CCR explică de ce nu poate fi chemat în proces oficiul teritorial de cadastru și publicitate imobiliară, date fiind calitatea şi atribuţiile acestuia. 

Curtea Constituțională a fost sesizată cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, excepție ridicată în cauze având ca obiect soluționarea unor plângeri împotriva unor încheieri de carte funciară. 

Motivarea excepției de neconstituționalitate

Textul de lege care i-a nemulţumit pe petenţi prevede: „Soluționarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acțiunii în justificare tabulară, în rectificare, precum și prestație tabulară se face fără citarea oficiului teritorial”.

Autorii criticii de neconstituţionalitate susțin că soluționarea fără citarea oficiului teritorial de cadastru și publicitate imobiliară a plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acțiunii în justificare tabulară, în rectificare, precum și în prestație tabulară presupune că plângerea ar avea caracter necontencios față de biroul de cadastru și publicitate imobiliară, însă ar poseda caracter contencios în raport cu persoana care se înțelege că ar fi vizată ca fiind potrivnică dreptului invocat. Se precizează că s-ar putea interpreta că neparticiparea procesuală a oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară ar prevala, cu toate că litigiul nu ar putea fi soluționat în absența acestora, deoarece nu există o altă parte care ar putea fi introdusă în cauză pentru soluționarea litigiului. Totodată, se precizează că dispozițiile art. 34 din Legea nr. 7/1996 prevăd că întocmirea, completarea ori reconstituirea se face de către registratorul de la biroul teritorial la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesați, pe baza unei încheieri. Or, textul de lege criticat conferă intimatului aptitudinea de a dispune în mod discreționar anumite măsuri, cum ar fi respingerea solicitării de reconstituire a unei/unor cărți funciare, care se realizează exclusiv cu concursul oficiului de cadastru competent teritorial. De asemenea, se susține că este nesocotit dreptul la un proces echitabil și se încalcă dreptul de acces liber la justiție pentru repararea prejudiciului cauzat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați prin înscrierea unor mențiuni necorespunzătoare în cartea funciară. 

Precizările CCR pentru respingerea excepţiei de neconstituţionalitate

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că prevederile de lege criticate au mai format obiect al controlului de constituționalitate. Analizându-le din perspectiva unor critici similare, Curtea a respins excepția ca neîntemeiată.

– Prin deciziile anterioare, Curtea a reținut că textul de lege criticat a fost introdus în Legea nr. 7/1996 în anul 2010, după ce, în anul 2007, ca urmare a interpretărilor divergente existente în jurisprudența instanțelor judecătorești în ceea ce privește calitatea procesuală pasivă a oficiului de cadastru și publicitate imobiliară în cauzele ce au ca obiect plângerile împotriva încheierilor de carte funciară, Înalta Curte de Casație și Justiție a soluționat un recurs în interesul legii introdus în scopul stabilirii unei soluții unitare la această problemă. Astfel, prin Decizia nr. LXXII din 15 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 685/2008, Înalta Curte a statuat că oficiul de cadastru și publicitate imobiliară nu are calitate procesuală pasivă în cauzele ce au ca obiect plângerile privind cartea funciară întemeiate pe dispozițiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, adică cele referitoare la căile de atac împotriva încheierilor date cu privire la cererile de înscriere în cartea funciară. Prin decizia menționată, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat soluția acelor instanțe judecătorești care au apreciat că, din moment ce în acest tip de cauze instanța nu trebuie să stabilească existența sau inexistența unui drept al oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, ci doar legalitatea și temeinicia încheierii contestate, acesta nu poate fi citat ca parte în proces, singurele persoane susceptibile să aibă calitate procesuală fiind cele interesate potrivit mențiunilor din cartea funciară. Ulterior, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 a fost introdus art. 501, care, după republicarea Legii nr. 7/1996, a devenit art. 32, criticat și în cauza de față.

– Curtea Constituțională a constatat, prin deciziile sale anterioare, că, potrivit art. 29 din Legea nr. 7/1996, registratorul este învestit cu competența de a verifica îndeplinirea unor condiții limitativ enumerate, referitoare la:

● respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege pentru încheierea înscrisului;

● corectitudinea numelui sau a denumirii părților și menționarea codului numeric personal sau, după caz, a numărului de identificare fiscală, codului de înregistrare fiscală ori codului unic de înregistrare;

● individualizarea imobilului printr-un număr de carte funciară și a unui număr cadastral sau topografic, după caz;

● existența unei traduceri legalizate, dacă actul nu este întocmit în limba română;

● existența, după caz, a unei copii a extrasului de carte funciară pentru autentificare, a extrasului de carte funciară pentru informare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului;

● existența dovezii achitării tarifului de publicitate imobiliară;

● îndeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a căror verificare se află în competența registratorului.

– Din această enumerare rezultă că este vorba despre verificarea unor informații cu caracter obiectiv, care presupune activități de confruntare a actelor depuse de solicitant cu exigențe legale clare, explicite și a căror neîndeplinire apare cu ușurință ca evidentă. Așadar, registratorul nu efectuează o analiză internă, subiectivă a cererii, ci se limitează la a cerceta dacă este întrunit un anumit set de condiții, strict și inechivoc prevăzute de lege.

– Dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciară, precum și aceasta din urmă nu întrunesc condițiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora, va respinge cererea printr-o încheiere motivată. Aceeași soluție va pronunța și în cazul în care se solicită înscrierea unui act juridic a cărui nulitate absolută este prevăzută în mod expres de lege sau când nu sunt îndeplinite anumite condiții speciale prevăzute de reglementările în vigoare.

Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, care se soluționează prin încheiere de către registratorul-șef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. Aceleași subiecte de drept pot formula plângere împotriva încheierii registratorului-șef, care va fi soluționată de judecătoria în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul.

– Deși înscrierea în cartea funciară are caracter constitutiv de drepturi, acest efect este totuși consecința actului juridic încheiat de părți, oficiul de cadastru nefiind parte în acest raport juridic. Ca atare, nu față de acesta ar urma să se stabilească un drept potrivnic cu prilejul soluționării de către instanță a plângerii împotriva încheierii de carte funciară, ci numai împotriva persoanei care a fost anterior înscrisă ca titular al dreptului de proprietate.

– Potrivit art. 893 lit. a) din Codul civil, înscrierea unui drept real se poate efectua numai împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii, este înscris ca titular al dreptului asupra căruia urmează să fie făcută înscrierea. 

Excepţia de neconstituţionalitate a fost respinsă, ca neîntemeiată, prin Decizia nr. 5/2019, pronunțată în ședința din data de 15 ianuarie 2019 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 401 din 22 mai 2019.

Ai nevoie de Decizia nr. 5/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here