O recentă Normă aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară reglementează modul în care activul personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat este utilizat în cazul în care acesta beneficiază de pensie publică pentru limită de vârstă, de pensie de invaliditate în condițiile Legii pensiilor publice, sau decedează înainte de depunerea cererii pentru obținerea unei pensii private. 

Norma ASF nr. 27/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 976 din 8 decembrie 2017 şi va intra în vigoare la 1 aprilie 2018, dată de la care se abrogă Norma din 2015 , precum şi Decizia Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 150/2009 privind utilizarea activului personal al unui participant la un fond de pensii administrat privat în cazul deschiderii dreptului acestuia la pensie. 

În caz de pensionare pentru limită de vârstă

Participantul care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, în condițiile Legii pensiilor publice, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz, are dreptul să primească contravaloarea activului personal net, ca plată unică sau plăți eșalonate, la cerere. 

Utilizarea activului personal net al participantului în caz de invaliditate

Participantul care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru invaliditate care afectează ireversibil capacitatea de muncă, în condițiile Legii pensiilor publice, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz, are dreptul să primească contravaloarea activului personal net, ca plată unică sau plăți eșalonate, la cerere. 

În cazul decesului unui participant la fond

Înainte de deschiderea dreptului la pensia privată, beneficiarilor li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia. 

Câteva reguli generale

• Se reglementează, pentru fiecare din categoriile menţionate, plata unică sau plăți eșalonate, la cerere. Norma se aplică până la intrarea în vigoare a legii privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private, în situațiile prevăzute la art. 36, art. 37 lit. a), la art. 38 alin. (3) lit. b) și la art. 136 alin. (2) lit. c) din Lege, pe care le redăm în Documentarul de la sfârşitul materialului.

• Plată eșalonată constă în rate lunare egale cu o valoare de minimum 500 lei, cu excepția ultimei rate care va fi o rată reziduală, din care se scad deducerile legale și comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poștale, după caz, pe o perioadă de maximum 5 ani;

• Norma stabileşte documentaţia necesară, intervenţia reprezentanţilor participantului, regimul de transmitere, modalitatea de plată.

• Plata sumei reprezentând contravaloarea activului personal net al participantului se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației, pentru situația în care participantul optează pentru o plată unică sau conform unui grafic stabilit de către administrator, în cazul plăților eșalonate.

• În cazul în care participantul optează pentru o plată unică, suma cuvenită și care urmează a fi transferată din contul de operațiuni în contul DIP pentru plată unică se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată și raportată de administrator și depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din suma care urmează a fi plătită din contul DIP pentru plată unică se scad deducerile legale și comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poștale, după caz.

• Administratorul are obligația să plătească participantului valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal net calculat și valoarea rezultată din aplicarea garanțiilor prevăzute în prospect.

• La fel, la plata eşalonată, administratorul are obligația să transfere suma cuvenită participantului aflat în plată eșalonată în contul DIP pentru plăți eșalonate la valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal net și valoarea rezultată din aplicarea garanțiilor prevăzute în prospect.

• Participanții/Beneficiarii aflați în plată eșalonată au dreptul, pe tot parcursul derulării plăților, să solicite modificarea tipului de plată a activului personal net, respectiv din plată eșalonată în plată unică, modificarea valorii ratei și a modalității de plată. Efectele modificărilor intră în vigoare cel târziu începând cu luna următoare depunerii cererilor scrise.

• În caz de deces al participantului, pe numele fiecărui beneficiar al participantului decedat înainte de deschiderea dreptului la pensie se va deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul. Beneficiarul are dreptul, după caz, la:

a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii administrat privat, dacă are calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat;

b) plata unică a contravalorii cotei-părți cuvenite din activul personal net al participantului decedat sau plăți eșalonate, la cerere, dacă nu are calitatea de participant.

Beneficiarul care este participant la un fond de pensii administrat privat nu poate ceda prin actul de partaj dreptul de proprietate asupra contravalorii activului net al participantului decedat. Plata se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii însoțite de documentele necesare.

• Prescripția dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat începe să curgă de la data decesului sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești declarative a decesului.

Documentar

Legea nr. 411/2004

Art. 36. 

Participantul al cărui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei primește o plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.

Art. 37. 

De la data pensionării de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, participantul poate obține:

a) o plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă activul său personal net, ca urmare a perioadei reduse de contribuție, nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei;

b) o pensie privată, dacă activul său personal net este suficient.

Art. 38. 

(1) În cazul decesului unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensia privată, beneficiarilor li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.

(2) Drepturile beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) sunt aceleași cu cele ale participanților la acel fond de pensii.

(3) Beneficiarul are dreptul, după caz, la:

a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, dacă are calitatea de participant la un alt fond de pensii;

b) plata unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, fără a datora penalități, dacă nu are calitatea de participant.

(4) Plata drepturilor beneficiarului se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Art. 136. 

(1) Activul personal net este folosit exclusiv pentru achiziționarea unei pensii private.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele categorii:

a) beneficiarii care nu au calitatea de participant;

b) persoanele pensionate de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității, definite prin prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, și al căror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privată;

c) persoanele al căror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privată.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la dovedirea încadrării în una dintre situațiile prevăzute la alin. (2), persoana îndreptățită primește o plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.

Ai nevoie de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here