Prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 710/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 673 din 21 septembrie a.c., a fost modificat Regulamentul privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.499/2010.

Pentru început, să reamintim că articolele din Legea concurenţei la care se face trimitere interzic:

– orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei;

-folosirea în mod abuziv, de către una sau mai multe întreprinderi, a unei poziţii dominante;

-orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale şi ale entităţilor către care acestea îşi deleagă atribuţiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa.

În ce priveşte elementele de noutate, aduse Regulamentului prin modificările aprobate, reţinem:

● Reclamanţii trebuie să demonstreze interesul lor legitim direct sau indirect. Existenţa interesului nu poate fi prezumată.

● În cazul asociaţiilor de protecţie a consumatorilor, asociaţiilor patronale sau profesionale legal înregistrate există un interes indirect care poate fi considerat acceptabil din punctul de vedere al posibilităţii de formulare a unei plângeri, cu condiţia ca, pe de o parte, asociaţia să aibă dreptul de a reprezenta interesele membrilor săi şi, pe de altă parte, comportamentul denunţat să fie susceptibil de a leza interesele a cel puţin 2 membri ai asociaţiei.

● În ce priveşte interesul legitim al autorităţilor publice locale, în calitatea acestora de cumpărători ori de utilizatori ai bunurilor sau serviciilor afectate de comportamentul împotriva căruia depun plângere, a fost eliminată prevederea potrivit căreia există situaţii în care condiţia unui interes legitim, în sensul art. 40 din lege, necesită o analiză suplimentară, pentru a se stabili dacă aceasta este îndeplinită.

● În ce priveşte plângerile depuse de către persoanele fizice sau juridice, aceastea trebuie să conţină toate informaţiile minime solicitate prin formularul de plângere, şi nu toate informaţiile, aşa cum cerea actul normativ în forma sa anterioară.

Încadrarea legală exactă a faptelor este atributul Consiliului Concurenţei. Reclamanţii nu sunt obligaţi să ofere o încadrare exactă a faptelor, ci doar opinia lor în această privinţă.

Acţiunea în justiţie poate fi intentată atât înainte, cât şi după emiterea unei decizii de sancţionare de către Consiliul Concurenţei. Deciziile Consiliului Concurenţei prin care sunt aplicate amenzi contravenţionale, rămase definitive ori menţinute, în tot sau în parte, printr-o hotărâre judecătorească, irevocabile, creează o prezumţie privind existenţa faptului ilicit cauzator de prejudicii.

Acţiunile în despăgubire pot fi intentate atât de cei afectaţi direct de un comportament anticoncurenţial, cât şi de persoanele afectate în mod indirect, de exemplu, de persoanele care cumpără bunuri şi servicii de la cei afectaţi în mod direct. Acţiunea în justiţie va putea fi intentată pentru consumatori şi de către asociaţiile de protecţia consumatorilor legal înregistrate, precum şi de către asociaţiile profesionale sau patronale pentru membrii acestora afectaţi de o practică anticoncurenţială, pe baza atribuţiilor acestora şi a împuternicirilor primite în acest sens, după caz.

● Alte modificări şi completări se referă la procedura de soluţionare a plângerilor, de către Consiliul Concurenţei. A fost modificat, de asemenea, formularul de plângere, din anexa la Regulament.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here