Speță contabilă. Bună ziua. Firma ,,Ușa SRL” prestează activitate de dulgherie (montaj uși și mentenanță), pe bază de comandă fermă. Firma nu deține spațiu comercial, motiv pentru care se lucrează numai cu firmele și nu cu persoanele fizice (decizia administratorului, care este și asociat unic). În baza comenzii dată de client, firma cumpără ușile (cu sau fără accesorii, în funcție de caz) și le vinde, la care se adaugă montajul și mentenanța. Care sunt conturile contabile corecte pentru această activitate? Contul 704, 707 sau 708? Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. În contabilitatea firmei, recunoaşterea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii trebuie realizate pe o bază prudentă.
  2. Potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se arată că: ,,Art. 6. – (1) Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.
  3. Utilizarea conturilor contabile se realizează potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Conform pct. 446 – 447 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări şi orice alte operaţiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri. Stadiul de execuţie al lucrării se determină pe bază de situaţii de lucrări care însoţesc facturile, procese-verbale de recepţie sau alte documente care atestă stadiul realizării şi recepţia serviciilor prestate. În cazul în care preţul de vânzare include o valoare distinctă, specificată contractual, destinată prestării ulterioare de servicii (de exemplu, asistenţa tehnică şi perfecţionarea produsului după vânzarea unui program informatic), acea sumă este amânată (contul 472 ,,Venituri înregistrate în avans) şi recunoscută ca venit pe parcursul perioadei în care se prestează serviciile, dar nu mai târziu de încheierea perioadei pentru care a fost contractată prestarea ulterioară de servicii.
  4. Evidența veniturilor din prestări servicii realizate din relațiile cu clienții firmei se ține cu ajutorul contului 704 “Venituri din servicii prestate”. Contul 704 “Venituri din servicii prestate” este un cont de pasiv. Atenție! Pentru serviciile realizate din relațiile cu terţii, se va utiliza contul 708 “Venituri din activităţi diverse”.
  5. În speță, apreciem că sumele încasate din activitatea descrisă constituie venituri realizate din relațiile cu clienții firmei și sunt recunoscute în contabilitate drept venituri din prestarea de servicii. Pentru fiecare lucrare, se recomandă să se încheie contract de prestări servicii și devizul asupra executării serviciului în care se indică materialele necesare și prețul lucrării. Cu alte cu cuvinte, devizul va cuprinde valoarea materialelor și valoarea manoperei, plus alte costuri, după caz.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here