În cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” sunt anunţate oportunităţi de finanţare pentru două operaţiuni, deschise între 8 iulie şi 8 august 2013.
Obiectivul specific al axei prioritare 2 din POSCCE îl constituie creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare (CD) şi stimularea cooperării dintre instituţiile de cercetare-dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) şi întreprinderi şi creşterea accesului intreprinderilor la CDI.

Operaţiunea 2.3.2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD

Elementele acestui obiectiv specific constau în:
• finanţarea proiectelor de CD, care vor genera rezultate aplicabile direct în economie;
• modernizarea şi dezvoltarea capacităţii şi infrastructurii CDI;
• creşterea calităţii şi diversificarea ofertei de servicii inovative şi stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv.

Solicitanţi eligibili sunt sunt societăţi cu personalitate juridică conform reglementărilor privind societăţile comerciale (Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) şi cu activitate de cercetare-dezvoltare (C-D) menţionată în statut. Pot prezenta oferte întreprinderi mari, mijlocii sau mici conform prevederilor Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
Prin această operaţiune sunt sprijinite categorii de proiecte care vizează:
• modernizarea unor infrastructuri existente de cercetare din cadrul întreprinderii;
• construcţii/extindere de clădiri pentru crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare în cadrul întreprinderii.
Ambele categorii de proiecte sunt însoţite de achiziţionarea de instrumente şi echipamente noi de cercetare.

Valoarea asistenţei publice nerambursabile este cuprinsă între 1.000.000 lei şi 40.000.000 lei.

Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi în nici un caz echivalentul în lei a 50 milioane de euro.

Activităţile eligibile cuprind următoarele tipuri de activităţi aferente investiţiei iniţiale:
•  achiziţie de teren;
• modernizarea clădirilor/spaţiilor C-D;
• construcţie/extindere clădiri (institute/centre/laboratoare C-D);
• achiziţionarea de active corporale pentru C-D: clădiri şi/sau spaţii;
• achiziţionarea de active corporale pentru C-D: aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare;
• achiziţionarea de active necorporale (aplicaţii informatice, licenţe) aferente proiectului.
Un proiect include achiziţionarea de echipamente pentru C-D însoţită sau nu de una sau mai multe activităţi privind lucrări de modernizare şi/sau construcţii. Nu este obligatoriu ca un proiect să includă toate activităţile enumerate mai sus. Nu vor fi finanţate proiecte care prevăd exclusiv activităţi de construcţie şi/sau modernizare clădiri. Se urmăreşte dotarea cu aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare care să funcţioneze într-un mediu adecvat.
Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului (modalitatea prin care noua infrastructură sprijină dezvoltarea capacităţii de cercetare a întreprinderii în vederea creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă, precum şi a creării de noi locuri de munca în activitatea de C-D).

Activităţile de informare şi publicitate, conform anexei 4 la acest Ghid, şi activităţile de management de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii.

Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)

Această operaţiune sprijină dezvoltarea infrastructurii de CD a instituţiilor de învăţământ superior şi institutelor de CD de drept public prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente, crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre/institute de cercetare) şi sprijinirea construirii infrastructurilor de cercetare pan-europene în România.
Operaţiunea va fi concentrată pe următoarele cinci arii tematice prioritare: sănătate; agricultură, siguranţă şi securitate alimentară; energie; mediu; materiale, produse şi procese inovative.

Solicitanţii trebuie să fie organizaţii de drept public de cercetare-dezvoltare, cu personalitate juridică.

Activităţi eligibile. Următoarele tipuri de activităţi vor fi finanţate în cadrul acestei operaţiuni:
• activităţi privind modernizare/extindere/construcţie clădiri (inclusiv, unde este cazul, realizarea proiectului de execuţie şi obţinerea autorizaţiei de construire şi darea în funcţiune a clădirilor);
• achiziţionarea de active corporale (clădiri, aparatură, instrumente, echipamente) şi active necorporale pentru C-D, precum şi instalarea/punerea în funcţiune a echipamentelor;
• management de proiect (inclusiv activităţi de informare şi publicitate privind proiectul).
Un proiect include achiziţionarea de echipamente pentru CD însoţită sau nu de una sau mai multe activităţi privind lucrările de construcţii. Nu este obligatoriu, dar nici interzis, ca un proiect să includă toate activităţile enumerate mai sus. Nu vor fi finanţate proiecte care prevăd exclusiv activităţi de construcţie şi/sau modernizare clădiri. Se urmăreşte dotarea laboratoarelor cu aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare care să funcţioneze într-un mediu adecvat.
Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului (modul în care ele sunt necesare pentru dezvoltarea activităţilor de CDI propriu-zise: prin extinderea activităţilor existente, prin abordarea de tematici noi în aria tematică prioritară, prin contribuţia la creşterea competitivităţii economiei româneşti etc).

Categorii de proiecte. Prin aceasta operaţiune sunt sprijinite categorii de proiecte care vizează:
• modernizarea unei infrastructuri existente cu achiziţionare de noi instrumente şi echipamente şi cu lucrări de modernizare a locaţiilor de cercetare;
• construcţii/extindere de clădiri pentru crearea de noi centre de cercetare, institute şi laboratoare în cadrul organizaţiilor publice de cercetare existente, care îşi extind aria de activitate sau deschid noi direcţii de cercetare.

Valoarea asistenţei publice nerambursabile este cuprinsă între 4.000.000 lei şi 60.000.000 lei.

Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi în nici un caz echivalentul în lei a 50 milioane de euro.
Sursa: Eufinanţare.info

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here