Speță contabilă. Bună ziua. Cum se întocmește propunerea de distribuire a profitului contabil rezultat din bilanţul exerciţiului financiar? Mulțumesc.

Opinie.

 1. Ne regăsim în situația de a vorbi despre ,,propunerea de distribuire a profitului contabil net,, atunci când rezultatul contabil al exercițiului financiar este profitul contabil.
 2. Propunerea de distribuire a profitului contabil net se stabilește pe destinații. Consiliul de administrație sau administratorul societății, după caz, propune și recomandă adunării generale a acționarilor/asociaților să aprobe ca profitul net nerepartizat la finalul exercițiului financiar, să fie repartizat pe destinații. Astfel, profitul contabil net de repartizat poate avea ca destinație: rezerva legală, rezerve statutare, alte rezerve conform reglementărilor în vigoare, acoperirea pierderii contabile, dividende de distribuit acționarilor/asociaților, fondul de participare la profit a salariaților și administratorilor societății etc.
 3. Propunerea de distribuire a profitului contabil net depinde de închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare: ,,Art. 19. – (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar. (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia. (3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate şi se reflectă în situaţiile financiare interimare drept creanţe faţă de acţionari, respectiv asociaţi. (4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.,,
 4. Propunerea de distribuire a profitului contabil net însotește situaţiile financiare anuale. Documentul privind propunerea de distribuire a profitului contabil net se prezintă adunării generale a acţionarilor/asociaţilor în vederea aprobării împreună cu situaţiile financiare anuale. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare: ,,Art. 29. – (1) Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile,,.
 5. Prevederi legale aplicabile propunerii de distribuire a profitului contabil net
 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare: ,,Art. 183. – (1) Din profitul societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.  (2) Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).,, 
 • Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate din OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare: ,,185. – (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la “Active”, caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În această situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum 5 ani. (2) Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii). (3) În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.,, 
 • Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate din OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare: ,,419. – (1) Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.  (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege.  (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.  (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.  (5) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.,,
 • Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate din OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare: ,,420. – (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. (2) Rezultatul exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.  (3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere.,, 
 • Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate din OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare: ,,421. – (1) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 “Repartizarea profitului” = 106 “Rezerve”. Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 “Rezultatul reportat”, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.,, 
 • Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate din OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare:, ,422. – (1) Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii. (2) Închiderea conturilor 121 “Profit sau pierdere” şi 129 “Repartizarea profitului” se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale.  (3) În contul 117 “Rezultatul reportat” se evidenţiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent a rezultatului din contul de profit şi pierdere al exerciţiului financiar precedent, precum şi rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile.,, 
 • Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate din OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare: ,,423. – (1) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar curent, după aprobarea situaţiilor financiare anuale conform legii, şi cel reportat aferent exerciţiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. (2) În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie.,,
 • În concluzie, dacă exercițiul financiar contabil se finalizează cu profit, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de propunerea de distribuire a profitului contabil net. Documentul privind propunerea de distribuire a profitului contabil net este întocmit de societate și este cuprins în situațiile financiare anuale. Cu alte cuvinte, datele prezentate în situațiile financiare anuale sunt în concordanță cu datele prezentate în propunerea de distribuire a profitului contabil net. De asemenea, se vor avea în vedere:
 • (i) Din profitul contabil net al societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea rezervei legale, până ce acesta va atinge 20% din valoarea capitalului social
 • (ii) După aprobarea situaţiilor financiare anuale conform legii, din profitul contabil net, se acoperă cu prioritate pierderea contabilă.
 • (iii) În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.

Documentul privind propunerea de distribuire a profitului contabil net se prezintă adunării generale a acţionarilor/asociaţilor în vederea aprobării împreună cu situaţiile financiare anuale. Recomandăm procedurarea elaborării și aprobării documentului privind propunerea de distribuire a profitului contabil net.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here