Prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritara 1: „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DMI 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, se acordă sprijin financiar de până la 1.065.000 lei pentru investitii.

Obiectivul programului îl constituie consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv, precum şi crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor.

Beneficiari eligibili: Pot beneficia de alocare financiară nerambursabilă persoanele juridice care sunt constituite ca întreprinderi mici sau mijlocii (aşa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare) care depun proiecte în cadrul acestei scheme de finanţare şi care îndeplinesc următoarele condiţii specifice:

– sunt întreprinderi mici, cu un număr cuprins între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010

sau

– sunt întreprinderi mijlocii, cu un număr cuprins între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010

şi

– sunt înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în România şi are codul/codurile CAEN aferente proiectului pentru care solicită finanţare nerambursabilă înscrise în certificatul constatator (codul/codurile CAEN pentru care solicită finanţare pot fi atât coduri CAEN principal, cât şi alte coduri CAEN secundare înscrise în certificatul constatator).

Activitati eligibile:

În cadrul operaţiunii a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, Schema de finanţare A1 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii, se finanţează următoarele activităţi:

– crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie);
– extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie;
– diversificarea producţiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii;
– modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie al unui amplasament existent (ex: modernizare instalaţii, echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie). Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale se finanţează numai în legătură cu investiţiile menţionate anterior;
– achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate;
– achiziţia de servicii de consultanţă şi instruire specializată, strict legate de activităţile de investiţii specificate anterior.

Termenul limită al Apelului 4 de proiecte, lansat pe 22 noiembrie 2011, este deschis până pe data de 31.05.2012 ora 16,00.

Sursa: EUfinantare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here