii; (..)..,,

Impozitarea sumelor încasate din vânzarea biletelor de intrare

 1. Obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole se naște în temeiul art. 480 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 480 din Legea nr. 227/2015, orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole. Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.
 2. Potrivit art. 481 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.  La nivel local, potrivit art. 481 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc cota de impozit: ,,(a) până la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;  (ii) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).,,
 3. Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.
 4. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de:

a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;

d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;

f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

 1. Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole, în temeiul art. 482 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Plata impozitului este reglementată de art. 483 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.  Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile

 1. Matricea responsabilităților se regăsesc evidențiate în politicile contabile ale firmei. Administratorul firmei trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile. Politicile contabile şi metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. Evaluarea trebuie realizată pe o bază prudentă. Activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, nu trebuie să fie subevaluate.
 2. Potrivit art. 10 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale.
 3. Regimul juridic reglementat de art. 41 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încadrează nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile drept contravenție care se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here