Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, publicată în Monitorul Oficial nr. 837 din 17 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 837/2014).

În vigoare de la 17.11.2014

Având în vedere necesitatea finalizării normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi sunt necesare efectuarea de modificări şi completări ale cadrului legal, care să permită facilitarea implementării acestuia, atât de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, cât şi de către instituţiile finanţatoare,

ţinând cont de obligativitatea respectării angajamentelor asumate în acordurile încheiate cu organizaţiile internaţionale pentru evitarea riscului ratării ţintelor, se impun, în regim de urgenţă, deblocarea procesului de creditare şi facilitarea accesului persoanelor fizice la finanţare, aspect ce presupune implementarea de măsuri anticriză de Guvernul României pentru susţinerea sectoarelor economice prioritare.

Pentru că în lipsa unor măsuri urgente de stimulare a consumului creşterea economică poate fi afectată, iar unele sectoare din economie, cum ar fi construcţiile de maşini şi serviciile, ar fi semnificativ afectate de condiţiile economico-financiare, se impune luarea tuturor măsurilor necesare în vederea deblocării procesului de creditare şi dinamizarea activităţii în cadrul acestui sector cu efecte directe asupra creşterii economice şi impact pozitiv în privinţa locurilor de muncă.

În vederea menţinerii unor perspective încurajatoare în ceea ce priveşte reluarea creşterii consumului prin asigurarea suportului sistemului bancar în cadrul unei oferte specifice de finanţare dedicate persoanelor fizice, adaptate cererii potenţiale,

lipsa unei oferte de finanţare adecvate persoanelor fizice pentru sectorul auto afectează creşterea consumului populaţiei, gradul de utilizare a capacităţilor de producţie existente ale producătorilor de autoturisme şi componente, precum şi volumul comerţului şi serviciilor specializate pentru autovehicule.

Considerând că este necesară luarea unor măsuri urgente în vederea atragerii de fonduri în activităţi de producţie existente ale producătorilor de autoturisme şi componente care produc valoare adăugată şi cu impact pozitiv la nivel macroeconomic, se impune adoptarea prezentului act normativ, care să vizeze accesul persoanelor fizice la credite destinate achiziţionării de autoturisme noi.

Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, partea introductivă a literei b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” b) beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:”.

2. La articolul 2 litera b), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

” 4. la data solicitării creditului garantat beneficiarul Programului are vârsta de minimum 18 ani şi capacitate deplină de exerciţiu.”

3. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

” b1) finanţator – instituţie de credit sau instituţie financiară nebancară înscrisă în Registrul Special al Instituţiilor Financiare Nebancare deschis şi ţinut de Banca Naţională a României, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia, care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia unui autoturism nou în cadrul Programului;”.

4. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” c) credit – suma acordată de finanţator în baza unui contract, în vederea achiziţionării autoturismului nou de către beneficiarul Programului, cu respectarea normelor interne de creditare, a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a normelor de aplicare;”.

5. La articolul 2, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” k) comision de risc – suma datorată de beneficiarul Programului la contractarea creditului, pentru toată perioada de valabilitate a garanţiei, ca procent din suma garantată în cadrul Programului, destinată acoperirii riscului de garantare, în valoare de maximum 1% din valoarea garantată.”

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here