Speță contabilă. Bună ziua. Unul dintre clienții mei are dificultăți financiare. Cum pot reflecta asta în situația contabilă a firmei? Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Potrivit art. 13 din legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
  2. Conform prevederilor pct. 70 (estimări) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ,,70. – (1) Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfăşurarea activităţilor, unele elemente ale situaţiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimări ale: clienţilor incerţi; uzurii morale a stocurilor; duratei de viaţă utile, precum şi a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile (metoda de amortizare) etc. (2) Procesul de estimare implică raţionamente bazate pe cele mai recente informaţii credibile avute la dispoziţie. O estimare poate necesita revizuirea dacă au loc schimbări privind circumstanţele pe care s-a bazat această estimare sau ca urmare a unor noi informaţii sau a unei mai bune experienţe. Prin natura ei, revizuirea unei estimări nu reprezintă corectarea unei erori. (3) O modificare în baza de evaluare aplicată reprezintă o modificare în politica contabilă şi nu reprezintă o modificare în estimările contabile. Dacă entitatea are dificultăţi în a face distincţie între o modificare de politică contabilă şi o modificare de estimare, aceasta se tratează ca o modificare a estimării. (4) Efectul modificării unei estimări contabile se recunoaşte prospectiv prin includerea sa în rezultatul: – perioadei în care are loc modificarea, dacă aceasta afectează numai perioada respectivă (de exemplu, ajustarea pentru clienţi incerţi); sau – perioadei în care are loc modificarea şi al perioadelor viitoare, dacă modificarea are efect şi asupra acestora (de exemplu, durata de viaţă utilă a imobilizărilor corporale).,,
  1. Conform prevederilor pct. 89 (evaluarea la inventar) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ,,89. –   (1) Evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă a creanţelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea creanţelor.  (2) Pentru creanţele incerte se constituie ajustări pentru pierdere de valoare. (..),,.
  1. Conform prevederilor pct. 331 (reflectare contabilă) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ,,331. – Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118 „Clienţi incerţi sau în litigiu” sau în conturi analitice ale conturilor de creanţe, pentru alte creanţe decât clienţii).,,
  1. Conform prevederilor pct. 332 (prezentare în bilanț) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ,,332. – (1) În scopul prezentării în situaţiile financiare anuale, creanţele se evaluează la valoarea probabilă de încasat. (2) Atunci când se estimează că o creanţă nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări pentru pierdere de valoare, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.,,
  1. La finalul anului, se analizează situația financiară a fiecărui client. Funcție de caz, se va proceda la estimarea probabilității de neîncasare a creanței. Practic se va calcula creanța rămasă asupra clientului și procentul probabil de neîncasare. Constituirea ajustării pentru depreciere pentru pierderea probabilă se va realiza prin raportarea creanței rămasă asupra clientului la procentul probabil de neîncasare (rezultat din calcule). Cu alte cuvinte, în situația în care se estimează că o creanţă nu se va încasa integral, în contabilitate se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.
  2. Operațiuni contabile:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1 Se înregistrează valoarea creanței aferentă clienților incerți, inclusiv TVA 4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A)  / analitic distinct = 4111. Clienţi (A) / analitic distinct creanța rămasă asupra clientului
2 Se înregistrează constituirea ajustării pentru depreciere pentru pierderea probabilă 6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante   (A) = 491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi (P) procentul probabil de neîncasare x creanța rămasă asupra clientului

 

  1. Administratorul firmei trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile.
  2. Regimul juridic reglementat de art. 41 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încadrează nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile drept contravenție care se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here