Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (AM POSCCE) transmite celor interesaţi precizări în legătură cu prevederile cuprinse În Ghidul Solicitantului aferent lansării Apelului 3 de proiecte pentru Operaţiunea 1.1.1.A1 “Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii”, publicat pe data de 23.05.2011.

Organismul Intermediar pentru IMM-uri (OI IMM) informează solicitanţii că toate documentele precizate la alin. A din Cap. III.2.1. – Înregistrarea on-line, trebuie să fie datate înaintea depunerii lor conform indicaţiilor din Ghid, cu excepţia Certificatului constatator în original care trebuie emis cu maxim 60 de zile calendaristice anterior înscrierii on-line, de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul unde îşi are sediul solicitantul.
OI IMM anunţă, de asemenea, că oricare prevedere din Ghidul Solicitantului, contrară precizărilor de mai sus, se modifică în consecinţă.

*

Pentru clarificare, reluăm precizările din Ghidul solicitantului, pentru acest Apel, în legătură cu depunerea Cererii de finanţare şi a documentelor anexe, Ghidul solicitantului explică metodologia de înregistrare on-line. Pentru a putea fi înregistrat în evidenţele OI IMM şi pentru a putea intra în etapele de evaluare, orice proiect trebuie să dobândească două numere de înregistrare respectiv:

– un număr de înregistrare în sistemul de evidenţă electronică al OI IMM şi

– un număr de înregistrare obţinut la momentul depunerii fizice a proiectului la sediul OI IMM sau al Oficiilor Teritoriale ale Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM.

În cadrul apelului de proiecte în care se aplică procedura depunerii proiectului până la un anumit termen limită, procedura de înscriere on line are ca scop obţinerea de către solicitant a numărului de înregistrare on-line a proiectului.

Accesul la formularul de înregistrare se face pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole, la libera alegere a solicitantului, urmând indicaţiile de pe ecran.

După primirea prin e-mail a acceptului de folosire a numelui de utilizator şi a parolei alese, solicitantul va putea completa formularul de înregistrare on-line a proiectului.

Dosarul proiectului care va fi depus la sediul OI IMM/OTIMMC, după înscrierea on-line şi numai în intervalul specificat, va cuprinde următoarele documente

A. . Documente a căror prezentare este obligatorie:

1. Formularul F – Opisul Cererii de finanţare;

2. Cererea de finanţare (conform formatului standard Anexa 1, inclusiv documentaţia de preţ care a stat la baza fundamentării bugetului proiectului conform precizărilor făcute la cap. 4.1. din Cererea de Finanţare;

3. Formularul A – Declaraţia de eligibilitate;

4. Formularul B – Declaraţia de angajament;

5. Formularul C – Declaraţia pe propria răspundere;

6. Formularul D – Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM;

7. Formularul E – Planul de afaceri;

8. Hotărârea AGA/ CA de aprobare a proiectului (denumirea proiectului aprobat trebuie să fie identică cu cea indicată în cererea de finanţare) şi a tuturor cheltuielilor legate de proiect, precum şi de nominalizare a reprezentantului legal al societăţii în relaţia cu OI IMM, (în cazul în care pentru proiectul depus este împuternicită să reprezinte societatea o altă persoană decât reprezentantul legal înscris în certificatul constatator) în original;

9. Bilanţul contabil 2010 depus şi înregistrat legal conform actelor normative şi instrucţiunilor MFP- inclusiv Contul de profit şi pierdere şi Datele informative pentru exerciţiul financiar precedent, în fotocopie certificată de către solicitant;

10. Certificatul constatator în original emis cu maxim 60 de zile calendaristice anterior înscrierii on-line, de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, care să menţioneze obligatoriu: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali ai societăţii, acţionariatul societăţii (persoane fizice sau juridice), domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, situaţia juridică a societăţii, sediile secundare şi punctele de lucru;

11. Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu;

12. Dovada depunerii cererii pentru eliberarea acordului/avizului de mediu la Agenţia pentru Protecţia Mediului. (pentru proiectul cu aceeaşi denumire cu cea din cererea de finanţare) ;

13. Scrisoarea de Confort (angajantă) eliberată de o instituţie financiară de credit bancară , care să acopere cel puţin contribuţia proprie a solicitantului din cheltuielile eligibile ale proiectului;

B. Documente, care nu sunt obligatorii, dar se punctează suplimentar cf. Grilei de evaluare tehnică şi financiară:

– CV-urile echipei care asigură managementul proiectului;

– documentele (copii) care să ateste certificarea ISO 9001, ISO 14001 sau stadiul implementării acestora (traducere legalizată) – dacă există.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here