Speță contabilă. Bună ziua. Firma prestează servicii de transport cu mașinile din dotare. La momentul efectuării inventarului, se constată deprecierea unora dintre mașini. Cum ar trebui să procedăm, contabil vorbind, în aceste situații? Aceste bunuri nu au fost reevaluate niciodată. Vă mulțumesc.

Opinie.

 1. Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
 2. La evaluarea la inventar se constată necesitatea unui ajustări de valoare a bunurilor din patrimoniu. Prin ajustări de valoare se înțelege ajustările destinate să ţină cont de modificările valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacă modificarea este definitivă sau nu. Ajustările negative de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite amortizări, şi/sau ajustări provizorii, denumite ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării respective.
 3. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere.
 4. Înainte de întocmirea situațiilor financiare anuale, se realizează operațiunea de inventariere a patrimoniului. În scopul efectuării inventarierii, conducerea entităţii trebuie să stabilească proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale. La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenţei, potrivit căruia se va ţine seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. Pentru elementele de natura activelor înregistrate la cost, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă se evidenţiază distinct în contabilitate, în conturi de ajustări, aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare.
 5. Evaluarea imobilizărilor corporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilită de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizaţi, potrivit legii. Fac obiectul evaluării şi imobilizările în curs de execuţie. Corectarea valorii imobilizărilor corporale şi aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectuează, în funcţie de tipul de depreciere existentă, fie prin înregistrarea unei amortizări suplimentare, în cazul în care se constată o depreciere ireversibilă, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere, în cazul în care se constată o depreciere reversibilă a acestora.
 6. În cazul imobilizărilor corporale, la determinarea pierderilor din depreciere, evaluatorii autorizaţi, potrivit legii, sau personalul entităţii pot utiliza diferite metode de evaluare. Pentru a stabili dacă există deprecieri ale imobilizărilor corporale, în afara constatării faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate în considerare surse externe şi interne de informaţii.

Deciziile privind reluarea unor deprecieri înregistrate în conturile de ajustări au la bază constatările comisiei de inventariere. Pot exista şi unele indicii că o pierdere din depreciere recunoscută în perioadele anterioare pentru o imobilizare corporală nu mai există sau s-a redus. La această evaluare se ţine cont de surse externe şi interne de informaţii.

 1. La întocmirea situaţiilor financiare anuale, recunoaşterea şi evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă iar deprecierile sunt recunoscute, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanţului se efectuează la cost, mai puţin amortizarea şi ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării, mai puţin orice amortizare cumulată şi orice pierderi din depreciere cumulate.
 2. O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.  În conturile 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor”, respectiv 7813 „Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor” se evidenţiază numai deprecierile aferente imobilizărilor corporale a căror evidenţă este efectuată la cost şi nu la valoare reevaluată.
 3. Operațiuni contabile:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1. Se înregistreazăză valoarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale, constituite sau majorate 6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor  (A) = 2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P) Procesul verbal de inventariere

 

 1. Desfășurarea operațiunilor de inventariere și matricea responsabilităților se regăsesc evidențiate în politicile contabile ale firmei. Administratorul firmei trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile. Politicile contabile şi metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. Evaluarea trebuie realizată pe o bază prudentă. Activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, nu trebuie să fie subevaluate.
 2. Regimul juridic reglementat de art. 41 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încadrează nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile drept contravenție care se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here