21 August, 2017

Pentru ce venituri nu se datorează impozite

Regimul fiscal al bunurilor neimpozabile, astfel cum este prevăzut prin dispoziţiile art.42 din Codul fiscal, a fost modificat, recent, prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, începând cu 5 septembrie 2011, precum şi prin O.U.G. nr.125/2011, cu efect din 30 decembrie anul trecut. Corelativ, aplicarea acestor prevederi, prin Normele metodologice a suferit, de asemenea modificări, prin Hotărârea Guvernului nr.50/2012, în vigoare de la 31 ianuarie a.c.

În cele ce urmează ne limităm la ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială.

Codul fiscal, prin articolul 42 (a) se prevede că din această categorie de venituri neimpozabile, fac parte ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Sunt, de asemenea, categorii eligibile: Casa de ajutor reciproc a pensionarilor, pentru ajutoarele umanitare, medicale şi sociale acordate membrilor din contribuţiile acestora; organizaţiile umanitare, organizaţiile sindicale, Crucea Roşie, unităţile de cult recunoscute în România şi alte entităţi care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale.

Nu sunt venituri impozabile indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii.

Din detalierile făcute prin Normele de aplicare a acestui articol din Codul fiscal, într-o anumită grupare tematică veniturile neimpozabile, obţinute de persoane fizice, se pot încadra astfel:

- pentru copii: alocaţia de stat pentru copii; alocaţia de întreţinere pentru fiecare copil încredinţat sau dat în plasament familial; indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, precum şi stimulentul acordat potrivit legislaţiei privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului;

- pentru copii bolnavi sau copii cu handicap: indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; contravaloarea serviciilor hoteliere acordate, potrivit legii, membrilor de familie care însoţesc în spital copii cu handicap sau copii bolnavi în vârstă de până la 3 ani;

- pentru maternitate şi copii nou-născuţi: indemnizaţia de maternitate; indemnizaţia pentru risc maternal; alocaţia pentru copiii nou-născuţi, primită pentru fiecare dintre primii 4 copii născuţi vii. Nu sunt venituri impozabile indemnizaţiile pentru risc maternal şi cele pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, reprezentând drepturi primite de persoanele fizice conform legii, începând cu data de 1 mai 2005. Veniturile de natura celor de mai sus, aferente perioadei de până la 1 mai 2005, sunt impozabile potrivit legii.

- pentru persoane cu handicap: indemnizaţia lunară primită de persoanele cu handicap grav şi accentuat; indemnizaţia acordată persoanei cu handicap grav în situaţia în care angajatorul nu poate asigura acesteia un înlocuitor al asistentului personal, potrivit legii; alocaţia socială primită de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat; indemnizaţia lunară acordată nevăzătorilor cu handicap grav; drepturi reprezentând transportul gratuit urban şi interurban, acordate, potrivit legii, pentru adulţii cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora;

- şomaj: indemnizaţia de şomaj şi alte drepturi neimpozabile acordate conform legislaţiei în materie; sumele plătite din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru completarea veniturilor persoanelor care se angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj; prima de încadrare şi prima de instalare acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

- ajutoare: ajutorul pentru încălzirea locuinţei; ajutorul social primit de soţii celor care satisfac serviciul militar obligatoriu; ajutorul social acordat potrivit legii; ajutorul de urgenţă acordat de Guvern şi de primari în situaţii de necesitate, ca urmare a calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin lege, în limita fondurilor existente;  ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale; ajutoarele acordate emigranţilor politici potrivit legislaţiei în vigoare; ajutorul rambursabil pentru refugiaţi; ajutoarele umanitare, medicale şi sociale; ajutorul pentru procurarea de proteze, orteze şi de alte produse ortopedice, acordate în baza legislaţiei de pensii; ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat potrivit legii privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor;

- pentru cadre militare: ajutorul lunar sau alocaţia de sprijin primită de cadrele militare trecute în rezervă, fără drept de pensie, apte de muncă, care nu se pot încadra din lipsă de locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor;

- pentru deces: ajutorul de deces acordat potrivit legislaţiei privind sistemul public de pensii;  sprijinul material acordat, potrivit legii, membrilor de familie ai magistratului decedat sau membrilor de familie ai altei persoane din cadrul organelor autorităţii judecătoreşti, care a decedat; echivalentul salariului primit de membrii familiei funcţionarului public, în caz de deces al acestuia;

- pentru participarea la Revoluţia din decembrie 1989: indemnizaţia reparatorie lunară primită de persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, marilor mutilaţi şi urmaşilor celor care au decedat ca urmare a participării la Revoluţia din decembrie 1989; indemnizaţia reparatorie lunară primită de părinţii persoanelor care au decedat ca urmare a participării la Revoluţia din decembrie 1989; indemnizaţia reparatorie lunară primită de soţul supravieţuitor al persoanei care a decedat ca urmare a participării la Revoluţia din decembrie 1989 şi care are în întreţinere unul sau mai mulţi copii ai acesteia;

- pentru invalizi, veterani de război, urmaşii acestora: suma fixă pentru îngrijire primită de invalizii şi accidentaţii de război, marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate; indemnizaţia de veteran de război, inclusiv sporul, acordată potrivit legii; renta lunară acordată, potrivit legii, veteranilor de război; ajutorul anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice, acordat veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi altor persoane defavorizate, potrivit legii;

- pentru membrii Academiei Române: sprijinul material lunar primit de soţul supravieţuitor, precum şi de copiii minori, urmaşi ai membrilor titulari, corespondenţi şi de onoare din ţară ai Academiei Române, acordat în conformitate cu legea privind acordarea unui sprijin material pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române;

- pentru artişti interpreţi sau executanţi liber profesionişti: indemnizaţia lunară acordată potrivit Legii nr. 109/2005;

- pentru persoanele persecutate din motive politice şi etnice: indemnizaţia lunară;

- pentru magistraţii care în perioada anilor 1945-1952 au fost înlăturaţi din justiţie din motive politice: indemnizaţie lunară;

- renta viageră acordată de la bugetul de stat, bugetele locale şi din alte fonduri publice, potrivit legii;

- indemnizaţia de merit acordată în condiţiile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare;

- alte asemenea venituri acordate potrivit normelor legale în vigoare.

ATENŢIE. Potrivit completărilor aduse la Norme prin dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr. 50/2012, în categoria veniturilor neimpozabile se cuprind şi formele de sprijin acordate din bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile în conformitate cu legislaţia internă şi reglementările europene, de exemplu:

- ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, potrivit actelor normative de aprobare a respectivelor ajutoare de stat;

- sprijinul acordat producătorilor agricoli sub forma schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, şi actelor normative date în aplicarea acesteia;

- sprijinul nerambursabil acordat potrivit Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.381 din 16 iulie 2008, prin axa 1 – Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, prin măsurile 112 – Instalarea tinerilor fermieri şi 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă.

*

Cadru legalun sumar legislativ minim privind asistenţa socială şi prestaţiile sociale, cu cele mai recente modificări:

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 Monitorul Oficial nr. 905 din 20 decembrie 2011, în vigoare de la 23 decembrie 2011. La data intrării în vigoare a acestei legi, se abrogă:

- Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 16 martie 2006;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.366/2001, cu modificările ulterioare;

Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001

Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010, cu modificările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 938 din 30 decembrie 2011, intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2012, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială. Prin această reglementare, se modifică:

- Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2009;

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011;

- Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010, cu modificările ulterioare;

- La data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 12-14, precum şi art. 58 alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice altă prevedere contrară.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu