LegeStart a prezentat aici şi aici, într-o primă fază, noile reglementări privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale. Reglementările au fost aprobate prin Legea nr. 203/2018, publicată în Monitorul oficial nr. 647 din 25 iulie şi vor intra în vigoare de la 24 august 2018, cu excepția dispoziţiilor care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019 şi care privesc tehnica de plata într-un cont unic la Trezorerie, inclusiv instituirea titlului de creanţă electronic.

Iată şi alte noutăţi pe care le aduce Legea nr. 203/2018. 

Dispoziţii tranzitorii

• Reglementările tehnice amintite mai sus se aplică, în sistem pilot, amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule.

• Organizarea, funcționarea, finanțarea și administrarea sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

• Reglementările tehnice se aplică amenzilor contravenționale, altele decât cele în sistem pilot aplicate amenzilor contravenţionale la circulaţia auto, pe măsura dezvoltării sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice, de la o dată ce va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului.

• Pentru procesele-verbale întocmite anterior intrării în vigoare a prezentei legi, aplicarea și executarea sancțiunii contravenționale se supun prevederilor legale în vigoare la momentul întocmirii actului de constatare.

• De la data intrării în vigoare a prezentei legi, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege și în acele situații în care actul normativ de stabilire a contravențiilor nu prevedea expres această posibilitate.

• Normele de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la 31 decembrie 2018. 

Modificarea și completarea unor acte normative

Pentru unitate legislativă, Legea 203 aduce modificări şi la dispoziţii conţinute în alte acte normative, astfel:

Codul de procedură fiscală, în material titlurilor executorii: Netransmiterea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor către organele fiscale în termen de 90 de zile de la comunicarea acestora către contravenient atrage, potrivit legii, răspunderea persoanelor care se fac vinovate de aceasta. Transmiterea cu întârziere a proceselor- verbale nu împiedică executarea silită a acestora, în condițiile în care nu a intervenit prescripția executării. A dispărut din acest text precizarea privind transmiterea proceselor-verbale către

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice urmează să prevadă că modelul procesului-verbal de constatare a contravenției se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial. Se abrogă, totodată, dispoziţiile următoare:

• Contravenientul, cu excepția persoanei juridice, poate achita, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenției, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.

• Pentru amenzile contravenționale în cuantum de până la 20 puncte-amendă, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.

• În cazul de la punctul de mai sus, agentul constatator eliberează contravenientului chitanța reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menționează data, numele și prenumele contravenientului, fapta săvârșită, actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, numele, prenumele și semnătura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenției dacă nu se dispune și o sancțiune contravențională complementară.

• Amenzile privind circulația pe drumurile publice se achită în condițiile legii și se fac venit integral la bugetele locale.

• Procesele-verbale ale cetățenilor străini sau ale cetățenilor români cu domiciliul sau, după caz, rezidența normală în străinătate, devenite titlu executoriu, se comunică de către poliția rutieră pe raza căreia s-a produs fapta, Inspectoratului General al Poliției Române.

• Poliția rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române comunică în scris Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cel mult 6 luni de la primirea titlului executoriu, numele și prenumele contravenientului, numărul pașaportului și al procesului-verbal de constatare a contravenției, precum și suma datorată, pentru a fi luate în evidență și a fi condiționată intrarea pe teritoriul României a contravenientului.

Regimul juridic al contravenţiilor

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările aduse, urmează să prevadă, între altele:

• Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.”

• Lipsa uneia dintre mențiunile privind numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.

• Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mențiunile în procesul-verbal. În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la polițiști, jandarmi sau polițiști locali.

• Procesul-verbal de constatare a contravenției este titlu de creanță și înștiințare de plată.

• Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se înmânează contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.

• În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator, în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

• Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.

• Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului- verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

• Procesul-verbal neatacat, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

 În cazul în care contravenientul își schimbă domiciliul fiscal, organul fiscal local de la domiciliul anterior transferă organului fiscal local de la noul domiciliu dosarul fiscal al contravenientului cuprinzând titlurile executorii provenite din sancțiuni contravenționale, neîncasate sau încasate parțial pentru diferență, precum și orice alte acte de executare silită întocmite cu respectarea prevederilor legale.

• Organul fiscal local de la noul domiciliu continuă procedura de executare silită în baza actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local de la domiciliul fiscal anterior al contravenientului.

Ai nevoie de Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here