În legătură cu această obligaţie declarativă, nu uitaţi că Normele de aplicare a dipoziţiilor din Codul fiscal au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 84/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 136 din 14 martie 2013.
Declaraţia privind veniturile realizate din România (formular 200) este reglementată prin OMFP nr. 52/2012.

Obligaţia declarării venitului realizat priveşte – potrivit modificărilor la Codul fiscal aduse prin O.G. nr. 8/2013 începând cu 01.02.2013 – contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real.

Depunerea declaraţiei, potrivit art. 83 din Codul fiscal, se face la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.
Declaraţia privind venitul realizat se completează şi pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2), respectiv cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente pentru care plăţile anticipate de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final.

p1
Sursa foto: Lege5.ro

În acest caz, plăţile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia art. 82 alin. (7), anume în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi (caz în care plăţile anticipate stabilite vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative).

p2
Sursa foto: Lege5.ro

Ce se înscrie în declaraţie. Pentru anul de raportare, se declară câştigul net anual sau pierderea netă anuală şi care provin din:

• transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise;
• operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen.

Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru următoarele categorii de venituri:
• venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
• venituri din activităţi menţionate la art. 52 alin. (1) lit. a)-c), a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 521 ;
• venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală; se încadrează aici, potrivit prevederilor art. 62 alin. (21), veniturile obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut fiind stabilit pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintând totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite;
• venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2), a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
• venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60;
• venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
• venituri din pensii;
• veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1), prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit;
• venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;
• venituri din alte surse.
În ce priveşte categoriile exceptate de la litera b) de mai sus, Normele precizează că fac excepţie de la depunerea declaraţiei privind venitul realizat, contribuabilii care au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final (opţiunea de impunere a venitului brut fiind făcută în scris, în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract,  aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activităţii desfăşurate pe baza acestuia).

Aici se încadrează plătitorii persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite:

• venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
• venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepţie veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie;

• venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară.

Actele normative menţionate în articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Declaraţia 200 poate fi descărcată de AICI (format PDF).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here