Speță contabilă. Bună ziua. Este interzis să am în balanța contabilă sume datorate de către acționariatul firmei? Vă rog să îmi spuneți și cadru legal. Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Principiul libertății contractuale, prin prevederile Noului Cod Civil, stabilește faptul că ,,Art. 1.169. –   Părţile sunt libere să încheie orice contracte şi să determine conţinutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publică şi de bunele moravuri.;,, Contractul este acordul de voinţe dintre două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic. Părţile trebuie să acţioneze cu bună-credinţă atât la negocierea şi încheierea contractului, cât şi pe tot timpul executării sale. Ele nu pot înlătura sau limita această obligaţie.
  2. Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
  3. Conform prevederilor pct. 349 (creditarea firmei) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ,,349. – Sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acţionari/asociaţi – conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acţionari/asociaţi – dobânzi la conturi curente”).
  4. Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar, sau la termenele de întocmire a situaţiilor financiare periodice. Contul 455 „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor” este un cont de pasiv. În balanță, soldul contului reprezintă sumele datorate de entitate acţionarilor/asociaţilor. Documentele justificative includ contractul, scadențarul, procedura de recuperare, situațiile de calcul.
  1. Operațiuni contabile:

– sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi (512. Conturi curente la bănci, 531. Casa   = 455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor);

– dobânzile aferente sumelor depuse de acţionari/asociaţi (666. Cheltuieli privind dobânzile  = 455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor);

– sumele reprezentând dividende cuvenite acţionarilor/asociaţilor şi lăsate la dispoziţia entităţii (457. Dividende de plată = 455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor);

– diferenţele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar  = 455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor).

– sumele restituite acţionarilor/asociaţilor (455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor = 512. Conturi curente la bănci, 531. Casa);

– diferenţe favorabile de curs valutar aferente datoriilor faţă de acţionari/asociaţi (455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor =765. Venituri din diferenţe de curs valutar);

– sume reprezentând datorii faţă de acţionari/asociaţi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor = 758. Alte venituri din exploatare).

  1. O societate nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi şi nici să constituie garanţii în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acţiuni de către un terţ. Aceste reguli nu se aplică tranzacţiilor efectuate în cadrul operaţiunilor curente ale instituţiilor de credit şi ale altor instituţii financiare, nici tranzacţiilor efectuate în vederea dobândirii de acţiuni de către sau pentru salariaţii societăţii, cu condiţia ca aceste tranzacţii să nu determine diminuarea activelor nete sub valoarea cumulată a capitalului social subscris şi a rezervelor care nu pot fi distribuite conform legii sau actului constitutiv. (art. 106 din Legea societăţilor nr. 31/1990).
  2. Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operaţiuni precum acordarea de împrumuturi administratorilor. (art. 144^4 alin. (1) lit. a) din Legea societăţilor nr. 31/1990).

 

  1. Jurisprudență

Înalta Curte de Casație și Justiție, secţia comercială, prin Decizia nr. 700/2011, arată că “legea nu interzice acordarea unui împrumut societății de către acționarul acesteia și nici nu exclude proveniența sumei împrumutate de la o altă societate comercială, membră a aceluiași grup de societăți, astfel că nu se poate reține efectuarea împrumutului prin frauda la lege.

Prin Decizia nr. 16/C/2013, Curtea de Apel Oradea argumentează că „Administratorii trebuie să dea dovadă de fidelitate, sinceritate, bună-credință și întotdeauna să își armonizeze interesele cu cele ale societății. Pentru ca obligația de loialitate să își producă efecte cât mai profund posibil, legiuitorul societar a considerat oportun ca administratorul să nu beneficieze de avantaje financiare de la societate, altele decât cele care i se cuvin pentru activitatea prestată în virtutea calității sale”.

 

  1. Sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la dispoziţia entităţii pot ridica suspiciuni dacă nu se poate justifica oportunitatea și legalitatea efectuării acestor operațiuni, interesul firmei, sursa de proveniență a banilor împrumutați.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here