17 Noiembrie, 2019

Parlamentul va decide dacă se vor recalcula toate pensiile militarilor după o nouă formulă

Senatul va dezbate, ca primă camera sesizată, un proiect de modificare și completare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în sensul recalculării drepturilor tuturor angajaților militari care ies la pensie după o nouă formula.

De asemenea, și pensiile celor aflați la momentul intrării în vigoare a proiectului de act normative vor fi recalculate, conform proiectului.

Argumentele inițiatorilor țin de faptul că se impune corectarea unor insuficiențe ale Legii nr. 223/2015 în sensul recalculării tuturor pensiilor militare potrivit prevederilor legale privind salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din cadrul poliţiei penitenciare, aplicabile la data de 01.01.2022, în condiţii identice/echivalente de funcţie şi grad militar/profesional, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale, precum şi aplicării unui indice de corecţie la cuantumul brut al pensiei militare de stat cuvenite sau aflate în plată la 31.12.2019 raportat la data deschiderii dreptului la pensie.

De asemenea, se arată în expunerea de motive, este necesară stabilirea bazei de calcul pentru personalul care a fost încadrat/detaşat/mutat în unităţi de producţie/regii autonome ori societăţi comerciale cu capital integral de stat, înfiinţate în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a hotărârilor de guvern specifice, structuri aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, dar cu statute şi organigrame modificate, ce au fost desfiinţate/privatizate sau au intrat în insolvenţă/ faliment/dizolvare.

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Art. 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 30 – (1) Pensia militară de stat stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile art. 29 nu poate fi mai mare decât 85% din cuantumul bazei de calcul prevăzut la art. 28.

(2) Sporul acordat pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au plătit contribuţie la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la buget, reglementat de dispoziţiile art. 108 din lege nu se include în procentul stabilit la alin. (1).

După articolul 110 se introduc cinci noi articole, articolele 1101- 1105, cu următorul cuprins:

Art. 1101 – (1) Începând cu data de 01.10.2022 pensiile militare de stat aflate în plată la data de 31.12.2021 se recalculează, din oficiu, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie. Recalcularea pensiilor militare se realizează potrivit prevederilor legale privind salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aplicabile la data de 01.01.2022, în condiţii identice/echivalente de funcţie şi grad militar/profesional, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale cu excepţia celor variabile specifice militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru care nu se găsesc documente justificative de plată.

(2) Baza de calcul folosită pentru recalcularea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute aferente funcţiei utilizate la recalcularea/stabilirea drepturilor de pensie până la data de 31.12.2021, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la data de 01.01.2022, în care nu se includ, în mod corespunzător elementele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a)-p).

(3) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează până la data de 31.12.2024.

(4) Art. 60 se aplică corespunzător recalculării pensiilor militare de stat prevăzute la alin. (1). Dacă în urma recalculării potrivit alin. (1) rezultă un cuantum al pensiei nete mai mare decât media soldelor/ salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/ salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei, se acordă acest cuantum rezultat, fără a depăşi suma rezultată din aplicarea unei corecţii de 1,20 asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete în cauză, după aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 60 alin. (2) şi alin. (3) din lege.

(5) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) şi termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordin comun al instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Art. 1102 – (1) Începând cu data de 01.01.2020, la cuantumul brut al pensiei militare de stat cuvenite sau aflate în plată până la 31.12.2019, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie au fost deschise până Ia data de 14.09.2017, se aplică, o singură dată, un indice de corecţie, astfel:

a) pentru persoanele ale căror drepturi de pensie au fost deschise până Ia data de 31.12.1994 se aplică un indice de corecţie de 1,30;

b) pentru persoanele ale căror drepturi de pensie au fost deschise în perioada 01.01.1995-31.12.1999 se aplică un indice de corecţie de 1,25;

c) pentru persoanele ale căror drepturi de pensie au fost deschise în perioada 01.01.2000-31.12.2004 se aplică un indice de corecţie de 1,35;

d) pentru persoanele ale căror drepturi de pensie au fost deschise în perioada 01.01.2005-31.12.2009 se aplică un indice de corecţie de 1,15;

e) pentru persoanele ale căror drepturi de pensie au fost deschise în perioada 01.01.2010-14.09.2017 se aplică un indice de corecţie de 1,00.

(2) Aplicarea indicelui de corecţie nu constituie modificare a drepturilor de pensie în accepţiunea art. 74 din lege.

Art. 1103 – (1) începând cu data de 01.01.2020, la cuantumul brut al pensiei militare de stat se aplică, o singură dată, un indice de corecţie de 1.20 pentru persoanele a căror drepturi de pensie au fost sau sunt deschise în perioada 15.09.2017-31.12.2021 şi cărora le sunt aplicabile prevederile art. 60 alin. (1) din lege.

(2) Dacă în urma aplicării indicelui de corecţie potrivit alin. (1) rezultă un cuantum al pensiei nete mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, se acordă acest cuantum rezultat, fără a depăşii suma rezultată din aplicarea aceluiaşi indice asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete în cauză, după aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 60 alin. (2) şi alin. (3) din lege.

(3) Aplicarea indicelui de corecţie nu constituie modificare a drepturilor de pensie în accepţiunea art. 74 din lege.

Art. 110⁴ – (1) Începând cu data de 01.01.2023 cuantumul pensiei militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează soldele de grad/soldele gradului profesional şi soldele de funcţie ale militarilor/salariile de funcţie ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în activitate, în procentele stabilite la art. 29, 30 şi 108, în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.

(2) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59 cât şi cele ale alin. (1) din prezentul articol, se aplică dispoziţiile cele mai favorabile.

Art. 1105 – Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special sistemul administraţiei penitenciare, care au contribuit Ia sistemul public de pensii după trecerea în rezervă şi ale căror stagii de cotizare pentru aceste perioade au fost valorificate la casele de pensii sectoriale, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, la cerere, pot opta pentru această perioadă, pentru transferul punctajelor medii anuale şi a vechimii acumulate până la 31 decembrie 2015 în sistemul public la casele de pensii teritoriale.

 Actul normativ mai prevede ca în situațiile în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 şi 110 şi 1101 şi cuantumul pensiilor aflate în plată, să se păstreze în plată cuantumul avantajos.

Pentru personalul care a fost încadrat/detaşat/mutat la operatori economici din industria naţională de apărare sau regii autonome/societăţi cu capital majoritar de stat, existente la 01.01.2016 dar cu statute şi organigrame modificate ce au fost desfiinţate/privatizate sau au intrat în insolvenţă/faliment/dizolvare, prin derogare, actualizarea se va realiza de către comisii constituite în baza ordinului ministrului apărării naţionale.

(1)    În situațiile în care veniturile identificate în perioada de 6 luni consecutive din ultimii cinci ani, alese de către personalul prevăzut la art.3 lit. a)-d) din lege, nu pot fi actualizate la 01.01.2016 sau la data deschiderii drepturilor de pensie, comisiile vor realiza actualizarea pentru fiecare lună prin aplicarea formulei:

SLA = (SL/SMBE) X SMBE2016, unde:

SLA = salariul lunar actualizat,

SL = salariul lunar din perioada de 6 luni alese,

SMBE = salariul minim brut pe economie din anul în care fost aleasă luna, dintre cele 6 luni consecutive,

SMBE2016 = salariul minim brut pe economie din anul 2016.

 Dacă va fi adoptat și de Senat și de plenul Camerei Deputaților și va intra în vigoare, recalcularea pensiilor militare de stat prevăzute în această lege se va realiza în ordinea datei deschiderii drepturilor de pensie.

Ai nevoie de Legea nr. 223/2015? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu