Speță contabilă. Bună ziua. Vă rog să îmi prezentați pe scurt analiza contabilă a operațiunii privind achiziția de mărfuri de la furnizor prin achitarea acesteia prin virament bancar. Vă mulțumesc.

Opinie.

 1. Baza legală: O entitate economică trebuie să reflecte în contabilitatea proprie valoarea activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, respectiv a veniturilor obținute, precum și a rezultatelor obţinute din activitatea desfășurată. Entităţile trebuie să întocmească şi să utilizeze documentele justificative şi contabile, pentru toate operaţiunile efectuate, să înregistreze documentele în contabilitate în perioada la care se referă, să înregistreze şi să arhiveze documentele, respectiv să dispună măsuri pentru reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile. Înregistrarea situației economice și reflectarea mișcării patrimoniale se realizează prin contul contabil. Ecuația contului permite înregistrarea separată a creșterilor și micșorărilor într-un anumit interval de timp și calculul existenței elementului patrimonial în orice moment. (art. 2 și art. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările).
 1. Documentele justificative care consemnează operațiunea economico-financiare care urmează a se înregistra în contabilitate:

(a) factura: achiziția de mărfuri de la furnizor;

(b) ordinul de plată: achitarea mărfurilor prin virament bancar.

 1. Natura operațiunii economico-financiare care urmează a se înregistra în contabilitate:
 • achiziția de mărfuri de la furnizor prin achitarea acesteia prin virament bancar
 1. Modificările care au loc la nivelul elementelor patrimoniale:

(a) achiziția de mărfuri de la furnizor: Activ + x = Pasiv + x

 • creșterea valorii mărfurilor în stoc (crește activul patrimonial)
 • creșterea valorii obligației către furnizorul de stocuri (crește pasivul patrimonial)

(b) achitarea mărfurilor prin virament bancar: Pasiv – x = Activ – x

 • scăderea valorii obligației către furnizorul de stocuri (scade pasivul patrimonial)
 • scăderea valorii disponibilului bancar (scade activul patrimonial)
 1. Conturile contabile implicate în reflectarea operațiunii economico-financiare care urmează a se înregistra în contabilitate:

(a) achiziția de mărfuri de la furnizor: Activ + x = Pasiv + x

 • contul 371. Mărfuri (A)
 • contul 401. Furnizori (P)

(b) achitarea mărfurilor prin virament bancar: Pasiv – x = Activ – x

 • contul 401. Furnizori (P)
 • contul 5121. Conturi la bănci în lei (A)
 1. Partea de debit/credit a conturilor în care se va realiza reflectarea operațiunii economico-financiare care urmează a se înregistra în contabilitate, potrivit regulilor de funcționare:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1 Se înregistrează achiziția de mărfuri de la furnizor, conform factură Creșterea de activ se înregistrează în debitul contului 371. Mărfuri (A) = Creșterea de pasiv se înregistrează în creditul contului 401. Furnizori (P) Valoarea corespunzătoare, conform factură
2 Se înregistrează achitarea mărfurilor prin virament bancar, conform ordinului de plată Scăderea valorii obligației către furnizorul de stocuri se înregistrează în debitul contului 401. Furnizori (P) = Scăderea valorii disponibilului bancar se înregistrează în creditul contului 5121. Conturi la bănci în lei (A) Valoarea corespunzătoare, conform ordin de plată

 

 1. Formula contabilă evidențiată în registrul jurnal al entității economice:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1 Se înregistrează achiziția de mărfuri de la furnizor 371. Mărfuri (A) = 401. Furnizori (P) 1000 lei
2 Se înregistrează achitarea mărfurilor prin virament bancar 401. Furnizori (P) = 5121. Conturi la bănci în lei (A) 1000 lei

 

 1. Prezentarea practică a conturilor (exemplu de calcul):
Contul contabil Suma la începutul exercițiului (din bilanțul de deschidere) Rulaj curent (operațiunile derulate) Total sume (Suma la începutul exercițiului + Rulajul curent) Suma la sfârsitul exercițiului (din bilanțul de închidere)
  Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
ACTIV patrimonial                
371. Mărfuri (A) 0 0 1000 0 1000 0 1000 0
5121. Conturi la bănci în lei (A) 2000 0 0 1000 2000 1000 1000 0
PASIV patrimonial                
1012. Capital subscris vărsat (P) 0 2000 0 0 0 2000 0 2000
401. Furnizori (P) 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0
TOTAL 2000 2000 2000 2000 4000 4000 2000 2000

Notă: existența la începutul perioadei + creșteri în cursul perioadei – micșorări în cursul perioadei = existența șa sfârșitul perioadei.

 1. Prezentarea bilanțului (exemplu de calcul):
  Activ patrimonial Pasiv patrimonial
371. Mărfuri (A) 1000 0
5121. Conturi la bănci în lei (A) 1000 0
1012. Capital subscris vărsat (P) 0 2000
401. Furnizori (P) 0 0
TOTAL 2000 2000

Notă:

 • Verificarea raportului de egalitate (echilibrului bilanțier): Activ = Pasiv
 • Verificarea ecuației bilanțului: Activ = Capital propriu + Datorii
 1. Politica contabilă. Din punct de vedere procedural, asigurați-vă că administratorii entităţii aprobă politici contabile pentru operaţiunile derulate. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate. La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate prevederile reglementărilor contabile aplicabile.
 2. Regimul juridic (în vigoare):
 • Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii entității economice revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective.
 • Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale.
 • Contravenţii şi infracţiunile sunt prevăzute de art. 41 și art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările, art. 74, art. 272. – 281 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările.

Atenție la responsabilități! Recomandări:

 • Să se asigure o contabilitate clară şi transparentă a tuturor operaţiunilor desfăşurate de societate.
 • Să se aloce şi să se separe în mod corespunzător responsabilităţile persoanelor care asigură contabilitatea societăţii (dacă există cel puţin o persoană care se ocupă de contabilitate).
 • Să se asigure o gestionare corespunzătoare a riscurilor, respectiv managementul riscurilor în contabilitate.
 • Să se asigure politicile şi strategiile, respectiv mecanismele de control intern aplicabile domeniului contabil din cadrul societăţii.
 • Să se asigure un sistem eficient de comunicare şi de transmitere a informaţiilor contabile în cadrul circuitului informaţional.
 • Să se evite riscul ca documentele justificative să nu întrunească toatele elementele minime obligatorii.
 • Să se evite riscul ca documentele justificative să fie eronat reflectate în contabilitate.
 • Să se evite riscul ca anumite operaţiuni reflectate în contabilitate să nu poată fi justificate prin documente corespunzătoare.
 • Să se evite riscul ca registrele contabile obligatorii să nu fie actualizate la timp.
 • Să se evite riscul ca informaţiile din balanţa contabilă să nu coincidă cu datele din registrele contabile obligatorii.
 • Să se evite riscul ca, în cadrul contabilităţii, ecuaţiile bilanţiere fundamentale să nu fie întrunite.
 • Atenție la utilizarea raționamentelor profesionale în raport cu aplicarea reglementărilor contabile în vigoare!
 • Atenție la operațiunile care impun aplicarea unor reglementări complexe/multiple!

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here