19 Ianuarie, 2020

Pe contractul individual de muncă se pune viza de control financiar preventiv?

Problemă întâlnită în practică: La o instituţie publică, pe contractul individual de muncă se pune viza de CFP (control financiar preventiv)?

Punct de vedere al autorului:

1. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice: “Controlul financiar preventiv și auditul intern se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public și sunt exercitate conform reglementărilor legale în domeniu.”

2. Potrivit art. 24 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice: “(1) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor din fonduri publice se aprobă de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectuează de către conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plății. (2) Angajarea și ordonanțarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu și a controlului financiar preventiv delegat, după caz, potrivit dispozițiilor legale.”

3. Conform art. 2 din OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: “În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: c) control financiar preventiv – activitatea prin care se verifică legalitatea și regularitatea operațiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora; […] o) legalitate – caracteristica unei operațiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia; p) operațiune – orice acțiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia; q) oportunitate – caracteristica unei operațiuni de a servi în mod adecvat, în circumstanțe date, realizării unor obiective ale politicilor asumate; […] v) regularitate – caracteristica unei operațiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor și regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriei de operațiuni din care face parte.”

4. Conform art. 6 din OG nr. 119/1999: “(1) Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operațiuni care vizează, în principal: a) angajamente legale și credite bugetare sau credite de angajament, după caz; b) deschiderea și repartizarea de credite bugetare; c) modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni ale clasificației bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite; d) ordonanțarea cheltuielilor; e) efectuarea de încasări în numerar; f) constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și a stabilirii titlurilor de încasare; g) reducerea, eșalonarea sau anularea titlurilor de încasare; h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentând contribuția viitoare a României la acest organism; […] i) recuperarea sumelor avansate și care ulterior au devenit necuvenite; j) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale; k) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale; l) alte tipuri de operațiuni, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice. (2) În funcție de specificul entității publice, conducătorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv și asupra altor tipuri de proiecte de operațiuni decât cele prevăzute la alin. (1).”

5. Conform art. 7 din OG nr. 119/1999: “Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestuia potrivit art. 6 din punctul de vedere al: a) legalității și regularității; b) încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, după caz, stabilite potrivit legii.”

6. Conform art. 10 din OG nr. 119/1999: “(1) Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operațiuni care respectă întru totul cerințele de legalitate, regularitate și încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, care poartă viza de control financiar preventiv propriu.

(2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept, competente în acest sens potrivit prezentei ordonanțe, și prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal și atestă îndeplinirea condițiilor legale, a regularității și încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, a proiectelor de operațiuni supuse aprobării ordonatorului de credite.

(3) În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu, proiectele de operațiuni se prezintă însoțite de documentele justificative corespunzătoare, certificate în privința realității și legalității prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care inițiază operațiunea respectivă.

(4) Conducătorii compartimentelor de specialitate prevăzuți la alin. (3) răspund pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor ale căror documente justificative le-au certificat. Obținerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale sau inexacte și/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere pe șefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit.

(5) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea și încadrarea în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, în privința operațiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.

(6) În cazurile în care dispozițiile legale prevăd avizarea operațiunilor de către compartimentul de specialitate juridică, proiectul de operațiune va fi prezentat pentru control financiar preventiv propriu cu viza șefului compartimentului juridic. Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu pot cere avizul compartimentului de specialitate juridică ori de câte ori consideră că necesitățile o impun.”

7. Conform punctul 1.2. din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive, aprobate prin Ordinul MFP nr. 923/2014: “1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operațiunile care vizează, în principal: – angajamentele legale și angajamentele bugetare*); *) Angajament legal – actul juridic prin care se creează, în cazul actelor administrative sau al contractelor ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătorești, obligația de plată pe seama fondurilor publice, conform art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. Angajamentul bugetar – actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii obligației de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal, conform art. 2 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.” 

8. În legătură cu activitatea resurselor umane, cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 1.1 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive, aprobate prin Ordinul MFP nr. 923/2014, la punctul B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată, arată că:

Nr. crt.

15

Operațiuni*) supuse controlului financiar preventiv

Ordin/act intern de decizie privind:

- angajarea sau promovarea/avansarea personalului;

- numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere;

- acordarea altor drepturi salariale

Cadrul legal

- Legea nr. 500/2002 (1);

- Legea nr. 273/2006 (2);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (4);

- Legea nr. 53/2003 (42);

- Legea nr. 188/1999 (44);

- Legea-cadru nr. 284/2010 (43);

- Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 (67);

- alte acte normative specifice.

Actele justificative

- nota de fundamentare și dosarul angajării/avansării personalului;

- bugetul aprobat;

- propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale;

- alte documente specifice.

Modul de efectuare a controlului financiar preventiv

Se verifică:

- existența creditelor bugetare și/sau de angajament;

- respectarea reglementărilor legale privind angajarea, promovarea/ avansarea, stabilirea drepturilor salariale și încadrarea personalului în limita posturilor aprobate;

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare decurgând din angajamentul legal;

- existența semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate;

- existența avizului compartimentului juridic.

 

9. De asemenea, în cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv prevăzut în anexa nr. 1.1 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive, aprobate prin Ordinul MFP nr. 923/2014, la punctul F. Listele de verificare pentru operațiunile cuprinse în Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv, este reglementată „Lista de verificare a ordinului/actului intern de decizie privind: angajarea sau avansarea/promovarea personalului, numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere, acordarea altor drepturi salariale”, Cod B.15.

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1

Existența actelor justificative

1.1

- Nota de fundamentare și dosarul angajării/avansării/promovării personalului

1.2

- Propunerea pentru acordarea salariului de merit/numirea personalului de execuție pe funcții de conducere/acordarea altor drepturi salariale

2

Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:

2.1

- Actele justificative de la pct. 1

2.2

- Actul intern de decizie

3

Se verifică:

3.1

- Existența creditelor bugetare

3.2

- Respectarea reglementărilor legale privind angajarea și încadrarea personalului în limita posturilor aprobate și stabilirea drepturilor salariale

3.3

- Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare decurgând din angajamentul legal

3.4

- Existența avizului compartimentului juridic

 

10. Potrivit punctului 1 din Norma metodologică privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobată prin Ordinul MFP nr. 1792/2002, se arată că: “1. Angajarea cheltuielilor (..) a) Angajamentul legal – fază în procesul execuției bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obligație pe seama fondurilor publice. Angajamentul legal trebuie să se prezinte sub formă scrisă și să fie semnat de ordonatorul de credite. Angajamentul legal ia forma unui contract de achiziție publică, comandă, convenție, contract de muncă, acte de control, acord de împrumut etc. (..)”

Concluzie

În legătură cu activitatea resurselor umane, coroborând toate actele normative anterior menţionate, se constată că fac obiectul controlului financiar preventiv operațiunile care vizează, în principal, angajamentele legale, angajamente care pot lua forma unor contracte de muncă. Angajarea și ordonanțarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu.

Ai nevoie de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil.

Fara comentarii

Scrie un comentariu