Speță contabilă. Bună ziua. O societate microîntreprindere, cu acționar unic, produce aparate de aer condiționat (aparate de climatizare). În anul 2020, fiecare departament al firmei primește un aer condiționat (din producția proprie), prin decizia acționarului. Cum vor fi înregistrate în contabilitate aceste bunuri? Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
  2. Conform prevederilor pct. 8 subpct. 4, art. 138 și art. 139 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, referitor la reglementarea principiului prudenței aplicat de o societate, se stabilesc următoarele: ,,8. – În înţelesul prezentelor reglementări se aplică următoarele definiţii: 4. active imobilizate înseamnă activele care sunt destinate să servească o perioadă îndelungată activităţile entităţii, respectiv mai mare de un an. (..) 138. – Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an. (..) 139. –   (2) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de utilizare economică.
  3. Recunoaşterea imobilizărilor corporale în contabilitate presupune respectarea prevederilor pct. 190 alin. (1) și art. 191 alin. (3) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia ,,190. – (1) Imobilizările corporale reprezintă active care: a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. (..)  Art. 191 – (3) În vederea recunoaşterii imobilizărilor corporale se impune utilizarea raţionamentului profesional la aplicarea criteriilor de recunoaştere pentru circumstanţele specifice entităţii. În unele cazuri, ar putea fi adecvat să fie agregate elementele nesemnificative individual, cum ar fi matriţele, aparatele de măsură şi control, uneltele şi alte elemente similare, şi să se aplice criteriile de recunoaştere a valorii agregate a acestora. 
  4.  Așadar, speța în cauză tratează producția proprie utilizată pentru uzul intern al societății. Practic, firma reține o parte din producție și o redirecționează pentru utilizare internă. Se schimbă destinația unui activ patrimonial, ceea ce înseamnă faptul că va avea loc un transfer de la stocuri la imobilizări corporale. Prevederile instituite de Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, menționate mai sus, se aplică în speță în mod corespunzător.
  5.  Prin urmare, atunci când bunurile produse de firmă (producție destinată vânzării) sunt redirecționate pentru a fi utilizate intern, din punct de vedere contabil, va avea loc un transfer de la stocuri la imobilizări corporale, la valoarea la care erau înregistrate în contabilitate.
  6. Operațiunile contabile:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1 Se înregistrează transferul de la stocuri la imobilizări corporale (partea de producție care va fi utilizată în folosul propriu al firmei) 2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A) = 345. Produse finite (A) Suma ce reprezintă costul de producție (contravaloarea produselor ce vor fi utilizate în folosul propriu al firmei)

 

  1. Potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, în vigoare, aparatele de climatizare sunt încadrate în grupa 2.1.17.3.1. și se amortizează pe o perioadă de 4-6 ani.
  2. Documentele justificative în baza cărora se va evidenția în contabilitate valoarea bunurilor transferate sunt: raportul de producție, procesul verbal de transfer, decizia conducerii privind transferul produselor.
  3. Administratorul firmei trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri proprii. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile.
  4. Regimul juridic reglementat de art. 41 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încadrează nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile pentru toate operaţiunile efectuate, respectiv înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, drept contravenție care se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here