În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 109/01.02.2021 a fost publicată Decizia CCR nr. 739/08.10/2020 și menţionăm faptul că, potrivit art.147 alin.4 din Constituţie, de la data publicării (în cazul de față de la data de 01.02.2021) decizia CCR  este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Menționăm faptul că, prin decizia mai sus-amintită, CCR, cu unanimitate de voturi, a respins excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma “stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din art. 169 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este constituțională în raport cu criticile formulate.

Care este conținutul textului legal menționat de CCR în Decizia nr. 739/08.10/2020?

Obiectul excepției de neconstituționalitate l-a constituit dispozițiile art. 169 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852/20.12.2010. Acestea au fost introduse prin Legea nr. 192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504/08.07.2015. Din analiza motivării excepției, a rezultat însă că aceasta nu vizează, în realitate, întregul art. 1691 din Legea nr. 263/2010, ci doar sintagma “stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din alin. (3) al acestuia.

Dispozițiile întregului articol 169 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 din care face parte sintagma criticată au următorul cuprins: “(3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), la numărul total de puncte realizate de acestea până la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1), la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații”.

Prevederile art. 169 indice 1 alin. (1)-(2) din Legea nr. 263/2010 dispun că: “(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislației anterioare datei de 01.01.2011, care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislației anterioare datei de 01.04.2001, respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite și/sau condiții speciale, potrivit legii, beneficiază de o creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează: a) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale; b) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite. (2) Prevederile alin. (1) se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 01.01.2011 și care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, art. 782 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 169 din prezenta lege, precum și de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiții speciale după data de 01.04.2001″.

Cum și-a motivat autorul -în esență- excepţia de neconstituţionalitate?

În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul a arătat că dispozițiile criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 4 alin. (2) privind egalitatea între cetățeni și ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.

În motivarea excepției de neconstituționalitate s-a arătat că aceasta vizează norma din art. 169 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, potrivit căreia “la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații”. Astfel, deși articolul criticat prevede o majorare a punctului de pensie cu 50% pentru persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă, în realitate nu se operează niciun fel de majorare, tocmai din cauza faptului că aceasta se realizează prin raportare la stagiul complet de cotizare de 30 de ani, deși autorul a ieșit la pensie potrivit unui stagiu de 20 de ani aplicabil persoanelor care au lucrat în unități miniere în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă.

În continuare, a arătat că de majorare beneficiază doar persoanele care nu au mai beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform actelor normative indicate în art. 169 indice 1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cum este și cazul său. Or, majorarea este fictivă, întrucât punctajul majorat și calculat ulterior potrivit stagiului complet de cotizare de 30 de ani reprezintă, de fapt, o scădere a punctului de pensie. În ciuda conținutului art. 169 indice 1 alin. (4) din Legea nr. 263/2010, discriminarea subzistă, deoarece, în realitate, nu operează majorarea cu 50% pentru perioadele în care s-au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale sau cu 25% pentru perioadele în care s-au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite. Aceste precizări sunt, de altfel, susținute și de prevederile art. 134 alin. (8) din Normele de punere în aplicare a Legii nr. 263/2010, introduse prin Hotărârea Guvernului nr. 291/2017. Ar fi fost posibil, conchide autorul, ca el și alte persoane aflate în aceeași situație să beneficieze de majorare dacă s-ar fi menținut stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea pensiei de 20 de ani.

 

Cum a motivat CCR -în esență- decizia sa?

Examinând excepția de neconstituționalitate, CCR a reținut că, prin Decizia nr. 463/11.07.2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911/12.11.2019, CCR a constatat că sintagma “stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din art. 169  indice 1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, în interpretarea dată acesteia de către Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 69/15.10.2018, este constituțională în raport cu criticile formulate, inclusiv cu criticile formulate din perspectiva art. 16 alin. (1) din Constituție, așa cum este cazul și în cauza de față.

Astfel, în paragraful 50 al deciziei menționate, CCR a reținut că, pentru a beneficia de creșterea punctajelor anuale prevăzută de dispozițiile art. 169  indice 1 din Legea nr. 263/2010, pensionarii vizați de acestea trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții: (1) drepturile de pensie au fost stabilite potrivit legislației anterioare datei de 01.01.2011; (2) au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislației anterioare datei de 01.04. 2001, respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite și/sau condiții speciale, potrivit legii, și (3) nu au beneficiat, anterior adoptării art. 169  indice 1 din Legea nr. 263/2010, de majorarea punctajelor anuale conform actelor normative enumerate în art. 169  indice 1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, precum și de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiții speciale după data de 01.04.2001.

CCR a reamintit că excluderea de la beneficiul majorării punctajelor anuale a pensionarilor cărora, la stabilirea pensiei, le fusese acordat beneficiul reducerii duratei stagiilor complete de cotizare a fost considerată constituțională de CCR (a se vedea, de pildă, Decizia CCR nr. 61/16.02.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/10.05.2016). CCR a menționat că, deși este adevărat că, în măsura în care durata reducerilor stagiilor de cotizare de care au beneficiat cei pensionați înainte de 01.01.2011 la stabilirea drepturilor lor de pensie, a fost mai avantajoasă decât durata reducerilor stagiilor complete de cotizare prevăzute de Legea nr. 263/2010 și care vor fi avute în vedere la recalcularea pensiilor lor, se poate ajunge la situația ca, în urma/drept urmare a recalculării, pensiile să aibă un cuantum mai mic decât cuantumul pensiei în plată la data recalculării. Într-o asemenea eventualitate însă devin aplicabile dispozițiile art. 169  indice 1 alin. (4) din Legea nr. 263/2010, potrivit cărora “În situația în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(3), rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menține punctajul mediu anual și cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării”.

CCR a conchis că, dacă, în urma recalculării pensiilor vizate de art. 169  indice 1 din Legea nr. 263/2010, cuantumul acestora nu crește nu poate avea semnificația unei discriminări a titularilor acestora față de cei pensionați în temeiul Legii nr. 263/2010. Dimpotrivă, ea este consecința opțiunii legiuitorului, exercitată în limitele marjei largi de apreciere, în sensul neacordării persoanelor vizate de art. 169  indice 1 din Legea nr. 263/2010 atât a beneficiului creșterii punctajelor anuale, cât și a beneficiului reducerii stagiilor de cotizare luate în considerare la data stabilirii drepturilor lor de pensie (a se vedea paragraful 59 din Decizia nr. 463/11.07.2019 precitată).

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here