Contribuabilii persoane fizice pot dispune plăţi în contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice (OPTT) la aceeaşi instituţie de credit la care aceştia îşi au deschise conturile curente, pentru achitarea obligaţiilor bugetare care fac obiectul convenţiilor încheiate de MFP cu instituţiile de credit respective, fără perceperea de comisioane bancare.

Reglementarea de mai sus se regăseşte în Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial nr. 295/2008.

În aplicarea ordonanţei, prin OMFP nr. 1801/2011 au fost aprobate Normele metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare.

Precizările din Norme se aplică pentru operaţiunile de plăţi efectuate de către contribuabilii persoane fizice prin contul tranzitoriu deschis pe numele MFP la instituţii de credit pe bază de convenţii, în care contribuabilii persoane fizice pot achita obligaţii către bugetul general consolidat, fără perceperea de comisioane bancare.

Contribuabilii persoane fizice pot fi numai contribuabilii pentru care codul de identificare fiscală valabil pentru plata obligaţiilor bugetare care se achită în contul tranzitoriu este codul numeric personal. Aceştia pot dispune plăţi în contul tranzitoriu, pentru achitarea obligaţiilor bugetare care fac obiectul convenţiilor încheiate de MFP cu instituţiile de credit respective, fără perceperea de comisioane bancare.

Pentru achitarea obligatiilor catre bugetul general consolidat, platitorii persoane fizice întocmesc un ordin de plată pentru Trezorerie Statului – cont tranzitoriu (OPTT).

Ce noutăţi au apărut recent?

Prin Ordinul MFP nr. 2403/2016 au fost aprobate modificări şi completări la Normele metodologice. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 793/2016, din data de 7 octombrie. 

Definiţii. Semnalăm, ca noutăţi, câteva definiţii introduse în Norme:

 • extrasul de cont – document întocmit de instituţia de credit în format detaliat sau în format agregat, în cadrul căruia se regăsesc informaţii privind încasările şi plăţile efectuate la nivelul contului tranzitoriu într-o anumită zi;
 • extrasul de cont în format agregat – document ce conţine minim următoarele elemente: sold iniţial, total rulaje debitoare, total rulaje creditoare, sold final;
 • extrasul de cont în format detaliat – document care conţine, în plus faţă de elementele unui extras de cont în format agregat, detalierea tuturor operaţiunilor realizate în cursul unei zile la nivelul contului tranzitoriu. 

Momentul plăţii. Prin modificări aduse la Norme, pentru operaţiunile de plăţi efectuate prin contul tranzitoriu, momentul plăţii este cel prevăzut la art. 163 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum această informaţie este transmisă Ministerului Finanţelor Publice prin mesajul electronic de plăţi de către instituţia de credit iniţiatoare.

Se abrogă, totodată precizarea potrivit căreia la stabilirea termenelor de plată se au în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

Întocmirea şi transmiterea fişierelor electronice de plăţi de către instituţiile de creditPrecizările adăgate la Norme prevăd următoarele:

 • extrasele de cont, indiferent de formatul utilizat – format agregat sau format detaliat – se verifică de MFP din punctul de vedere al corespondenţei între totalul rulajului creditor şi suma virată în contul curent general al Trezoreriei Statului, respectiv totalul sumelor incluse în cadrul fişierului electronic de plăţi.
 • pentru zilele nelucrătoare instituţia de credit va transmite, în prima zi lucrătoare următoare, concomitent cu transferul sumelor colectate la nivelul contului tranzitoriu în zilele nelucrătoare, fişiere electronice de plăţi şi extrase de cont întocmite distinct pentru fiecare zi nelucrătoare. 

Obligaţiile instituţiei de credit, stabilite prin Convenţia încheiată. Prin completările aduse la Norme, banca are următoarele obligaţii:

 • să respecte întocmai prevederile legale în vigoare privind informaţiile obligatorii din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului – cont tranzitoriu (OPTT) şi din fişierul electronic de plăţi, precum şi toate termenele şi obligaţiile din aceste prevederi;
 • să asigure creditarea contului tranzitoriu deschis pe numele MFP, cu sumele achitate de contribuabili, în ziua în care s-a debitat contul acestora cu plăţile respective;
 • să asigure transferul în ziua z+1 lucrătoare în contul MFP deschis la trezoreria operativă centrală, cu cod IBAN . . . . . . . . . ., a sumelor colectate în contul tranzitoriu în ziua lucrătoare anterioară, inclusiv a sumelor colectate în zilele nelucrătoare anterioare, dacă este cazul, pe bază de ordin de plată care se decontează prin Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări – TRANSFOND – S.A.;
 • să transmită MFP prin mijloacele de comunicaţie securizate puse la dispoziţie de MFP fişierul electronic de plăţi care conţine mesaje electronice de plată;
 • să transmită zilnic MFP în sistem informatic extrasul contului tranzitoriu aferent zilei pentru care se face transferul. Pentru zilele nelucrătoare instituţia de credit va transmite în prima zi lucrătoare următoare, concomitent cu transferul sumelor colectate la nivelul contului tranzitoriu în zilele nelucrătoare, fişiere electronice de plăţi şi extrase de cont întocmite distin
  ct pentru fiecare zi nelucrătoare. La finele fiecărei luni, extrasele de cont transmise zilnic în sistem informatic vor fi eliberate şi pe suport hârtie, semnate de persoanele autorizate, sau în sistem informatic, semnate electronic cu semnătură calificată.

Ai nevoie de OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here