Contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă au declarat sau nu impozit pe profit la trimestrul IV, au obligaţia depunerii formularului 101 până la 25 martie 2012.

Declaraţia îşi are temeiul legal în art.35 din Codul fiscal, cu reglementările de aplicare date prin OPANAF nr.101/2008, astfel cum acest ordin a fost modificat şi completat prin OPANAF nr. 70/2012 (Monitor oficial nr. 75/2012). Menţionăm şi recentele modificări, incidente, aduse la Codul de procedură fiscală, prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2012.

● Obligaţia depunerii declaraţiei, până la 25 martie, potrivit art.35 Cod fiscal şi Art.II din ordonanţa Guvernului nr. 2/2012, nu se referă la:

– organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;

– contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură care au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;

persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii: acestea au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

– persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare şi care au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.

Odată cu declaraţia privind impozitul pe profit, depun şi declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor:

persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică (potrivit modificărilor la Codul fiscal aduse prin O.G. nr.30/2011, cu aplicare de la 1 ianuarie 2012);

– persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română.

● Ordinul preşedintelului ANAF nr.70/2012, de modificare a OPANAF nr.101/2008, a  modificat şi înlocuit:

– anexa „Declaraţie privind impozitul pe profit”;

– anexa „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat».

Prin acelaşi ordin, au fost, de asemenea, modificate:

– anexa cu Instrucţiunile de completare a formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”.

– anexa „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat”.

Prevederile OPANAF nr.70/2012, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) din ordin, se aplică începând cu declararea obligaţiilor de plată aferente trimestrului IV 2011, în cazul contribuţiei trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, datorată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu completările ulterioare, respectiv pentru declararea obligaţiilor de plată aferente anului fiscal 2012.

Instrucţiunile la Ordin prevăd că declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează şi se depune de către contribuabilii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat. În legătură cu Nomenclatorul, nu uitati că, prin acelaşi Ordin ANAF, au fost introduse o serie de modificări, astfel:

denumirea creanţei fiscale de la poziţia nr. 11 a devenit „Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent”;

creanţa fiscală de la poziţia nr. 12 a devenit “Impozit pe veniturile din arendă”, având ca temei legal art. 62 alin. (25) şi art. 93 din Codul fiscal;

– a fost introdusă o nouă poziţie, cu nr.63, pentru “Contribuţia trimestrială datorată pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii”, având ca temei legal art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare.

Menţionăm câteva din precizările privind înscrierea în declaraţie a datelor privind creanţa fiscală.

Astfel, pentru impozitul pe profit datorat de persoane juridice – altele de cât bănci – şi impozitul pe profit din asociere datorat de persoane fizice, pentru trimestrele I-III, „Suma datorată” reprezintă impozitul pe profit datorat pentru perioada de raportare, calculată ca diferenţă între impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârşitul perioadei precedente celei de raportare, în situaţia în care cumulat, în perioada de raportare, s-a înregistrat profit impozabil.

Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română:

– în situaţia în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligaţia declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează veniturile, respectiv împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestei obligaţii;

– în situaţia în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligaţia declarării impozitului pe profit pentru persoana juridică străină care realizează veniturile, revine plătitorului de venit.

Declararea impozitului pe profit în cazul contribuabililor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri (persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică):

– în cazul asociaţilor persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociaţilor persoane fizice se declară la poziţia 3 din Nomenclator, respectiv “Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice”;

– în cazul asociaţilor persoane juridice străine, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociaţilor persoane juridice străine se declară la poziţia 4 din Nomenclator, respectiv Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare. „Suma de recuperat” se completează numai cu ocazia definitivării impozitului pe profit anual datorat, din activităţile desfăşurate în asociere, în funcţie de rezultatul regularizării impozitului anual cu sumele declarate în cursul anului.

Pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, „Suma datorată” reprezintă impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, stabilit pentru perioada de raportare, conform titlului IV1 din Codul fiscal. Microîntreprinderile care realizează în cursul anului venituri mai mari decât plafonul prevăzut de lege sau venituri de natura celor prevăzute la art. 1122 alin. (6) din Codul fiscal, au obligaţia declarării impozitului pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută de lege sau începând cu trimestrul în care au desfăşurat, activităţi de natura celor prevăzute la art. 1122 alin. (6) din Codul fiscal, respectiv: activităţi în domeniul bancar; în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii; în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.

În cazul în care se realizează în cursul anului venituri mai mari decât plafonul prevăzut de lege, „Suma datorată” reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare, conform legii, şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, declarat în cursul anului.

Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 1122 alin. (6) din Codul fiscal, raportează, pentru „Suma datorată” suma reprezentând impozit pe profit, luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here