Prin Ordinul nr. 945/2020 a fost abrogat OPANAF nr. 3.040/2018 privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 334 din 24 aprilie 2020. Reamintim, mai jos, evoluţia legislativă în materie, cunoscută ca “Split TVA”.

Ordonanța Guvernului nr. 23/2017

Mecanismul a fost introdus prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA (aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017), publicată în Monitorul oficial nr. 706/2017 şi intrată în vigoare la 3 septembrie 2017.

Obligaţii. Ordonanţa prevedea că au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pentru încasarea și plata TVA, și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA pentru încasarea TVA, care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:

a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform  157 din Codul de procedură fiscală, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligații nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;

b)începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform  157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;

c)se află sub incidența procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Opţiuni. Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, altele decât cele din categoriile de mai sus, pot opta pentru plata defalcată a TVA, cu notificarea organului fiscal.

OPANAF nr. 3040/2018

În aplicarea dispoziţiilor din ordonanţă, Preşedintele ANAF a aprobat Ordinul nr. 3040/2018 privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA, act publicat în Monitorul Oficial nr. 1069 din 18 decembrie 2018.

Operaţiuni care dădeau dreptul la debitarea contului de TVA:

a) înființarea popririi asupra disponibilităților bănești, de către organele de executare silită competente;

b) înființarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți, de organele de executare silită competente;

c) înființarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice, de către organele de executare silită competente;

d) valorificarea bunurilor sechestrate/intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de către organele de executare silită competente și cele de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;

e) compensarea obligațiilor reprezentând TVA de plată cu alte creanțe bugetare aprobate la restituire, în limita sumelor ce au fost compensate;

f) alte situații în care TVA aferentă achizițiilor de bunuri și/sau servicii a fost achitată de titular dintr-un alt cont decât un cont de TVA sau prin alte instrumente/mijloace de plată, acesta neavând obligația efectuării plății din contul de TVA.

– Operațiunile au fost prevăzute să se aplice în cazul persoanelor impozabile sau instituțiilor publice înregistrate în scopuri de TVA, în condiţiile stabilite prin O.G. nr. 23/2017, ca obligaţie sau opţional.

Ordonanța de urgență nr. 78/2019

În Monitorul Oficial nr. 1031 din 23 decembrie 2019 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, act normativ care, printre alte măsuri, a abrogat Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Motivare. În Expunerea de motive, la acest subiect era avută în vedere depășirea termenului-limită de 1 august 2019, asumat față de Comisia Europeană, pentru compatibilizarea sistemului de plată defalcată a TVA cu acquis-ul comunitar în domeniu, ca urmare a Scrisorii Comisiei Europene nr. C(2018) 7.121 final din 8 noiembrie 2018 de punere în întârziere în Cauza 2017/2.180 – având ca obiect incompatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene a sistemului de plată defalcată a TVA în aplicare de la 1 ianuarie 2018.

Data aplicării. Prevederile privind abrogarea O.G. nr 23/2017 au intrat în vigoare la 1 februarie 2020.

Proceduri de aplicare. Prin ordonanţa de urgenţă s-au stabilit următoarele :

  • Începând cu 23 decembrie 2019, organele fiscale nu mai operează înscrieri în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.
  • Până la 1 februarie 2020, contul de TVA a putut fi executat silit de către orice creditor, indiferent de natura creanței.
  • În termen de 10 zile de la 1 februarie 2020, unitățile Trezoreriei Statului la care persoanele care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA aveau deschise conturi de TVA au transferat automat, fără nicio formalitate prealabilă în raport cu titularul contului, disponibilul existent în soldul conturilor de TVA în contul de disponibil al titularului deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului pentru operațiunile prevăzute la art. 6 alin. (1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispoziţii care prevăd următoarele: “Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, au obligația să vireze sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturile operatorilor economici beneficiari, deschise la unitățile trezoreriei statului în a căror rază aceștia sunt înregistrați fiscal.

OPANAF nr. 945/2020

În temeiul dispoziţiilor din O.U.G. nr. 78/2019, prin Ordinul nr. 945/2020 al preşedintelui ANAF a fost abrogat OPANAF nr. 3.040/2018 privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA, act publicat în Monitorul Oficial nr. 334 din 24 aprilie 2020.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here