Continuăm paralela între RAS şi IFRS, începută într-un material anterior, printr-o prezentare comparativă între reglementările contabile naţionale (OMFP nr. 3055/2009) şi IFRS (OMFP nr. 1286/2012) în materia veniturilor înregistrate în contabilitate”.

4. Veniturile financiare

* Veniturile prin prisma RAS

257 – Veniturile financiare cuprind:

– venituri din imobilizări financiare;

– venituri din investiţii pe termen scurt;

– venituri din creanţe imobilizate;

– venituri din investiţii financiare cedate;

– venituri din diferenţe de curs valutar;

– venituri din dobânzi;

– venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare;

– alte venituri financiare.

* Veniturile prin prisma IFRS

Nu există referiri la acest subiect, din perspectiva IFRS.

5. Venituri din vânzări de bunuri

* Veniturile prin prisma RAS

258 – (1) În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienţi.

(2) Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

– entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;

– entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcuto, în mod normal, în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine controlul efectiv asupra lor;

– mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;

– este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către entitate; şi

– costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil.

(3) O promisiune de vânzare nu generează contabilizarea de venituri.

(4) Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie, se consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi.

(5) Pentru bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii, se consideră că transferul proprietăţii bunurilor a avut loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar. Bunurile transmise în vederea verificării conformităţii sunt bunurile oferite de furnizor clienţilor, aceştia având dreptul fie să le achiziţioneze fie, să le returneze furnizorului.

Contractul aferent bunurilor livrate în vederea testării este un contract provizoriu prin care vânzarea efectivă a bunurilor este condiţionată de obţinerea de rezultate satisfăcătoare în urma testării de către clientul potenţial, testare ce are scopul de a stabili că bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv.

(6) Pentru stocurile la dispoziţia clientului, se consideră că transferul proprietăţii bunurilor are loc la data la care clientul intră în posesia bunurilor. Stocurile la dispoziţia clientului reprezintă o operaţiune potrivit căreia furnizorul transferă regulat bunuri într-un depozit propriu sau într-un depozit al clientului, prin care transferul proprietăţii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, în principal pentru a le utiliza în procesul de producţie.

* Veniturile prin prisma IFRS

Nu există referiri la acest subiect, din perspectiva IFRS.

6. Venituri din prestarea de servicii

* Veniturile prin prisma RAS

259 – (1) Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări şi orice alte operaţiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.

(2) Stadiul de execuţie al lucrării se determină pe bază de situaţii de lucrări care însoţesc facturile, procese-verbale de recepţie sau alte documente care atestă stadiul realizării şi recepţia serviciilor prestate.

(3) În cazul lucrărilor de construcţii, recunoaşterea veniturilor se face pe baza actului de recepţie semnat de beneficiar, prin care se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie.

(4) Contravaloarea lucrărilor nerecepţionate de beneficiar până la sfârşitul perioadei se evidenţiază la cost, în contul 332 “Servicii în curs de execuţie”, pe seama contului 712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie”.

* Veniturile prin prisma IFRS

1331. – Veniturile rezultate din prestări de servicii, recunoscute în funcţie de stadiul de finalizare a tranzacţiei la finalul perioadei de raportare, precum şi veniturile contractuale asociate contractului de construcţie, recunoscute în funcţie de stadiul de execuţie a contractului la finalul perioadei de raportare şi care nu au fost facturate încă, se evidenţiază în contabilitate în contul 418 «Clienţi – facturi de întocmit»/analitic distinct.

7. Venituri din redevenţe, chirii, dobânzi şi dividende

* Veniturile prin prisma RAS

260 – Veniturile din redevenţe, chirii, dobânzi şi dividende se recunosc astfel:

– dobânzile se recunosc periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilităţii de angajamente;

– redevenţele şi chiriile se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente, conform contractului;

– dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le încasa.

* Veniturile prin prisma IFRS

Nu există referiri la acest subiect, din perspectiva IFRS.

8. Veniturile din reluarea provizioanelor,

respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare

* Veniturile prin prisma RAS

261 – (1) Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidenţiază distinct, în funcţie de natura acestora.

 (2) Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifică menţinerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă.

* Veniturile prin prisma IFRS

Nu există referiri la acest subiect, din perspectiva IFRS.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here