Continuăm punctajul nostru cu unele din chestiunile de interes practic pentru cei care caută răspunsuri la problemele legate de asistenţa persoanelor cu handicap, inclusiv pentru utilizatorii LegeStart care au pus întrebări pe Forum. Citeşte AICI partea I.

Reamintim, prevederile legale sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, drepturi stabilite – astfel cum se precizează în reglementarea menţionată – în concordanță cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum și cu celelalte acte interne și internaționale în materie la care România este parte.

Alte reglementări legale în materie sunt aprobate prin Legea asistenţei sociale nr. 292/2019, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu normele de aplicare.

Asistentul personal

– Persoana adultă cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale.

– Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal.

– Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal persoana care, între alte condiţii, a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și cu excepția soțului sau soției, după caz; în situații excepționale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana care urmează să îndeplinească funcția de asistent personal, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități poate aproba derogarea de la îndeplinirea condițiilor de studii și în cazul altor persoane.

– NU pot deține calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.

Contractul individual de muncă. Pe perioada îngrijirii și protecției persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:

 • salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • program de lucru care să nu depășească în medie 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână;
 • concediu anual de odihnă, potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituții publice;
 • transport urban gratuit, în condițiile legii nr. 448/2006;
 • transport interurban, în condițiile aceleiaşi legi.

DE REŢINUT:

Pe perioada absenței temporare a asistentului personal, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal.

În situația în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizația prevăzută de lege sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

Obligaţii. Asistentul personal are următoarele obligații principale:

 • să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;
 • să semneze un angajament, ca act adițional la contractul individual de muncă, prin care își asumă răspunderea de a realiza integral planul de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitățile și serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fișa postului și în planul de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • să trateze cu respect, bună-credință și înțelegere persoana cu handicap grav și să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
 • să comunice direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

IMPORTANT: Autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.

Opţiunea pentru indemnizaţie. Adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizație de însoțitor.

 • Persoanele cu handicap grav care au și calitatea de pensionari de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate pot opta pentru indemnizația pentru însoțitor prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de opțiune se menține și în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.
 • Invalizii de război care au și calitatea de persoane cu handicap grav și sunt pensionari de invaliditate gradul I beneficiază atât de dreptul prevăzut la alin. (2), cât și de dreptul la o sumă fixă, pentru îngrijire, prevăzută la art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R
 • Părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare.
 • Indemnizația lunară este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0.
 • Plata indemnizației lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap grav.

IMPORTANT: Autoritățile administrației publice locale au obligația de a angaja și salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, precum şi obligaţia de a asigura și garanta plata indemnizației lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

Asistentul personal profesionist

– Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spațiu de locuit, nu realizează venituri ori realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de îngrijirea și protecția unui asistent personal profesionist.

– Îngrijirea și protecția persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat se asigură de către asistentul personal profesionist, altul decât soțul, soția sau rudele în linie dreaptă.

– Îngrijirea și protecția adulților cu handicap grav sau accentuat de către asistentul personal profesionist se fac pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București.

– Opinia adultului cu handicap grav sau accentuat se va lua în considerare la luarea deciziei referitoare la stabilirea asistentului personal profesionist.

– Asistentul maternal care îngrijește copilul cu handicap grav sau accentuat până la vârsta majoratului poate opta să devină asistent personal profesionist.

Alocaţie. Pentru fiecare adult cu handicap aflat în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist se acordă o alocație lunară de îngrijire reprezentând cheltuieli lunare de locuit, hrană și echipament, astfel:

 • 1,2 din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoana adultă cu handicap accentuat;
 • 1,5 din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, pentru persoana adultă cu handicap grav.

Salariu şi sporuri. Pe perioada îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist beneficiază de următoarele drepturi:

 • salariul de bază stabilit potrivit dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • un spor de 15% calculat la salariul de bază, pentru suprasolicitare neuropsihică și condiții de muncă deosebite în care își desfășoară activitatea;
 • un spor de 15% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție cel puțin două persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;
 • un spor de 25% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA.

Drepturi. Asistentul personal profesionist beneficiază și de alte drepturi, dintre care amintim:

 • decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare și masă, în cazul în care deplasarea se face în interesul adultului cu handicap grav sau accentuat, în condițiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
 • transport urban gratuit, în condițiile prevăzute de lege.

DE REŢINUT: Pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav sau accentuat un înlocuitor al asistentului personal profesionist ori găzduirea într-un centru de tip respiro.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

7 COMENTARII

 1. Buna ziua,eu am un certificat de handicap grav accentuat cu asistent personal,daca angajez pe cineva ca si asistentul meu personal,acea persoana cat va lua salariul?
  Multumesc!

 2. Buna ziua as vrea si eu o informatie. Un asistent profesional pentru o persoana cu handicap grad 1(in acest caz este o persoana din familie),cat concediu de odihna si cincediu medical poate sa aiba?. Multumesc

 3. Buna seara.
  În curând fiul meu cu grad de handicap grav și insotitor, va trece la statutul de adulți.
  Am 2 intrebari.
  1.In calitate de asistent personal al adultului cu handicap grav cu însoțitor, mai am voie sa mai lucrez cu jumătate de normă altundeva(in învățământ).
  2. Se păstrează ,sau se retrage statutul de titular in învățământ daca te angajezi cu jumătate de normă didactica, in cazul când esti asistent personal al adultului cu handicap grav?
  Mulțumesc.

  • Titulatura in sistemul de invatamant se face acum la nivelul unitatii de invatamant . Din experienta personala stiu ca orice modificare in CMI , inclusiv trecerea de la norma intreaga la norma redusa pentru cadrele didactice , inseamna pierderea / modificarea titulaturii dar numai cu acordul tau . Nimic nu se face fara acordul tau , doar in cazul in care faci fapte incompatibile cu functia de cadru didactic . Daca ai cim pe o functie nedidactica si esti titulara pe post ( informatician , secreatar, bibliotecar , functii prevaute cu jumatate de norma , atunci acestea se pastreaza asa cum le-ai avut anterior si nu trebuie a-ti faci griji in privinta pierdereii titulaturii. Poti lucra si ca asistent personal , pentru ca este dreptul tau de a avea un job ful-time ca asistent personal si un job part time ca personal didactic/nedidactic . Nu poti avea 2 job-uri full time sa fii asistent personal si sa fii si cadru didactic ,,titular „. La ceva tre sa renunti . Fie la titulatura fie la serviciul de asitent personal . poti ramane titulara de post in unitatea scolara doar daca postul tau era de jumatate de norma , nu cu norma intreaga . Titulatura acum se decide in Consiliul de Administratie al scolii nu la Inspectoratul Scolar de care apartii . Inspectoratul doar ia la cunostiinta deciza scolii si trimite decizia de numire . Scoala a devenit Angajatorul si are putere de decizie .

 4. Am si eu o intrebare.
  O persoana cu grad de handicap grav și insotitor, Decizie definitiva trece la statutul de adulți.
  In conditiile acestea , persoana respectiva poate beneficia de PENSIE.
  Daca DA, ce tip de Pensie si care sunt reglementerarile legale care statueaza acest drept.
  Daca NU care sunt surtsele de veni de care poaqte beneficia.
  Va multumesc.

 5. Buna ziua ! Am și eu o întrebare . Fiul sau fiica unei persoane cu handicap grav ce condiții trebuie sa îndeplinească pentru a fi angajat ca asistent personal ? Poate avea domiciliul in alta localitate decât persoana cu handicap care trebuie îngrijită?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here