Speță contabilă. Bună ziua. Care sunt operațiunile contabile pentru distribuirea profitului contabil aferent exercițiului 2020? Vă mulțumesc.

Opinie.

 1. În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. Rezultatul exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului. Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere.
 2. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 3. Modalitățile de distribuire ale profitului contabil sunt:
 • destinațiile stabilite expres de către legislație: rezerve legale;
 • destinațiile stabilite potrivit actului constitutiv: rezerve statutare;
 • destinațiile stabilite de AGA: dividende, capital social, alte rezerve;
 • alte destinații: acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.
 1. Profitul net contabil realizat la închiderea exercițiului curent

Tratament legal: Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 183. –  (1) Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Tratament contabil: Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate din OMFP nr. 1802/2014:

 1. – (1) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 “Repartizarea profitului” = 106 “Rezerve”. (..)

Tratament fiscal: Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 22. – Scutirea de impozit a profitului reinvestit

(5) Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul în care la sfârşitul exerciţiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit.

Operațiuni contabile:

 • Profitul net contabil realizat la închiderea exercițiului curent, repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale: 129. Repartizarea profitului (A) = 106. Rezerve (P)
 • Profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale: 121. Profit sau pierdere (A/P) = 129. Repartizarea profitului (A)
 • Profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat: 121. Profit sau pierdere (A/P) = 1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)
 1. Profitul contabil rămas după repartizarea profitului la rezervele legale

Profitul contabil rămas după repartizarea profitului la rezervele legale se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 “Rezultatul reportat”, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. Prin urmare, după repartizarea profitului la rezervele legale, are loc repartizarea pe destinații a profitului contabil rămas.

Totuși, suma pentru repartizarea profitului contabil este influențată de situația cifrelor din balanța de verificare (vorbim aici de existența/inexistența rezultatelor pozitive/negative aferente exercițiilor precedente). Dacă balanța de verificare arată că există o pierdere reportată din anii anteriori, atunci această pierdere va fi acoperită în limita profitului contabil rămas după repartizarea profitului la rezervele legale.

 • În situația în care pierderea reportată din anii anteriori > suma profitului contabil rămas după repartizarea profitului la rezervele legale se acoperă valoarea pierderii în limita disponibilă a rezultatului pozitiv, nemaiputându-se face și alte repartizări.
 • În situația în care pierderea reportată din anii anteriori < suma profitului contabil rămas după repartizarea profitului la rezervele legale se acoperă valoarea pierderii în integralitate și se va repartiza pe destinații diferența de profit rămasă.

Așadar, repartizarea profitului contabil pe destinații se realizează numai după aprobarea situațiilor financiare anuale. Cu ajutorul contului 117 “Rezultatul reportat” se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, respectiv a pierderii neacoperite şi a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile, din modificările politicilor contabile, a rezultatului reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, a rezultatului contabil înregistrat de către societatea care îşi încetează existenţa ca urmare a fuziunii, respectiv de către societatea care se divizează, în intervalul dintre data la care au fost întocmite situaţiile financiare de fuziune, respectiv divizare, şi data întocmirii protocolului de predare-primire şi care este preluat de către societatea beneficiară, precum şi a eventualelor diferenţe rezultate din dispoziţiile tranzitorii cuprinse în prezentele reglementări.

Operațiuni contabile:

 • Dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor din profitul realizat în exerciţiile precedente: Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P) = 457. Dividende de plată (P)
 • Profitul net realizat în exerciţiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor: 1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P) = 1068. Alte rezerve (P)
 • Profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social, potrivit legii: 1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P) =  Capital subscris vărsat (P)

Tratament contabil: Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate din OMFP nr. 1802/2014:

 1. – (1) Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii. (2) Închiderea conturilor 121 “Profit sau pierdere” şi 129 “Repartizarea profitului” se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale. (3) În contul 117 “Rezultatul reportat” se evidenţiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent a rezultatului din contul de profit şi pierdere al exerciţiului financiar precedent, precum şi rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here