Parlamentul a aprobat Legea nr. 40/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 129 din 11 martie, prin care este aprobată Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2011 dată pentru modificarea şi completarea art. 17 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Amendamentele aduse la reglementarea de bază prin ordonanţa de urgenţă – aprobată acum prin lege – se referă la dreptul unei persoane fizice autorizate de a-şi desfăşura activitatea individual şi independent, ca PFA, sau poate angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile legii.

Cu toate acestea, o persoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.

Aceeaşi ordonanţă de urgenţă nr. 46/2011 a mai adăugat şi dispoziţia potrivit căreia PFA nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă. Prin reglementarea de principiu dată de art. 16 din reglementarea de bază se prevede că, în scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit, respectiv cel de persoană fizică autorizată.  

În legătură cu regimul juridic al PFA, să mai reamintim că aceasta este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.

PFA îşi desfăşoară activitatea folosind în principal forţa de muncă şi aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumula şi calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale.

PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobândit şi autorizarea ca întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale, cu respectarea dispoziţiilor privind înregistrarea şi autorizarea funcţionării, precum şi în ce priveşte obligaţiile legate de încetarea activităţii, respectiv radierea din registrul comerţului. 

PFA răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de insolvenţă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, dacă are calitatea de comerciant, “potrivit art. 7 din Codul comercial”.

Deschidem, aici, o paranteză explicativă. Trimiterea la Codul comercial nu mai este, însă, validă, în condiţiile în care Codul comercial, cu anumite excepţii, a fost abrogat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi care prevede, reamintim, că în cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil, referirile la comercianţi se consideră a fi făcute la persoanele fizice sau, după caz, la persoanele juridice supuse înregistrării în registrul comerţului, precum şi cu cele aduse prin Legea nr. 71/2011. În legătură cu aplicarea generală a Noulului Cod civil, Art. 3 spune că “Dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil. Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere.”

Pentru punerea în aplicare a titlului preliminar al Codului civil, art. 8 din Legea nr. 71/2011 dispune că noţiunea “profesionist” prevăzută la art. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil.

Revenind la statutul juridic al PFA, aceasta îşi încetează activitatea şi este radiată din registrul comerţului în următoarele cazuri:

– prin deces;

– prin voinţa acesteia;

– în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Textul la care se face trimitere prevede că orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o menţiune în registrul comerţului are dreptul să ceară radierea înregistrării păgubitoare, în tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, în cazul în care prin hotărâri judecătoreşti definitive au fost desfiinţate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicită radierea, dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusă menţionarea în registrul comerţului.

Cererea se depune şi se menţionează în registrul comerţului la care s-a făcut înmatricularea comerciantului. În termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comerţului înaintează cererea tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înfiinţate în alt judeţ, tribunalului din acel judeţ.

Tribunalul se pronunţă asupra cererii cu citarea oficiului registrului comerţului şi a comerciantului. Hotărârea judecătorească de soluţionare a cererii poate fi atacată numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronunţare, pentru părţile prezente, şi de la comunicare, pentru părţile lipsă.

O.U.G. nr. 44/2008 mai prevede că persoanele fizice pot opta să efectueze formalităţile de înregistrare şi autorizare şi prin intermediul birourilor de asistenţă şi reprezentare, constituie de primării. Birourile de asistenţă şi reprezentare pot să reprezinte persoana fizică solicitantă în cadrul procedurilor de obţinere a autorizaţiei şi înregistrării în registrul comerţului, în temeiul unei cereri de reprezentare.

PFA-urile, la fel ca şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale şi întreprinderea familială au sediul profesional declarat prin cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării. Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, de la caz la caz, să deţină un drept de folosinţă asupra imobilului la adresa căruia acesta este declarat.

Desfăşurarea activităţilor economice prin intermediul unui sediu permanent de către cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European se realizează cu respectarea reglementărilor în vigoare privind sediul permanent. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here