Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, propune modificări în funcţionarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor. Adoptarea proiectului trebuie să transpună în legislaţia naţională, până la 1 iulie a.c., prevederile Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, ale Directivei 2010/43/UE a Comisiei pentru  implementarea Directivei 2009/65/CE privind cerinţele organizatorice, conflictele de interes, codul de conduită, administrarea riscului şi conţinutul contractului încheiat între un depozitar şi o societate de administrare a investiţiilor, precum şi prevederile Directivei 2010/44/UE a Comisiei de implementare a Directivei 2009/65/CE  privind fuziunea fondurilor, structurile de tip master/feeder şi procedurile de notificare.

Principalele concepte care urmează a fi introduse de proiectul de act normativ vizează:

● introducerea unui paşaport funcţional al societăţilor de administrare a investiţiilor care să permită acesteia să ofere servicii de administrare a portofoliului colectiv pentru organismele de plasament colectiv în valori mobiliare situate într-un alt stat membru decât stgatul membru de origine al S.A.I.;

● posibilitatea fuziunilor naţionale sau transfrontaliere dintre O.P.C.V.M.-uri;

● autorizarea şi funcţionarea structurilor de tip master/feeder (astfel, un O.P.C.V.M. sau un compartiment de investiţii al acestuia poate fi autorizat să investească cel puţin 85% din activele sale în titluri de participare emise de un alt O.P.C.V.M. sau de un compartiment de investiţii al acestuia care reprezintă O.P.C.V.M.-ul de tip master),

● informaţii-cheie destinate investitorilor, documentul astfel reglementat urmând să înlocuiască prospectul simplificat prevăzut de reglementările în vigoare şi să cuprindă informaţii adecvate cu privire la caracteristicile esenţiale ale O.P.C.V.M. care tebuie furnizate investitorilor, astfel încât aceştia să fie în măsură să înţeleagă natura şi riscurile O.P.C.V.M. şi să poată lua decizii de investiţii în cunoştinţă de cauză;

● simplificarea procedurii de notificare: conform proiectului de act normativ, O.P.C.V.M.-urile autorizate în alte state membre vor putea distribui titluri de participare pe teritoriul României în baza unei proceduri de notificare îmbunătăţite dintre autoritatea competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M. şi C.N.V.M.;

● îmbunătăţirea mecanismelor de cooperare înbtre autorităţile de supraveghere naţionale.

Adoptarea proiectului de ordonanţă de urgenţă este presupusă să aibă impact asupra domeniului pieţei de capital, prin:

– creşterea numărului de fonduri deschise de investiţii;

– diversificarea categoriilor de O.P.C.V.M., prin implementarea unor strategii şi politici investiţionale noi;

– creşterea numărului deţinătorilor de titluri de participare;

– creşterea valorii activului net al O.P.C.V.M., contribuind astfel la dezvoltarea şi creşterea eficienţei sectorului fondurilor de investiţii din România.

In acelaşi timp, swe urmăreşte un impact pozitiv asupra mediului concurenţial şi în domeniul ajutoarelor de stat, în sensul că posibilitatea desfăşurării de operaţiuni transfrontaliere pe teritoriul României, fie prin înfiinţarea de sucursale, fie direct, în temeiul liberei circulaţii, va stimula şi va încuraja concurenţa loială în rândul administratorilor de fonduri deschise de investiţii.

In sfârşit, va creşte protecţia intereselor investitorilor în titluri de participare ale O.P.C.V.M., întărind obligaţia asigurării unui tratament echitabil tuturor deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor administrate.

Pentru aplicarea acestor prevederi, urmează a fi modificată Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, privind piaţa de capital.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here