Spre deosebire de alte domenii de activitate, pensionarea cadrelor didactice se aplică la sfârşitul anului şcolar. Este o măsură legală sau discriminatorie?

Care sunt reglementările în vigoare?

Prin modificările aduse de OUG. nr. 49/2014 la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, s-a prevăzut că personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat şi anticipat parţial, la data încheierii anului şcolar în care împlineşte vârsta standard de pensionare sau, după caz, în situaţia pensiei anticipate şi anticipate parţială, vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani.

De asemenea, prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul personalului didactic care se pensionează în condiţiile de mai sus, contractul individual de muncă încetează de drept la data comunicării deciziei de admitere a cererii de pensionare.

Dispoziţia din Codul muncii, de la care se face derogare, stabileşte că un contract individual de muncă existent încetează de drept:

  • la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;
  • la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare;
  • la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II.

Reglementarea de la litera c) a alineatului 1 din articolul 56 este astfel în vigoare de la 25 ianuarie 2015, prin modificările aduse la Codul muncii prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Motivarea criticilor formulate şi decizia Curţii Constituţionale

Într-o cauză având ca obiect contestarea deciziei de respingere a pensiei pentru limită de vârstă, aceste prevederi – introduse în lege prin punctele 86 şi 87 din ordonanţa de urgenţă amintită – au fost criticate pe motiv că încalcă drepturile constituţionale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, s-a  susţinut, în esenţă, că textele de lege discriminează cadrele didactice, care sunt obligate să muncească şi după vârsta legală de pensionare, chiar dacă nu doresc acest lucru, până la finalul anului şcolar respectiv, în timp ce în orice alt domeniu de activitate drepturile de pensie se pot obţine imediat după împlinirea vârstei de pensionare.

De asemenea, în argumentarea excepţiei ridicate s-a susţinut că prin întârzierea momentului pensionării efective până la sfârşitul anului şcolar, „cadrul didactic este practic forţat să muncească împotriva voinţei sale”.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, prin raportare la decizii anterioare, Curtea a reţinut că tratamentul juridic diferenţiat în materia pensionării cadrelor didactice este instituit de legiuitor în considerarea situaţiei diferite în care se află personalul didactic faţă de alte categorii de persoane îndreptăţite la pensia pentru limită de vârstă. Este evident – a apreciat Curtea într-o decizie anterioară – că încetarea activităţii unui cadru didactic în timpul anului şcolar sau universitar ar provoca, contrar interesului general, perturbări în buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ.

Curtea a constatat că textul de lege criticat nu încalcă principiul egalităţii în drepturi. De asemenea, având în vedere aceleaşi raţiuni ale textului de lege criticat, ce ţin de necesitatea ocrotirii unui interes general, Curtea a constatat că acesta este în deplin acord atât cu limitele constituţionale impuse legiuitorului cu privire la posibilitatea restrângerii exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, cât şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în care s-a statuat că o astfel de restrângere trebuie să urmărească un scop legitim şi să existe un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit, fără ca prin aceasta să se aducă atingere însăşi substanţei dreptului.

Făcând trimitere la o altă decizie pronunţată anterior, Curtea a reţinut că aceleaşi dispoziţii legale nu impun munca forţată, ci stabilesc una dintre condiţiile speciale de înscriere la pensie a unei categorii de titulari ai dreptului la pensie aflate într-o situaţie specială, respectiv înscrierea la pensie a cadrelor didactice numai la terminarea anului şcolar. Stabilirea unor condiţii sau criterii speciale pentru acordarea drepturilor de asigurări sociale, în considerarea situaţiei deosebite în care se află anumite categorii de beneficiari, fără a aduce atingere dreptului însuşi, intră în competenţa exclusivă a legiuitorului, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituţie.

Curtea şi-a menţinut concluziile şi în aceast caz şi a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate, prin Decizia nr. 626/2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 879/2015.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here