700 de operatori economici pot beneficia, în semestrul al doilea al acestui an, de schemele de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului.

Ordinul de reglementare nr. 685/2014, semnat de ministrului economiei, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 490/2014.

Sunt eligibili pentru ajutorul de minimis operatorii econmici care răspun la o serie de condiţii cumulate, dintre care menţionăm:

  • au în obiectul de activitate operaţiuni de export şi nomenclatorul de export corespunde cu profilul târgului la care se solicită participarea;
  • produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată şi îndeplinesc condiţiile de comercializare şi de promovare pe pieţele externe;
  • în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, grupul de întreprinderi din care face parte operatorul nu a beneficiat de ajutoare de minimis din sursele statului, ale autorităţilor locale sau din surse comunitare, care, cumulat cu valoarea finanţării solicitate, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

Cei interesaţi trebuie să facă dovada că au depus, în prealabil, garanţia de participare în valoare de 2.000 lei, iar numărul de participări ale unui operator economic la târguri internaţionale cu sprijin de la bugetul de stat este de maximum 4 pe an.

Schemele de ajutor de minimis sunt destinate acţiunilor din Programul de promovare a exportului administrat de Ministerul Economiei, privind participarea operatorilor economici sub pavilion naţional la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate, organizarea de misiuni economice şi evenimente promoţionale în străinătate şi realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014.

Implementarea schemei este necesară pentru susţinerea acţiunilor operatorilor economici pentru promovarea produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele externe de interes.

Ordinul ME precizează:

  • domeniile în care NU se aplică schema de ajutor de minimis;
  • regula cumulului: ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat primite pentru aceleaşi costuri eligibile, astfel că nu se poate acorda dacă totalul acestor ajutoare conduce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul intensităţii fixat în conformitate cu prevederile unui regulament de exceptare în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană; în acest scop, operatorul economic dă o declaraţie pe proprie răspundere care se verifică inclusiv cu datele din evidenţa ministerului pentru a se stabili dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs de către întreprinderea unică, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea finanţării solicitate, nu depăşeşte pragul de 200.000 de euro, respectiv de 100.000 de euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
  • modalitatea de acordare a ajutoarelor. Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme constau în granturi care vor acoperi:
    • 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice;
    • 100% din cheltuielile pentru: transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, elaborarea proiectului de execuţie a standului, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale legate de funcţionarea pavilionului naţional în perioada de desfăşurare a manifestărilor expoziţionale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de transport, cazare, diurnă şi cu asigurarea medicală pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile din cadrul Ministerului Economiei, inclusiv pentru un reprezentant din partea structurii asociative care contribuie la realizarea acţiunii respective, a căror perioadă de deplasare va fi stabilită prin caietul de sarcini al acţiunii, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la manifestările expoziţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a manifestărilor expoziţionale internaţionale, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea manifestărilor expoziţionale internaţionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Temei legal

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here