Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 151 din 28.02.2014 (M.Of. nr. 151/2014).
În vigoare de la 28.02.2014
Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea de management este responsabilă pentru managementul şi implementarea programelor operaţionale conform principiului unui management financiar riguros şi transparent,
ţinând cont de faptul că Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” şi, respectiv, Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” au fost presuspendate în 2012 cu impact negativ asupra absorbţiei fondurilor europene şi, implicit, asupra bugetului de stat şi economiei,
pentru a evita menţinerea unor practici ineficiente şi neperformante,
în vederea eliminării dificultăţilor întâmpinate în implementarea proiectelor din perioada curentă ce vor afecta demararea optimă a noilor programe operaţionale,
luând în considerare necesitatea respectării angajamentelor luate de România faţă de Comisia Europeană în ceea ce priveşte asigurarea funcţionalităţii sistemului aferent perioadei de programare 2014-2020, în regim de urgenţă, astfel încât România să aibă programele operaţionale aprobate şi proiectele aferente lansate în cursul acestui an, concomitent cu asigurarea măsurilor privind tranziţia la un sistem suplu şi eficient privind utilizarea coordonată a fondurilor,
pentru evitarea dezangajării automate a fondurilor alocate României şi pentru a înregistra o creştere continuă a gradului de absorbţie în scopul atingerii ţintei de 100% până la sfârşitul anului 2015,
ţinând cont de faptul că lipsa intervenţiei directe şi susţinute a Ministerului Fondurilor Europene în gestionarea efectivă a fondurilor şi activităţilor aferente celor două programe operaţionale poate conduce la creşterea riscului de dezangajare automată a acestor fonduri,
având în vedere că neadoptarea măsurilor propuse poate conduce la imposibilitatea asigurării gradului de absorbţie a fondurilor alocate României,
în considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie urgentă şi extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1.
Începând cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene preia activitatea şi structurile cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” de la Ministerul Economiei şi pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, rol definit la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.
Art. 2.
(1) Începând cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene preia posturile vacante şi personalul structurilor cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” şi pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, în condiţiile legii, fără a fi afectate drepturile salariale.
(2) Personalul preluat potrivit alin. (1) este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 3.
Începând cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene se substituie în drepturile şi obligaţiile care decurg din preluarea personalului, precum şi din actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele în care Ministerul Economiei, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, şi, respectiv, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, sunt părţi, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acestora.
Art. 4.
Cu data de 1 martie 2014 se încheie protocoale de predare-preluare între Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerului Economiei, respectiv Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin care se preiau numărul şi structura posturilor, prevederile bugetare pe anul 2014 aferente activităţii autorităţilor de management pentru Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” şi pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, execuţia bugetară la momentul predării-preluării, precum şi patrimoniul aferent activităţilor preluate potrivit art. 1, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
OUG nr. 9/2014 este accesibilă integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: StockVault.net

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here