Speță contabilă. Bună ziua. În anul 2019, am scos în afara balanței câțiva clienți deveniți insolvabili. Anul acesta (2020), situația economică a unora dintre acești clienți a înregistrat o creștere (business cu măști chirurgicale). Prin urmare, întrebarea mea este ce ar trebui să fac cu acești clienți. Îi las în afara balanței sau îi reactivez? Care sunt înregistrările contabile corecte? Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
  2. Conform art. 16 din Legea nr. 82/1991, contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.
  3. În aplicarea art. 16 din Legea nr. 82/1991, prevederile pct. 309 – 310 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, clarifică următoarele: ,,309. – Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor entităţii în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entităţile afiliate, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, asociaţii/acţionarii, debitorii şi creditorii diverşi. 310. – (1) În contabilitatea furnizorilor şi clienţilor se înregistrează operaţiunile privind cumpărările, respectiv livrările de mărfuri şi produse, serviciile prestate, precum şi alte operaţiuni similare efectuate.  (…) (4) În baza contabilităţii de angajamente, entităţile trebuie să evidenţieze în contabilitate toate veniturile şi cheltuielile, respectiv creanţele şi datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.  (5) În conturile de furnizori şi clienţi se evidenţiază distinct datoriile, respectiv creanţele din penalităţi stabilite conform clauzelor contractuale, despăgubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de natură similară.
  4. Valoarea creanțelor reactivate se reflectă în contabilitate prin contul 754 „Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor reactivate privind clienţii şi debitorii diverşi. În creditul contului 754 „Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi” se înregistrează veniturile din creanțele reactivate.
  5. Operațiunile contabile pentru reactivarea de creanțe:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1 Se înregistrează valoarea creanţelor reactivate (pentru clienții firmei), conform notă contabilă 4111. Clienţi (A) = 754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi   (P) Valoarea creanţelor reactivate, conform notă contabilă
2 Încasarea creanței 5121. Conturi la bănci în lei (A)   4111. Clienţi (A) Valoarea creanțelor încasate, conform extras de cont
3 Se înregistrează valoarea creanţelor reactivate (pentru persoanele cu care firma are relații de afaceri temporare), conform notă contabilă 461. Debitori diverşi (A) = 754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi   (P) Valoarea creanţelor reactivate, conform notă contabilă
4 Încasarea creanței 5121. Conturi la bănci în lei (A)   461. Debitori diverşi (A) Valoarea creanțelor încasate, conform extras de cont

Notă 1: În sistemul informatic, valoarea creanțelor se va introduce la nivel de document justificativ (factură). Practic, se va reconstitui soldul contului de creanțe, prin preluarea datelor din conturile din afara balanței contabile de verificare.

Notă 2: Ulterior acestei operațiuni, se va transmite fiecărui client reactivat o adresă cu fișa de cont, cu confirmare de primire.

  1. Apreciem că este necesar ca administratorul firmei să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situațiile prevăzute de legislație. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile.
  2. Regimul juridic reglementat de art. 41 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încadrează nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile pentru operațiunile contabile efectuate, respectiv înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, drept contravenție care se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here